Συχνές ερωτήσεις υποβολής αντιρρήσεων επί του Δασικού Χάρτη

Ενημερωτικό Δελτίο του Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Ηλείας.

του Αριστείδη Μίχου

Α. Γενικές – Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης

– Ποιος έχει δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη;

Αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη, μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό και νοµικό πρόσωπο δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση του εννόµου συµφέροντός τους εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώµατα

 – Πως καθορίζεται το έννομο συμφέρον;

Το έννοµο συμφέρον του ενδιαφερόμενου, θεμελιώνεται µε την επίκληση εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώµατος

– Ποια είναι τα Εμπράγματα δικαιώματα και πως αποδεικνύονται;

 • Εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων όπως είναι η κυριότητα, η υποθήκη και οι δουλείες (προσωπικές δουλείες π.χ. επικαρπία και οίκηση και πραγματικές δουλείες όπως δουλεία οδού, ξυλεύσεως, βοσκής, αντλήσεως ύδατος κ.λ.π.) και αφορά οποιαδήποτε πράξη σύστασης ή μετάθεσης ή κατάργησης εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου, απαιτείται δημόσιο έγγραφο το οποίο μεταγράφεται στο οικείο υποθηκοφυλακείο.
 • Το δικαίωμα αποδεικνύεται από δημόσια έγγραφα όπως είναι τα συμβολαιογραφικά έγγραφα, οι δικαστικές αποφάσεις, τα παραχωρητήρια, οι πράξεις τακτοποίησης, οι αποφάσεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κ.λ.π. με τα οποία συστήνεται ή μεταβιβάζεται ή καταργείται εμπράγματο δικαίωμα.

– Ποια είναι τα Ενοχικά δικαιώματα και πως αποδεικνύονται;

 • Ενοχικά δικαιώματα, τα οποία είναι απεριόριστα και ενδεικτικά αναφέρονται, προκειμένου για ακίνητα, η μίσθωση, η επίμορτη αγροληψία, η χρονομεριστική μίσθωση και το προσύμφωνο πώλησης – δωρεάς ακινήτου.
 • Για την μίσθωση απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο που μεταγράφεται στο υποθηκοφυλακείο, ενώ για το προσύμφωνο δωρεάς ακινήτου, απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο και όχι μεταγραφή.
 • Αντίγραφο του εντύπου Ε9 της δήλωσης στοιχείων ακινήτων, που υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ., εφόσον από αυτό προκύπτει η ταυτότητα του ακινήτου.

Β. Αντιρρήσεις επί του Δασικού Χάρτη

– Τι προθεσμίες έχω για την υποβολή αντιρρήσεων;

Κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη, επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών, οποία αρχίζει την 23-01-2017 ημέρα Δευτέρα και τελειώνει την 23-03-2017 ημέρα Πέμπτη (Οι ημερομηνίες αφορούν τις περιοχές όπου οι δασικοί χάρτες αναρτήθηκαν την Παρασκευή 13/1/2017).

Η Προθεσμία αυτή επεκτείνεται για 20 ημέρες μόνο για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στο εξωτερικό και τελειώνει την 12-04-2017 ημέρα Τετάρτη. 

– Πως μπορώ να ενημερωθώ για το περιεχόμενο του Δασικού Χάρτη;

Τον Αναρτημένο Δασικό Χάρτη μπορεί να τον δει κάποιος :

– Πως μπορώ να κάνω αντίρρηση κατά του Δασικού Χάρτη;

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αντιρρήσεις τους αποκλειστικώς στον προβλεπόμενο διαδικτυακό τόπο (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/ InfoDasika_Page.aspx ) σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα

Μετά την καταβολή και του ειδικού τέλους από τον ενδιαφερόμενο, ολοκληρώνεται η ηλεκτρονική υποβολή, κάθε αντίρρηση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. Η μη καταβολή του ειδικού τέλους καθιστά την αντίρρηση απαράδεκτη.

Προσοχή! Οι ειδικές περιπτώσεις αντιρρήσεων (που περιγράφονται παρακάτω) γίνονται μόνο στα κατά τόπους ΣΥΑΔΧ και είναι ΑΤΕΛΩΣ

– Πως επιβεβαιώνω ότι η υποβολή των αντιρρήσεων έχει γίνει με επιτυχία;

Για να θεωρείται μια αντίρρηση ως επιτυχής θα πρέπει να έχετε:

 1. καταβάλει το Ειδικό Τέλος άσκησης αντιρρήσεων
 2. εκτυπώσει το Αποδεικτικό Υποβολής
 3. υποβάλλει τα απαραίτητα έγγραφα στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά. Τα έγγραφα αυτά είναι :
 • υπογεγραμμένο το αντίγραφο της αντίρρησής του
 • τα έγγραφα τα οποία επικαλείται για την απόδειξη του εννόμου συμφέροντος
 • οποιοδήποτε στοιχείο κρίνει ο ενδιαφερόμενος ότι αποδεικνύει ή υποστηρίζει τους ισχυρισμούς του
 • φωτοαντίγραφο του παραστατικού που πιστοποιεί την καταβολή του αναλογούντος ειδικού τέλους
 • Στο φάκελο αποστολής αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του ενδιαφερόμενου και ο αριθμός πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν

– Θέλω να υποβάλω αντιρρήσεις για το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Μπορώ;

Κατηγορηματικά ΟΧΙ
Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση τόσο της γεωγραφικής θέσης της αποτύπωσης όσο και του χαρακτήρα των εμφανιζομένων στο χάρτη εκτάσεων.

– Θέλω να υποβάλω αντιρρήσεις για εκτάσεις οι οποίες είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Πόσες αντιρρήσεις υποβάλλω;

Κάθε αντίρρηση υποβάλλεται για το σύνολο ή μέρος των εκτάσεων δασικού/χορτολιβαδικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται εντός γεωτεμαχίου/πολυγώνου, επί του οποίου ο ενδιαφερόμενος επικαλείται έννομο συμφέρον. Για κάθε γεωτεμάχιο υποβάλλεται μία αντίρρηση.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, ο ενδιαφερόμενος προτίθεται να προβεί σε αμφισβήτηση του χαρακτήρα εκτάσεων που περιλαμβάνονται σε διαφορετικά γεωτεμάχια, συμπληρώνει και υποβάλλει τόσες αντιρρήσεις, όσες και τα γεωτεμάχια αυτά.

– Μπορώ να εντοπίσω χωρίς την βοήθεια ειδικού το ακίνητο μου στον Δασικό Χάρτη;

Εάν έχετε κάποιες γνώσεις από ανάγνωση χαρτών ναι. Διαφορετικά θα χρειαστεί Δασολόγος ή Μηχανικός

Σε περίπτωση υποβολής αντιρρήσεων ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συνεργαστεί με Δασολόγο / Μηχανικό για την αποτύπωση των συντεταγμένων των ορίων της έκτασης που τον ενδιαφέρει

– Πως υπολογίζεται το εμβαδόν της αντίρρησης;

Ο υπολογισμός του εμβαδού των εκτάσεων των οποίων αμφισβητείται ο χαρακτήρας, πραγματοποιείται αυτόματα από τη διαδικτυακή εφαρμογή υποβολής αντιρρήσεων.

Για να γίνει αυτό θα πρέπει πρώτα να εισαχθούν στην ηλεκτρονική φόρμα αντιρρήσεων είτε τα στοιχεία των γεωγραφικών συντεταγμένων των κορυφών του γεωτεμαχίου είτε αρχείο DXF (κλειστή πολυγωνική δομή) .

– Πως καθορίζεται το ειδικό τέλος αντιρρήσεων;

Το ύψος του ειδικού τέλους άσκησης των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη, για κάθε υποβαλλόμενη αντίρρηση και ανάλογα με το εμβαδόν της έκτασης της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας με αυτή, καθορίζεται ως εξής:

img_2704

Γ. Ειδικές Περιπτώσεις Αντιρρήσεων Δασικού Χάρτη

– Η έκταση μου είναι εντός οριοθετημένου οικισμού. Στον Δασικό Χάρτη όμως δεν υπάρχει η οριοθέτηση και εμφανίζεται ως χορτολιβαδική ή δασική. Τι μπορώ να κάνω;

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να πάτε στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ για να κατατεθεί ΑΤΕΛΩΣ αντίρρηση. Οφείλετε να συνυποβάλλετε αποδεικτικά στοιχεία για την τεκμηρίωση της αντίρρησης , όπως βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης ότι το συγκεκριμένο γεωτεμάχιο με συντεταγμένες κορυφών σε ΕΓΣΑ 87 βρίσκεται εντός οικισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Όλη η διαδικασία δηλ. προσκόμισης βεβαίωσης και υποβολής αντίρρησης θα πρέπει να έχει περαιωθεί μέχρι την τελευταία ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων.

– Η έκταση μου περιλαμβάνεται σε διανομές (κλήρους) του εποικισμού. Στον Δασικό Χάρτη όμως δεν υπάρχει η οριοθέτηση και εμφανίζεται ως χορτολιβαδική ή δασική. Τι μπορώ να κάνω;

Τα ίδια με ανωτέρω με την διαφορά ότι η βεβαίωση θα είναι από την υπηρεσία επικοισμού

– Για το οικόπεδο μου έχω πράξη χαρακτηρισμού και βεβαίωση τελεσιδικίας. Η πράξη αυτή όμως δεν εμφανίζεται στον δασικό χάρτη. Τι μπορώ να κάνω;

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να πάτε στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ για να κατατεθεί ΑΤΕΛΩΣ αντίρρηση. Οφείλετε να συνυποβάλλετε αποδεικτικά στοιχεία για την τεκμηρίωση της αντίρρησης όπως αντίγραφο της τελεσίδικης πράξης

– Για το οικόπεδό μου έχω μια πράξη χαρακτηρισμού χωρίς να έχω βεβαίωση τελεσιδικίας. Πρέπει να κάνω κάτι;

Θα πρέπει να ενημερωθείτε από τον Δασικό Χάρτη τι μορφή έχει το οικόπεδό σας. Σε περίπτωση που διαφωνείται με τον χαρακτήρα της έκτασης του Δασικού Χάρτη , θα πρέπει να προσέλθετε στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ για να υποβάλλετε ΑΤΕΛΩΣ αντίρρηση προσκομίζοντας αντίγραφο της πράξης χαρακτηρισμού.

!!!!!! ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!!

Για όλη την κατηγορία Γ (Ειδικές Περιπτώσεις Αντιρρήσεων) δεν είναι δυνατή η υποβολή αντίρρησης που θα αφορά ταυτόχρονα σε εκτάσεις που εξαιρούνται της καταβολής τέλους και σε εκτάσεις για τις οποίες οφείλεται τέλος. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να υποβληθούν δύο ξεχωριστές αντιρρήσεις.


* Ο Αριστείδης Μίχος, είναι δασολόγος στο Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Ηλείας. 

Μπορείτε να κατεβάσετε το ενημερωτικό δελτίο της Διεύθυνσης Δασών Ηλείας σε μορφή pdf [ΕΔΩ]ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , ,

5 replies

 1. Καλησπερα σας
  Για γεωτεμαχιο που εχη νομιμη οικοδομικη αδεια και Βεβαίωση απ’ο Δασαρχειο οτι δεν είναι δασικο η αντίρρηση υποβάλλεται στο ΣΥΑΔΧ ατελώς?

 2. Αν θέλετε να καταλάβετε τι δουλειά έχουν οι μηχανικοί σας παραπέμπω στον Ν.4389 Άρθρο 154 παρ.1

 3. Καλησπέρα,

  Αριθμ. 147797/2746…
  Άρθρο 1….
  α) Για εμβαδόν έκτασης έως και 100 τ.μ. των περιπτώσεων της παρ. 3 του άρθρου 2β του Ν. 2308/1995, όπως
  ισχύει, είκοσι (20) ευρώ

  ????????????

  ΥΓ καλό κουράγιο για το επόμενο 2μηνο (τουλάχιστον)…..

 4. Καλησπέρα, παρόλο που είμαι πολιτικός μηχανικός θεωρώ ότι έχει δίκιο ,o Tasoulas το σωστό είναι ο ενδιαφερόμενος να πάει στον Δασολόγο του και μετά θα τον καθοδηγήσει όπως πρέπει.Καλό είναι ο καθένας να ασχολείται με το κομμάτι του.

 5. «Σε περίπτωση υποβολής αντιρρήσεων ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συνεργαστεί με Δασολόγο / Μηχανικό για την αποτύπωση των συντεταγμένων των ορίων της έκτασης που τον ενδιαφέρει».Συνάδελφε, ΟΧΙ σε Δασολόγο / Μηχανικό, μιλάμε για ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ, τι δουλειά έχουν οι Μηχανικοί;;; Γιατί τα λέτε αυτά στον κόσμο;;

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: