Βιώσιμη λατομική δραστηριότητα – Παράταση λειτουργίας λατομείων εκτός λατομικών περιοχών

metalia_ligniti_megalopoli

Σόφη Παυλάκη, Δικηγόρος
sophiepavlaki@gmail.com

Το σύστημα των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 20 ν. 2115/1993 είναι αντίθετο με το Σύνταγμα, διότι επιτρέπει τη δημιουργία και διατήρηση λατομικών περιοχών κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης. Αντίθετα η παρ. 8 του ως άνω άρθρου συνάδει με το Σύνταγμα εν όψει του επιδιωκόμενου με αυτήν σκοπού, ήτοι της αποκατάστασης του περιβάλλοντος, του ότι αφορά νομίμως λειτουργούντα λατομεία κατά την έναρξη ισχύος του ν. 2115/1993 και του σύντομου σχετικά χρονικού διαστήματος της προβλεπόμενης παράτασης. Η διάταξη της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 ν. 2837/2000, κατά το μέρος που επιτρέπει σε εκμεταλλευτές λατομείων που λειτουργούσαν βάσει των διατάξεων των παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 20 του ν. 2115/1993, να μεταφερθούν σε λατομικές περιοχές του νομού εντός του οποίου δραστηριοποιούνται δυνάμει εξαιρετικής και άπαξ εφαρμοζομένης διαγωνιστικής διαδικασίας, είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 του Συντάγματος, δεδομένου ότι αποσκοπεί στην ταχεία και αποτελεσματική συγκέντρωση της λατομικής δραστηριότητας που λαμβάνει χώρα εντός των ορίων ενός νομού στις λατομικές περιοχές του.

Όπως έγινε δεκτό με την απόφαση 1639/2016[1] του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης μετά την ισχύ του ν. 1428/1984 η εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών επιτρέπεται μόνον εντός λατομικών περιοχών καθοριζομένων κατά τη διαδικασία του νόμου αυτού, ο οποίος προέβλεψε και μεταβατικές περιόδους, που παρατάθηκαν χρονικά με το άρθρο 20 του ν. 2115/1993. Με τις εν λόγω μεταβατικές διατάξεις ορίζεται ότι τα εκτός λατομικών περιοχών λατομεία αδρανών υλικών, που έχουν άδεια εκμετάλλευσης ή σύμβαση μίσθωσης, εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι να λήξει η άδεια ή η σύμβαση, μπορεί όμως και πέραν της ανωτέρω περίπτωσης να παρατείνεται η εκτός λατομικών περιοχών λειτουργία λατομείων αδρανών υλικών για 5 έτη κάθε φορά και μέχρι να συμπληρωθεί 30ετία από τη χορήγηση της αρχικής αδείας ή τη σύναψη της αρχικής συμβάσεως μίσθωσης,[2] τέλος δε ότι είναι δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας λατομείων εκτός λατομικών περιοχών για 5 έτη κατ΄ ανώτατο όριο μετά τη λήξη της αδείας ή της μίσθωσης με αποκλειστικό σκοπό την αποκατάσταση του περιβάλλοντος.[3] Όπως έγινε δεκτό, το σύστημα των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 20 ν. 2115/1993 είναι αντίθετο με το Σύνταγμα,[4] διότι με τον τρόπο αυτό αναιρείται το σύστημα του νόμου για τη δημιουργία λατομικών περιοχών κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ η παρ. 8 του ιδίου ως άνω άρθρου κρίθηκε ότι συνάδει με το Σύνταγμα εν όψει του επιδιωκόμενου σκοπού, ήτοι της αποκατάστασης του περιβάλλοντος, του ότι αφορά νομίμως λειτουργούντα λατομεία κατά την έναρξη ισχύος του ν. 2115/1993 και του σύντομου σχετικά χρονικού διαστήματος της παράτασης.[5]

Περαιτέρω, με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2837/2000 (Α΄ 178/3.8.2000), ορίσθηκε ότι οι εκμεταλλευτές λατομείων, τα οποία λειτουργούσαν ή λειτουργούν βάσει των διατάξεων των παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 20 του ν. 2115/1993, δικαιούνται να μισθώσουν, μετά από δημοπρασία, η οποία θα διενεργηθεί μία μόνο φορά για κάθε λατομική περιοχή και στην οποία θα μπορούν να συμμετέχουν μόνον οι εκμεταλλευτές λατομείων των παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 20 του ν. 2115/1993, ένα και μοναδικό λατομικό χώρο ο καθένας εντός των λατομικών περιοχών του νομού τους.[6] Η ως άνω διάταξη της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2837/2000, κατά το μέρος που επιτρέπει σε εκμεταλλευτές λατομείων, τα οποία λειτουργούσαν βάσει των διατάξεων των παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 20 του ν. 2115/1993, να μεταφερθούν σε λατομικές περιοχές του νομού εντός του οποίου δραστηριοποιούνται, δυνάμει εξαιρετικής και άπαξ εφαρμοζομένης διαγωνιστικής διαδικασίας, είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 του Συντάγματος, δεδομένου ότι αποσκοπεί στην ταχεία και αποτελεσματική συγκέντρωση της λατομικής δραστηριότητας που λαμβάνει χώρα εντός των ορίων ενός νομού στις λατομικές περιοχές του. Εν όψει δε του ανωτέρω σκοπού δημοσίου συμφέροντος και του εξαιρετικού χαρακτήρα της ρύθμισης η ως άνω διάταξη έγινε δεκτό ότι κατά το μέρος, με το οποίο αποκλείει από τη συμμετοχή στη δημοπρασία και την περαιτέρω διαδικασία επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε άλλους νομούς, δεν αντίκειται στα άρθρα 4 παρ. 1 του Συντάγματος, που καθιερώνει την αρχή της ισότητας, ούτε στη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 του Συντάγματος που κατοχυρώνει την οικονομική ελευθερία και την ελευθερία του ανταγωνισμού.

——–  ——–

[1] Βλ. ΣτΕ 1639/2016 σε: περιοδικό «Περιβάλλον και Δίκαιο» τ. 3/2016 σ. 439, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη (www.nbonline.gr/journal/). Με την κρινομένη αίτηση ζητήθηκε η εξαφάνιση της 1693/2011 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την οποία απερρίφθη έφεση της αναιρεσείουσας ομόρρυθμης εταιρείας κατ΄ αποφάσεως του τριμελούς διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Με αυτήν είχε απορριφθεί προσφυγή της εν λόγω ΟΕ κατ΄ αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία είχε εγκριθεί το αποτέλεσμα πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοσίου λατομείου αδρανών υλικών σε λατομική περιοχή του Δήμου Καλλιθέας Ν. Θεσσαλονίκης και ανεδείχθη ανάδοχος ο ένδικος συνεταιρισμός.

[2]  Άρθρο 20 (§§ 2-3) ν. 2115/1993 (Α΄ 15) που αφορά λατομεία που λειτουργούν με άδεια εκτός λατομικής περιοχής και των οποίων η άδεια λήγει μετά τον ν. 2115/1993 και άρθρο 20 (§ 4) ν. 2115/1993, που αφορά λατομεία, των οποίων η άδεια έληξε προ του ν. 2115/1993.

[3]  Άρθρο 20 (§§ 5 και 8) ν. 2115/1993.

[4] ΣτΕ Ολ 1569/2005, 705/2006.

[5] ΣτΕ 2675/2003 (7μ.).

[6] Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της διάταξης της § 1 του άρθρου 7 ν. 2837/2000 παρέχεται η δυνατότητα μίσθωσης κατά προτεραιότητα μετά από κλειστή δημοπρασία λατομικών χώρων εντός των λατομικών περιοχών του νομού σε όλους τους εκμεταλλευτές λατομείων που ενέπιπταν στις διατάξεις του άρθρου 20 ν. 2115/1993, οι οποίες κρίθηκαν αντισυνταγματικές, ώστε να διευκολυνθεί η μετεγκατάστασή τους εντός των λατομικών περιοχών.


.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 08.11.2016ΚατηγορίεςΝομοθεσία, Περιβάλλον

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: