Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης υδατορεμάτων – Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης.

Rema xeimaros platania

Εκδόθηκε από τα συναρμόδια υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών  η κοινή υπουργική απόφαση με τις τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 4258/2014.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, αντικείμενο του περιεχομένου του Φακέλου Οριοθέτησης είναι:

α) η περιγραφή των συνθηκών που υφίστανται στο υδατόρεμα από υδρολογική, υδραυλική, γεωλογική και περιβαλλοντική άποψη,

β) η διατύπωση τεκμηριωμένων προτάσεων καθορισμού των γραμμών οριοθέτησης υδατορέματος και

γ) η τεκμηρίωση για τυχόν απαιτούμενα έργα διευθέτησης στο πλαίσιο της διαδικασίας οριοθέτησης υδατορέματος.

Ο Φάκελος Οριοθέτησης υδατορέματος που συντάσσεται και υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 4258/2014 περιλαμβάνει: Τοπογραφική Αποτύπωση, Υδρολογική και Υδραυλική μελέτη, Συνοπτική Τεχνική Έκθεση, Πρόταση για τον καθορισμό των οριογραμμών (Πρόταση Οριοθέτησης).

Το περιεχόμενο του φακέλου οριοθέτησης παραδίδεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Διευκρινήσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης

Στην εν λόγω ΚΥΑ δίνονται οι εξής διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης (άρθρο 7).

1. Οι Υδραυλικές και Υδρολογικές μελέτες για τα ιδιωτικά έργα, όπως και για τα δημόσια έργα, εκπονούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του π.δ. 696/1974 (Α’ 301) όπως εκάστοτε ισχύει, και υπογράφονται από μελετητές, που κατέχουν μελετητικά πτυχία στην αντίστοιχη κατηγορία σύμφωνα με τον ν. 3316/2005 (Α’ 42), όπως εκάστοτε ισχύει.

Οι μελετητές φέρουν την ευθύνη για το περιεχόμενο των μελετών τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2. Σύμφωνα με τον ν. 4258/2014, τα μικρά υδατορέματα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του ιδίου νόμου, εξαιρούνται κατά κανόνα της διαδικασίας οριοθέτησης και διατηρούνται και προστατεύονται στην φυσική τους κατάσταση.

Για το χαρακτηρισμό ενός υδατορέματος ως μικρό ή όχι, υπολογίζεται το σύνολο της έκτασης της λεκάνης απορροής του ή έως τη συμβολή του με άλλο υδατόρεμα ίδιας ή μεγαλύτερης τάξης) ή έως την εκβολή του σε φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη.

Για την κατ’ εξαίρεση οριοθέτηση μικρού υδατορέματος, εφόσον συντρέχουν οι ειδικοί λόγοι προστασίας του κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 4258/2014, απαιτείται έκδοση απόφασης του Γενικού Γραμματέα της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Για το εάν συντρέχουν οι ειδικοί αυτοί λόγοι συνεκτιμώνται, μεταξύ άλλων, οι επιδράσεις/επιπτώσεις που μπορεί να έχει η προτεινόμενη δραστηριότητα που θα λάβει χώρα πλησίον ή/και επί του υδατορέματος και η οποία ενδεχομένως να συντελέσει στην αλλοίωση της φυσικής του κατάστασης και λειτουργίας.

Για την εξαίρεση από οριοθέτηση μικρού υδατορέματος, δύναται να ζητηθεί γνωμοδότηση των Διευθύνσεων Περιβάλλοντος και Υδάτων της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

3. Έως την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν. 4067/2012, οι αποστάσεις δόμησης από μικρά υδατορέματα για τα οποία δεν απαιτείται οριοθέτηση, λαμβάνονται κατ’ αντιστοιχία με τις αποστάσεις που τηρούνται κατά τη διαδικασία της προσωρινής οριοθέτησης (άρθρο 9 παράγραφος 4 του ν. 4258/2014).

4. Σε περίπτωση αμφιβολίας περί του χαρακτήρα τμήματος του υδρογραφικού δικτύου ως υδατορέματος, καθώς και για τα χαρακτηριστικά αυτού, αποφαίνεται σχετικώς η αρμόδια Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της απόφασης (άρθρο 8), φάκελοι οριοθέτησης, οι οποίοι έχουν συνταχθεί και κατατεθεί προς έγκριση στις αρμόδιες Υπηρεσίες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας απόφασης και εξετάζονται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος ζητήσει να υπαχθεί στις διατάξεις της παρούσας.

Σχετικό αρχείο:
ΚΥΑ οικ. 140055/13.1.2017 (Β´ 428) Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 4258/2014 – Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης.


ΚατηγορίεςΝομοθεσία, Υδατικοί πόροι

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: