ΔΑΣΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ

dasika_ktiria_exofill

.

– ΔΑΣΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ –

«Ωραία είναι η Ελληνική φύσις και μαγευτικά τα σύσκια Ελληνικά δάση. Μέσα σ΄ αυτά γεννήθηκαν οι Νύμφες και οι Χάριτες των προγόνων μας και μέσα από αυτά ξεχύθηκε η Ελευθερία που μας εχάρησαν οι Κλέφτες και οι Αρματωλοί του ΄21.

Την παλαιοτέραν εποχή τα δάση ήσαν άφθονα διότι και οι άνθρωποι ήσαν ολιγώτεροι και ακόμη ολιγώτερες οι υλικές των ανάγκες. Την εποχή εκείνη η ελάττωσης των δασών δεν ήτο ακόμα αισθητή. Σήμερον δεν είναι το ίδιο. Οι συντεταγμένες Πολιτείες ευρέθησαν στην ανάγκη να θέσουν περιορισμούς στη χρήση των δασών και να προστατεύσουν τα δάση από τους κακούς και συμφεροντολόγους. Ίδρυσαν ειδικές υπηρεσίες για τη φύλαξη και τη βελτίωση των δασών και διέγραψαν συστήματα εκμεταλλεύσεως και κανόνες διαχειρίσεως δι΄ αυτά. Αλλ΄ εκείνοι οι οποίοι αναλαμβάνουν να φυλάξουν τα δάση και να διατηρήσουν τη μορφή του τοπίου φυσική και αμετάβλητη, όπως μας την παρέδωκαν οι πρόγονοί μας, είναι και αυτοί άνθρωποι και έχουν και αυτοί αξιώσεις στη ζωή, ανάγκες και υποχρεώσεις στον εαυτό τους όσο και στην οικογένειά τους.

Όσο και αν είναι ωραία η εξοχή, όσο και αν συγκινεί η παρθένος φύσις με τους ποιητικούς λειμώνας, τας νεράιδας, τας νάππας, τας φάραγγας και στη φαντασία του αστού εμφανίζεται ονειρώδης η διαμονή εις το δάσος, αλλ΄ η διαμονή δι΄ ολίγας θερινάς ημέρας εν μέσω αφθόνων υλικών μέσων, διά τον δασικόν όμως, τον συνδεόμενον διά βίου με το δάσος και την ερημίαν, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αι ανάγκαι τας οποίας εδημιούργησε συν τω χρόνω ο σημερινός άνθρωπος, δεν θεραπεύονται ευκόλως εις την ερημίαν. Ο κοινωνικός άνθρωπος βλέπει σήμερα τη ζωή με περισσότερο πραγματισμό. Επί τέλους συναισθανόμενος την ματαιότητα του κόσμου, νοσταλγεί και αυτός λίγες απολαύσεις της ζωής της πόλεως, καίτοι γνωρίζει ότι αυτές ομοιάζουν με το ελκυστικόν φως που θαμπώνει τα ζώα και τα τραβά για να βρούνε σε αυτό το τέλος των.

Για να κρατήσουμε λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους κοντά εις το δάσος, με αγάπην και ενδιαφέρον προς το επάγγελμά τους, αποτραβηγμένους από κάθε άλλη κοσμική απόλαυση της ζωής, είναι ανάγκη να τους δημιουργήσουμε, τουλάχιστον ανεκτήν στέγην, με όσον το δυνατόν περισσότερες ευκολίες διαμονής. Οι συνθήκες διαμονής εις ωρισμένα διαμερίσματα στη Χώρα μας, όπως π.χ. στη Θράκη, είναι πολύ αντίξοες από κάθε άλλη περιφέρεια …

Έτσι μας γεννήθηκε η ωραία αυτή και εκπολιτιστική ιδέα εις τας αρχάς του 1930, της οποίας την πραγμάτωση δεν εβράδυνε να επιβάλλη ο τότε Γεν. Διοικητής Θράκης κ. Γ. Κακουλίδης, κατωρθώσας να επιτύχη παρά του Υπουργείου της Γεωργίας -Ταμείον Δασών- πίστωσιν διά δασικά κτήρια Θράκης 1.500.000 δραχμών.

………………………….

Με τέτοια προεργασία και ανάλογο ενθουσιαμό, ετέθησαν κατ΄ Απρίλιον του αυτού έτους 1930 τα θεμέλια του πρώτου δασικού κτηρίου εις Νυμφαίαν Κομοτηνής. Περί τας αρχάς του επομένου έτους 1931, ήτοι εντός δεκαμήνου χρονικής περιόδου, υπό συνεχή και επιμελή παρακολούθησιν και επίβλεψιν εγένετο κατορθωτή η αποπεράτωσις και παραλαβή των εν Θράκη δασικών κτηρίων, ως ταύτα περιγράφωνται εν λεπτομερεία κατωτέρω. Έτσι απεφασίσθη και χωρίς γραφειοκρατικούς τύπους, συζητήσεις και αναβολάς έγινε ό,τι έγινε.

Όπως το μάτι του γεωργού κοπρίζει το χωράφι, έτσι και το μάτι του δασικού πρέπει να βελτιώνη το δάσος. Ο δασικός δεν πρέπει να είναι φευγαλέος επισκέπτης, όπως συμβαίνει σήμερα, αλλ΄ άμεσος και διαρκής αντιλήπτωρ των αναγκών του δάσους. Πρέπει να ζη μέσα στο δάσος, πλησίον εις το δάσος. Έτσι υπάρχει ελπίς να το αγαπήση, να το πονέση, να ενδιαφερθή πραγματικά γι΄ αυτό. Αλλά για να γίνουν όλα αυτά πρέπει και η Πολιτεία να πονέση τον δασικό και να του δώσει τα μέσα να ζήση μέσα εις το δάσος. Πρώτ΄ απ΄  όλα χρειάζονται δασικά κτήρια». 

Κομοτηνή 1931
ΑΝΑΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Δ/ντής Δασών Γεν. Διοικ. Θράκης

.

Μία σπάνια έκδοση της Διεύθυνσης Δασών του Υπουργείου Γεωργίας έτους 1935, μας παραχωρήθηκε πρόσφατα από τον συνταξιούχο δασοπόνο, πρώην δασονόμο Ορεστιάδος κ. Γεώργιο Ποτίδη, αποτελώντας καταγραφή και δημοσίευση μιας εκτενούς εργασίας με θέμα: «Δασικά Κτίρια Θράκης». Η εργασία κυκλοφόρησε σε 2.000 αντίτυπα και διανεμήθηκε δωρεάν προς ενημέρωση του δασικού κόσμου της εποχής και ενίσχυση του φιλοδασικού πνεύματος.

Στις σελίδες της αποτυπώνονται με γλαφυρότητα και συστηματική κατάταξη δεκατέσσερα (14) από τα σημαντικότερα λειτουργούντα τότε δασικά κτήρια στην περιοχή της Θράκης, συμπεριλαμβανομένων και αντίστοιχων κτηρίων ορισμένων περιοχών του γειτονικού νομού Δράμας. Συγκεκριμένα, στην εργασία παρουσιάζονται τα εξής δασικά κτήρια:

1. Κτίριο Δασονομείου Νέας Ορεστιάδας,
2. Δασοφυλακείο Δαδιάς Περιφέρειας Δασαρχείου Σουφλίου,
3. Δασικό κτήριο Αισύμης Περιφέρειας Δασαρχείου Αλεξανδρουπόλεως,
4. Δασοφυλακείο Κίρκης Περιφέρειας Δασαρχείου Αλεξανδρουπόλεως,
5. Δασοφυλακείο Άνω Δροσινής Περιφέρειας Δασαρχείου Κομοτηνής,
6. Δασοφυλακείο Πατέρμων Περιφέρειας Δασαρχείου Κομοτηνής,
7. Δασοφυλακείο Νυμφαίας Περιφέρειας Δασαρχείου Κομοτηνής,
8. Κτήριο Δασαρχείου Ξάνθης,
9. Δασοφυλακείο Ξάνθης Περιφέρειας Δασαρχείου Ξάνθης,
10. Δασοφυλακείο 8ου χιλιομέτρου Περιφέρειας Δασαρχείου Ξάνθης,
11. Δασοφυλακείο Κοτύλης Περιφέρειας Δασαρχείου Ξάνθης,
12. Κτήριο Δασαρχείου Σταυρουπόλεως,
13. Δασοφυλακείο Γρανίτη Περιφέρειας Δασαρχείου Δράμας, και
14. Δασοφυλακείο Παρανεστίου Περιφ. Δασαρχείου Σταυρουπόλεως.

Κλικ για μεγέθυνση: Χάρτης με τα δασικά κτήρια της έκδοσης και τα δάση της περιοχής.

Οι αναφορές στα εκάστοτε δασικά κτήρια συνοδεύονται από αντίστοιχες φωτογραφίες τους, γεγονός ιδιαίτερα πρωτοποριακό για τα τεχνολογικά δεδομένα της εποχής, που καθιστά τη διήγηση ακόμα πιο νοσταλγική και ενδιαφέρουσα και καταδεικνύει την ξεχωριστή αρχιτεκτονική και δομική αξία πολλών από τα κτήρια αυτά.

Πρόκειται για μια σπάνιας αξίας έκδοση, σε κάθε σελίδα της οποίας ξεδιπλώνονται οι αγωνίες και η δράση του δασικού κόσμου της εποχής στη Θράκη, αυτή τη γεωπολιτικά τόσο ιδιαίτερη περιοχή της πατρίδας μας και συνάμα προικισμένη με μοναδικές αισθητικές, πολιτισμικές αξίες και φυσικό πλούτο μαζί με τη θαυμαστή κι αδιάκοπη προσήλωση του λαού της στα όμορφα και καλά έργα.

Το “dasarxeio.com” διέτρεξε τη Θρακική γη και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας, βρήκε και αποτύπωσε φωτογραφικά σύγχρονες απόψεις των δασικών κτηρίων που αναφέρονται στο κείμενο της εργασίας και σώζονται έως και σήμερα. Θα παρουσιάσει την εργασία τμηματικά, αφιερώνοντας κάθε δημοσίευση σε ένα ξεχωριστό δασικό κτήριο.

Καλή ανάγνωση!

.

ΔΑΣΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ (σελ 1-11)ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: