Π.Κ.Δ.: «Σχόλια και παρατηρήσεις επί του σχεδίου τεχνικών προδιαγραφών ανάρτησης δασικών χαρτών»

pkd

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις τεχνικές προδιαγραφές ανάρτησης των δασικών χαρτών, η Πανελλήνια Κίνηση Δασολόγων (Π.Κ.Δ.) υπέβαλλε τα παρακάτω σχόλια και παρατηρήσεις:

1. Σελίδα 4, ενότητα 1.3 – Κεντρική βάση αντιρρήσεων
Το κείμενο αναφέρει ότι “Ως κεντρική βάση αντιρρήσεων, ορίζεται η ψηφιακή βάση που περιλαμβάνει τις υποβαλλόμενες αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του αναρτώμενου δασικού χάρτη, στοιχεία των πάσης φύσεως συνυποβαλλόμενων με αυτές εγγράφων, υπομνημάτων κλπ, και η οποία τηρείται από την ΕΚΧΑ Α.Ε.” Τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα είναι προφανώς τα συμβόλαια, οι εκθέσεις φωτοερμηνείας και οτιδήποτε άλλο καταθέτει αυτός που υποβάλει την αντίρρηση. Για να μπουν όμως όλα αυτά σε μια “ψηφιακή βάση”, θα πρέπει πρώτα να ψηφιοποιηθούν. Σε κανένα όμως σημείο του κειμένου δεν αναφέρεται ποιος και πότε κάνει αυτήν την δουλειά.

2. Σελίδα 8, ενότητα 2.2 – Δημοσιοποίηση της ανάρτησης
Όλη αυτή η ενότητα περιγράφει μια διαδικασία που σε καμία περίπτωση δεν βοηθάει στην ενημέρωση των πολιτών για την ανάρτηση.
Ενδεικτικά αναφέρει το κείμενο: “Η ανωτέρω απόφαση της ανάρτησης μαζί με την πρόσκληση για την υποβολή των αντιρρήσεων, προκειμένου να δοθεί η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη δημοσιότητα, αναρτάται σε εμφανή θέση στην οικεία Διεύθυνση Δασών και στο οικείο Δασαρχείο“.
Δηλαδή ο πίνακας ανακοινώσεων στο τοίχο ενός Δασαρχείου εξασφαλίζει “την κατά το δυνατό μεγαλύτερη δημοσιότητα”; Ποιος πολίτης κάνει καθημερινά βόλτα από τα Δασαρχεία για να δει έγκαιρα την συγκεκριμένη απόφαση ανάρτησης;
Και επιπλέον, το κείμενο συμπληρώνει ότι “Επίσης, μπορεί να αποστέλλεται από την Δ/νση Δασών και στα δημοτικά ή τοπικά ή διαμερισματικά καταστήματα των οικείων πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α., με μέριμνα των οποίων δημοσιοποιείται στους χώρους των γραφείων τους
Εδώ οι απλές Πράξεις Χαρακτηρισμού είναι υποχρεωτικό να αποστέλλονται και να αναρτώνται στα δημοτικά καταστήματα, και η ανάρτηση του δασικού χάρτη “μπορεί” να αποσταλεί; (δηλαδή μπορεί και να μην αποσταλεί;;)
Αν συγκρίνουμε τις διαδικασίες δημοσιοποίησης που ακολουθούνται στην κτηματογράφηση με τις διαδικασίες που περιγράφει η συγκεκριμένη ενότητα, είναι σαν να θέλει ο συντάκτης να μην μάθουν ποτέ οι πολίτες για την ανάρτηση του δασικού χάρτη στην περιοχή τους.

3. Σελίδα 13, ενότητα 3.7 – Διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων
Το κείμενο αναφέρει ότι “Εντός της συνολικής προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων δηλ. έως τη λήξη της προθεσμίας …. ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο ΣΥΑΔΧ ταχυδρομικώς, τα παρακάτω στοιχεία σε έντυπη μορφή:
μεταξύ των οποίων:
“γ) Οποιοδήποτε στοιχείο κρίνει ο ενδιαφερόμενος ότι αποδεικνύει ή υποστηρίζει τους ισχυρισμούς του, για το δασικό/χορτολιβαδικό ή μη χαρακτήρα της έκτασης (διοικητικές πράξεις, βεβαιώσεις αρμοδίων υπηρεσιών, αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, οικοδομική άδεια, φωτοερμηνείες, τεχνικές εκθέσεις κ.λπ.)
Είναι ποτέ δυνατόν ένας πολίτης να συγκεντρώσει όλα αυτά τα στοιχεία μέσα στο διάστημα της ανάρτησης;
Γνωρίζετε πόσους μήνες έκανε η ΓΥΣ (Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού) να χορηγήσει τις σχετικές αεροφωτογραφίες σε αυτούς που ήθελαν να συντάξουν έκθεση φωτοερμηνείας όταν αναρτήθηκαν οι 3 πρώτοι ΟΤΑ στην Ελλάδα ; (Μαραθώνας, Πεντέλη και Νέα Πεντέλη).
Γνωρίζετε πόσο καιρό θα χρειαστεί ένας πολίτης για να πάρει μια βεβαίωση από την Πολεοδομία του Δήμου του στην περίπτωση που αναρτηθεί ο δασικός χάρτης ενός ολόκληρου Νομού;
Ή μια αντίστοιχη βεβαίωση από το Τμήμα Εποικισμού του Νομού του;
Η ενότητα αυτή θα πρέπει να αλλάξει συνολικά και να δίνεται η δυνατότητα στον πολίτη να προσκομίσει όλα αυτά τα στοιχεία όταν εκδικαστεί η αντίρρησή του στις ΕΠΕΑ.

4. Σελίδα 18, ενότητα 4.1 – Συγκρότηση ΣΥΑΔΧ
Το κείμενο αναφέρει ότι, με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης συγκροτείται Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ), στην οποία απόφαση ρυθμίζονται κατ’ ελάχιστον:
θέματα αναφορικά με την έδρα, την υλικοτεχνική υποδομή, τη στελέχωση, τον υπεύθυνο και τον αναπληρωτή του και το ωράριο λειτουργίας του ΣΥΑΔΧ“.
Μα οι τεχνικές προδιαγραφές εκδίδονται ακριβώς για να ρυθμίσουν αυτά τα θέματα. Με ποια τεχνογνωσία και ποια εμπειρία (και ποιες τεχνικές προδιαγραφές) θα ορίσει ο Συντονιστής μιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης την υλικοτεχνική υποδομή που χρειάζεται ένα ΣΥΑΔΧ για να καλύψει την ανάρτηση του δασικού χάρτη ενός ολόκληρου Νομού;

5. Σελίδα 20, ενότητα 4.2.1 – Ενημέρωση ενδιαφερομένων
Το κείμενο αναφέρει ότι: “Για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, θα είναι διαθέσιμη στο ΣΥΑΔΧ, σε τοπική βάση, το σύνολο της ψηφιακής πληροφορίας που συλλέχθηκε και καταγράφηκε στο πλαίσιο της κατάρτισης του δασικού χάρτη
Με τι τεχνική υποδομή και με ποιο λογισμικό θα λειτουργεί αυτή η “τοπική βάση” που θα είναι εγκατεστημένη σε κάθε ΣΥΑΔΧ και τι ακριβώς θα περιλαμβάνει;

6. Σελίδα 25, ενότητα 5.2. – Επεξεργασία για τη μερική κύρωση του ΔΧ.
Το κείμενο αναφέρει ότι, με την ολοκλήρωση της ανάρτησης “Η αρμόδια Διεύθυνση Δασών ή ο ανάδοχος προβαίνουν στις εργασίες που απαιτούνται να γίνουν προκειμένου να παραχθεί ο μερικά κυρωμένος δασικός χάρτης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν. 3889/2010” και συγκεκριμένα:
Λόγω τεχνικών σφαλμάτων, ασαφειών και αποκλίσεων στον προσδιορισμό και στην αποτύπωση των πολυγώνων όμορων αντιρρήσεων, ενδέχεται να δημιουργούνται πολύγωνα μικρού εμβαδού (κάτω των 100 τ.μ.) ή λωρίδες μικρού πλάτους (μικρότερου ή ίσου των 2,5 μ.), μεταξύ των ορίων των εκτάσεων στις οποίες αφορούν οι αντιρρήσεις κλπ, κλπ
Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη και χρονοβόρα εργασία GIS. Πιστεύετε ότι όλη αυτήν την επεξεργασία έχουν την δυνατότητα να την κάνουν οι Διευθύνσεις Δασών που καλούνται να αναρτήσουν τους δασικούς χάρτες των Νομών τους;

7. Σελίδα 26, ενότητα 5.2 – Μερική κύρωση ΔΧ.
Το κείμενο αναφέρει ότι “Ο μερικά κυρωμένος δασικός χάρτης, αναρτάται στον ειδικό διαδικτυακό τόπο και τηρείται από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών
Τι ακριβώς εννοείτε με τον όρο “τηρείται”; Αφού ο χάρτης θα είναι στον διαδικτυακό τόπο που λειτουργεί και συντηρεί η ΕΚΧΑ Α.Ε., τι ακριβώς “τήρηση” θα κάνει η κάθε Διεύθυνση Δασών;

8. Σελίδα 26, ενότητα 5.4 – Επεξεργασία των αντιρρήσεων και διαβίβασή τους στις ΕΠΕΑ.
Το κείμενο αναφέρει ότι “Τα στοιχεία, τα οποία έχουν υποβληθεί και καταχωριστεί στην κεντρική βάση αντιρρήσεων ελέγχονται με ευθύνη της αρμόδιας Δ/νσης Δασών ή τον ανάδοχο.
Στα πλαίσια του ελέγχου αυτού, διενεργούνται τα ακόλουθα:
– Εξέταση κάθε αντίρρησης που έχει καταχωριστεί στην κεντρική βάση, ως προς την ορθότητα και πληρότητα της καταχώρισής της
Τι ακριβώς εννοείτε όταν λέτε ότι η αρμόδια Διεύθυνση Δασών, πριν στείλει στις ΕΠΕΑ τις αντιρρήσεις, θα τις ελέγξει μία-μία ως προς την “ορθότητα της καταχώρησής της”;
Θα ελέγξει για καθεμία αντίρρηση αν π.χ. οι συντεταγμένες των κορυφών που δηλώθηκαν ψηφιακά ταυτίζονται με τις συντεταγμένες του Τοπογραφικού Διαγράμματος που ο ίδιος πολίτης απέστειλε και αναλογικά;
Και στην επόμενη παράγραφο το κείμενο συνεχίζει:
” – Έλεγχος υποβολής των αποδεικτικών στοιχείων και εγγράφων για την απόδειξη του έννομου συμφέροντος της κάθε αντίρρησης“.
Πώς ακριβώς θα γίνει αυτός ο έλεγχος;
Θα διαβάζει η Διεύθυνση τα συμβόλαια του κάθε πολίτη για να δει αν το γεωτεμάχιο για το οποίο υπέβαλε αντίρρηση είναι το ίδιο με αυτό που περιγράφουν τα συμβόλαια που προσκόμισε;

9. Στην ίδια ενότητα αλλά στην σελίδα 27.
Το κείμενο αναφέρει ότι, οι αντιρρήσεις, είτε μεμονωμένες, είτε ομαδοποιημένες, διαβιβάζονται από την Διεύθυνση Δασών προς τις ΕΠΕΑ “συνοδευόμενες από υπόμνημα και κατά περίπτωση εφόσον απαιτείται με ειδικότερες φωτοερμηνευτικές αναφορές στην περιοχή, τη γενική μεταβολή των χρήσεων γης από την παλαιότερη αεροφωτογράφηση και μετά, τις διοικητικές πράξεις εποπτείας, προστασίας, διαχείρισης και ανάπτυξης αυτής από τη Δασική Υπηρεσία και όποιο άλλο στοιχείο ελήφθη υπόψη κατά την κατάρτιση του Δασικού Χάρτη … Το υπόμνημα περιέχει αιτιολογημένη εισήγηση για την έγκριση ή απόρριψη των αντιρρήσεων εν όλω ή εν μέρει
Επειδή σε επόμενο σημείο (σελίδα 29) αναφέρεται ότι οι ΕΠΕΑ ξεκινάνε την διαδικασία εξέτασης των αντιρρήσεων το αργότερο σε 45 ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων, αν στην ανάρτηση του δασικού χάρτη ενός Νομού υποβληθούν 40.000 αντιρρήσεις, πιστεύετε ότι το διάστημα των 45 ημερών είναι αρκετό για να συντάξει μια Διεύθυνση Δασών 40.000 υπομνήματα με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται παραπάνω;

10. Σελίδα 32, Κεφάλαιο 6 – Διόρθωση και συμπλήρωση ΔΧ.
Στην τελευταία παράγραφο το κείμενο αναφέρει: “Σε περίπτωση που εντός γεωτεμαχίου κυρίως δασικού χαρακτήρα περιλαμβάνονται τμήματα άλλου χαρακτήρα με εμβαδόν μικρότερο των 100 τ.μ., αυτά ακολουθούν το χαρακτηρισμό του γεωτεμαχίου“.
Δηλαδή, στην περίπτωση ενός γεωτεμαχίου 6 στρεμμάτων, το οποίο ήταν παλιά αγρός και σήμερα δασώθηκε, και μέσα στο οποίο υπήρχαν ανέκαθεν 3 κατοικίες 95 τ.μ. η καθεμία, οι οποίες εμφανιζόταν κανονικά στον θεωρημένο δασικό χάρτη, μετά την εξέταση των αντιρρήσεων στις ΕΠΕΑ, η αρμόδια Διεύθυνση Δασών θα σβήσει αυτά τα τρία πολύγωνα των σπιτιών και θα πει ότι και αυτά είναι δάσος;

11. Γενικότερη παρατήρηση για την διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης.
Εκτός από την δική της ιστοσελίδα, όλα τα κείμενα που βγάζει σε δημόσια διαβούλευση το Υπουργείο Περιβάλλοντος τα αναρτά και στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της “Ανοικτής Διακυβέρνησης”, όπου κάτω από κάθε Κεφάλαιο ο καθένας γράφει δημόσια τα σχόλιά του και ο οποιοσδήποτε τρίτος μπορεί να δει τι έγραψαν οι προηγούμενοι.
Κάτι που δεν έγινε σε αυτήν την περίπτωση. Εδώ, όλα τα σχόλια και οι παρατηρήσεις πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά και μόνον σε ένα email.

12. Γενικότερη παρατήρηση για το κείμενο αυτό καθαυτό.
Το κείμενο έχει πολλές γενικόλογες περιγραφές και σε τεχνικό επίπεδο πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να είναι πολύ πιο συγκεκριμένο και ακριβές.
Παράλληλα, μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών, περιγράφονται εργασίες που θα πρέπει να κάνουν οι Διευθύνσεις Δασών (όπως π.χ. η ταύτιση των οριογραμμών με τα πολύγωνα των ΚΑΕΚ, τα υπομνήματα κλπ), που όλοι όσοι δουλεύουμε σε αυτό το αντικείμενο γνωρίζουμε ότι είναι πρακτικά αδύνατον να τις κάνουν, ειδικά μέσα στα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια που τους δίνονται.
Επανερχόμενοι μάλιστα στα όσα είχαμε υποστηρίξει στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του νόμου από τον οποίο προέκυψαν αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές, πιστεύουμε ότι πάρα πολλά από τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν από τις αναρτήσεις των δασικών χαρτών (π.χ. ενημέρωση πολιτών, εντοπισμός γεωτεμαχίων που δεν έχουν εξαρτημένο Τοπογραφικό Διάγραμμα, ταύτιση οριογραμμών με ΚΑΕΚ, κενά ή επικαλύψεις στην αποτύπωση όμορων αντιρρήσεων, έλεγχος τίτλων κλπ), θα είχαν λυθεί εάν η ανάρτηση των δασικών χαρτών “έτρεχε” παράλληλα με την πρώτη ανάρτηση των κτηματογραφήσεων. Με τον τρόπο αυτό, ο κάθε πολίτης, όπως ενημερώνεται από την κτηματογράφηση για το εάν οι τίτλοι που έχει τεκμηριώνουν εγγραπτέο δικαίωμα και με ποιό ακριβώς περίγραμμα, θα ενημερωνόταν ταυτόχρονα (και με το ίδιο απόσπασμα που του έρχεται ατομικά), για το εάν κάποιο από τα χωράφια του έχει πρόβλημα και με τον δασικό χάρτη της περιοχής του.
Χωρίς να βάζουμε τους πολίτες να ταλαιπωρούνται δύο φορές για το ίδιο πράγμα και χωρίς να βάζουμε τις Διευθύνσεις Δασών να κάνουν πράγματα για τα οποία οι ανάδοχοι των μελετών κτηματογράφησης (Τοπογράφοι και Δικηγόροι) πληρώνονται για να τα κάνουν πολύ πιο συστηματικά και οργανωμένα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Θανάσης Μπουζινέκης

Ο Γενικός Γραμματέας
Τάσος ΚουρήςΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: