«Αρμοδιότητα της δασικής υπηρεσίας στις περιπτώσεις τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου και επί οριοθετημένων οικισμών»

logo dasikis

Προκειμένου ν’ αντιμετωπιστούν ζητήματα που σχετίζονται με την αρμοδιότητα της δασικής υπηρεσίας και τον τρόπο χειρισμού υποθέσεων που αφορούν (α) περιπτώσεις τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου (παρ. 6 του άρθρου 32 του ν. 4067/2012 ως ισχύει), και (β) περιπτώσεις οικισμών, τα όρια των οποίων έχουν εγκριθεί με πράξεις της Διοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 21.11/1.12.1979 (Δ΄ 693), 2.3/13.3.1981 (Δ΄ 138) ή 24.4/3.5.1985 (Δ΄ 181), η Διεύθυνση Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος του ΥΠΕΝ, απέστειλε σήμερα στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις εγκύκλιο όπου παρέχονται αναλυτικές οδηγίες.

Σχετικό αρχείο:
  • Εγκύκλιος 129867/4859 π.ε./8-9-2016 (ΑΔΑ: 7ΚΘΓ4653Π8-Θ4Ε) «Αρμοδιότητα της δασικής υπηρεσίας στις περιπτώσεις τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου και επί οριοθετημένων οικισμών»

–––––   –––––


Το κείμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
-ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Αθήνα 8 / 9 / 2016
Αριθ. Πρωτ.: 129867/4859 π.ε.

Θέμα: «Αρμοδιότητα της δασικής υπηρεσίας στις περιπτώσεις τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου και επί οριοθετημένων οικισμών»

Προκειμένου ν’ αντιμετωπιστούν ζητήματα που ανακύπτουν σχετικά με την εφαρμογή, α) της διάταξης της παραγράφου 6 του άρθρου 32 του νόμου 4067/2012 ως ισχύει, β) της διάταξης της παραγράφου 6 περίπτωση ζ του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 ως ισχύει [περιπτώσεις οικισμών, τα όρια των οποίων έχουν εγκριθεί με πράξεις της Διοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 21.11/1.12.1979 (Δ΄ 693), 2.3/13.3.1981 (Δ΄ 138) ή 24.4/3.5.1985 (Δ΄ 181)], σε σχέση με την αρμοδιότητα της δασικής υπηρεσίας και τον τρόπο χειρισμού των σχετικών υποθέσεων, παρέχουμε την κάτωθι οδηγία:

Επί του α) ζητήματος

Με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 32 του νόμου 4067/2012 ως ισχύει καθορίστηκε η αρμοδιότητα της δασικής υπηρεσίας στις περιπτώσεις τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου, και συγκεκριμένα προσδιορίστηκαν οι περιπτώσεις που η δασική νομοθεσία δεν εφαρμόζεται, ήτοι: α) επί ρυμοτομικών σχεδίων που εγκρίθηκαν μετά την ισχύ των διατάξεων του ν. 998/1979, β) επί εκτάσεων ρυμοτομικών σχεδίων, οι οποίες κατά το χρόνο της αρχικής τους έγκρισης δεν ήταν δασικές και γ) επί κοινωφελών και κοινοχρήστων χώρων που προέκυψαν με τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου από αρχικώς οικοδομήσιμους χώρους. Σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις, που προκύπτουν εξ αντιδιαστολής με τις αναφερόμενες στη διάταξη, υπάρχει αρμοδιότητα της δασικής υπηρεσίας, περιοριζόμενης όμως ως προς το χρόνο ελέγχου, προκειμένης της εφαρμογής της δασικής νομοθεσίας, στο χρόνο έγκρισης του ρυμοτομικού σχεδίου. Τούτο σημαίνει ότι ο έλεγχος από τη δασική υπηρεσία της έκτασης σε σχέση με τη μορφή της, λαμβάνει χώρα, αποκλειστικά και μόνο (σύμφωνα με τη διάταξη) κατά το χρόνο που εγκρίνεται το ρυμοτομικό σχέδιο. Η μορφή της έκτασης κατά το χρόνο αυτόν προσδιορίζεται από τα σχετικά στοιχεία που υπάρχουν στη διάθεση της δασικής υπηρεσίας, καθώς και από την εικόνα των αεροφωτογραφιών του έτους έγκρισης του ρυμοτομικού σχεδίου ή, σε περίπτωση αδυναμίας χρήσης τέτοιων αεροφωτογραφιών, από τις αεροφωτογραφίες του πλησιέστερου έτους στο χρόνο έγκρισης του ρυμοτομικού σχεδίου (χρησιμοποιούνται οι παλαιότερες αεροφωτογραφίες στο χρόνο έγκρισης του ρυμοτομικού σχεδίου, μπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν και οι αμέσως νεότερες, που αναφέρονται στο χρονικό διάστημα που η μορφή της έκτασης δεν μετεβλήθη μέχρι την εφαρμογή του σχεδίου, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί άποψη).

Επισημαίνουμε το γεγονός ότι ο έλεγχος από τη δασική υπηρεσία διενεργείται επί ρυμοτομικού σχεδίου που τροποποιείται, και τούτο δεν αποτελεί πρόβλημα σε σχέση με την αρμοδιότητα της δασικής υπηρεσίας (λόγω της μη εφαρμογής της δασικής νομοθεσίας σε ρυμοτομικά σχέδια – περίπτωση ζ παράγραφος 6 άρθρου 3 νόμου 998/1979 ως ισχύει), καθότι, αφενός η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 32 του νόμου 4067/2012 ως ισχύει το προβλέπει, αφετέρου πρόκειται περί ελέγχου διαπίστωσης της εφαρμογής των δασικών διατάξεων, ούτως ώστε οι δασικού χαρακτήρα εκτάσεις να μην περιληφθούν στο ρυμοτομικό σχέδιο κατά τη γενόμενη τροποποίησή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Συντάγματος και στη δασική νομοθεσία. Η απάντησή σας εν προκειμένω θ’ αναφέρεται στη μορφή της έκτασης, παρά το γεγονός ότι η διάταξη αναφέρεται σε έλεγχο του χαρακτήρα αυτής, καθότι πράξη χαρακτηρισμού για έκταση ευρισκόμενη επί ρυμοτομικού σχεδίου, του οποίου ζητείται η τροποποίηση, δε μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Επί του β) ζητήματος

Επί οριοθετημένων οικισμών τα όρια των οποίων έχουν εγκριθεί με πράξεις της Διοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 21.11/1.12.1979 (Δ΄ 693), 2.3/13.3.1981 (Δ΄ 138) ή 24.4/3.5.1985 (Δ΄ 181), δεν υφίσταται αρμοδιότητα της δασικής υπηρεσίας (περίπτωση ζ παράγραφος 6 άρθρου 3 νόμου 998/1979 ως ισχύει). Ως εκ τούτου, η απάντηση που θα δίδεται στις περιπτώσεις αυτές είναι ότι η έκταση είναι εκτός πλαισίου δασοπροστασίας, επικαλούμενοι την οικεία (την προαναφερόμενη) διάταξη της δασικής νομοθεσίας. Μολοντούτο, εφόσον διαπιστώνετε ότι στις οριοθετήσεις οικισμών περιελήφθησαν δάση, δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις, που απαγορευόταν σύμφωνα με τις διατάξεις οριοθέτησής τους να περιληφθούν, θα εντοπίζετε τις εκτάσεις αυτές και θα ζητάτε την επαναοριοθέτηση των οικισμών, ούτως ώστε να εξαιρεθούν οι δασικού χαρακτήρα εκτάσεις από την υφιστάμενη οριοθέτηση, για να προστατευθούν με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε την παρούσα στις δασικές υπηρεσίες της αποκεντρωμένης διοίκησής σας για την εφαρμογή της.

Η Γενική Γραμματέας
Χριστίνα ΜπαριτάκηΚατηγορίεςΔόμηση - Αυθαίρετα, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: