Δ/νση Δασών Μαγνησίας: Τήρηση Βιβλίου Απογραφής του Κανονισμού Ξυλείας από τους εγγραφέντες στα Μητρώα Φορέων Εκμετάλλευσης και Εμπόρων

xuleia xiransi

Δελτίο Τύπου
Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας

Για την ενιαία εφαρμογή από όλες τις Περιφερειακές Αρμόδιες Αρχές Κανονισμού Ξυλείας (Π.Α.Α. Καν. Ξυλείας), αποφασίστηκε να καθοριστεί από την Κεντρική Αρμόδια Αρχή Κανονισμού Ξυλείας ο τύπος του Βιβλίου απογραφής της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας, που πρέπει να διατηρείται από τους Φορείς Εκμετάλλευσης  και τους Εμπόρους, όπως αναφέρεται στη παράγραφο 2 του άρθρου 13 της ΚΥΑ αριθμ. 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ Β´ 2872)

Για το σκοπό αυτό τοεν λόγω βιβλίο θα είναι ενιαίου μορφότυπου για όλους του Εμπόρους και Φορείς Εκμετάλλευσης και θα περιλαμβάνει 50 αριθμημένες σελίδες, με δυνατότητα συμπλήρωσης σε αυτό επιπλέον σελίδων, όποτε και εφόσον απαιτηθεί. Η κάθε σελίδα περιλαμβάνει τις απαιτούμενες στήλες για την καταχώρηση εξειδικευμένων πληροφοριών που αφορούν το εμπόρευμα όπως: ο τύπος της Ξυλείας ή των προϊόντων ξυλείας (κατά κωδικό όπως απαριθμούνται στο παράρτημα του Καν. 995/2010, η κοινή-εμπορική και, όπου απαιτείται, η επιστημονική ονομασία του είδους του δένδρου από το οποίο παρήχθη η ξυλεία ή τα προϊόντα ξυλείας, η ποσότητα του εμπορεύματος (Όγκος, βάρος ή αριθμός μονάδων -ανάλογα με την περίπτωση), ο προμηθευτής, η χώρα προέλευσης, καθώς και η ημερομηνία εισαγωγής (διάθεσης για πρώτη φορά στην αγορά της ΕΕ) και ο αριθμός του Παραστατικού.

Πλήρες αντίτυπο του βιβλίου απογραφής της ξυλείας, με 50 σελίδες (εκτός των εξωφύλλων), καθώς και συμπληρωματική κενή σελίδα του εν λόγω βιβλίου, έχει αναρτηθεί σε pdf μορφή στον επίσημο δικτυακό τόπο (www.ypeka.gr), υπό την διαδρομή: ΔΑΣΗ/ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ FLEGT/Εγκύκλιοι/α. Για τον “Κανονισμό Ξυλείας”: Εγκύκλιος με Α.Π. 148587/6214/01-12-2016, προκειμένου να μπορεί να εκτυπωθεί από όλους τους ενδιαφερόμενους (“Εμπόρους”, “Φορείς Εκμετάλλευσης“) και να προσκομίζεται για θεώρηση στην κατά τόπο αρμόδια περιφερειακή αρχή κανονισμού ξυλείας, (Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας για την Π.Ε. Μαγνησίας) όπου θα σφραγίζεται κάθε αριθμημένη σελίδα του, πριν την χρήση του από κάθε ενδιαφερόμενο για καταχώρηση σε αυτό των απαιτούμενων πληροφοριών.

Για περισσότερες πληροφορίες ο κάθε ενδιαφερόμενος υπόχρεος, με έδρα εντός της Π.Ε. Μαγνησίας, να επικοινωνεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας  στα τηλέφωνα 24210 – 39107  & 24210-39109  κ.  Παναγόπουλο  Θωμά και κ. Χάνο  Ζαχαρία.

Σχετικά αρχεία
Εγκύκλιος 148587/6214/1.12.2016 (ΑΔΑ: 6ΞΞΚ4653Π8-ΚΞ3). Ερμηνεία ως προς τον τύπο του βιβλίου απογραφής της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας των κωδικών του Παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010.
ΚΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ (50 σελ.): Βιβλίο απογραφής της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας
ΚΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ: Συμπληρωματική κενή σελίδα βιβλίου απογραφής της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας

.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 09.12.2016

follow_fb.gifΚατηγορίεςΔασικά Προϊόντα, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: