Παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών

synigoros tou politi

Ο Συνήγορος του Πολίτη, δέχτηκε σειρά καταγγελιών πολιτών σχετικά με τη διεκπεραίωση υποθέσεων τακτοποίησης αυθαιρέτων που υπήχθησαν στις προγενέστερες του Ν. 4178/2013 διατάξεις. Η Ανεξάρτητη Αρχή, διαπίστωσε την αδυναμία εφαρμογής της διαδικασίας διόρθωσης ή επιστροφής προστίμων, λόγω καθυστέρησης έκδοσης της προβλεπόμενης από τον ανωτέρω νόμο Υπουργικής Αποφάσεως και προέβη στην αποστολή εγγράφου προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η Ανεξάρτητη Αρχή επεσήμανε ότι η επίμαχη Υπουργική Απόφαση δεν έχει, έως σήμερα, εκδοθεί

Η νομοθεσία προβλέπει ότι «με υπουργική απόφαση καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διεκπεραίωση των υπαγωγών που έχουν πραγματοποιηθεί με προγενέστερες του παρόντος διατάξεις και καθορίζονται επίσης, οι περιπτώσεις και η διαδικασία διορθώσεων ή επιστροφής προστίμων όπου απαιτείται.» Σύμφωνα μάλιστα με την εγκύκλιο υπ’ αρ. 3/2013/ οικ. 54373/01-10-2013 υπήρξε η δέσμευση ότι: «…Σε περιπτώσεις όπου από την μεταφορά των στοιχείων το πρόστιμο που υπολογίζεται με το νέο νόμο είναι μεγαλύτερο από αυτό της ολοκληρωμένης πράξης υπαγωγής δεν καταβάλλεται το επιπλέον ποσό και εκδίδεται βεβαίωση πράξης ολοκλήρωσης της υπαγωγής σύμφωνα με το ποσό που έχει υπολογιστεί και καταβληθεί. Προσεχώς με υπουργική απόφαση θα καθοριστούν οι περιπτώσεις και η διαδικασία τυχόν επιστροφής προστίμων όταν το πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με το νέο νόμο είναι μικρότερο του ποσού που έχει καταβληθεί για την ολοκληρωμένη πράξη υπαγωγής.»

Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε από το αρμόδιο Υπουργείο, να εκδώσει την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία υπουργική απόφαση, ιδίως ενόψει των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, των αλλεπάλληλων παρατάσεων της προθεσμίας υπαγωγής στις διατάξεις του παραπάνω νόμου και των προβλεπομένων στο νομοσχέδιο για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος. Ο Συνήγορος βάσισε το αίτημά του στις γενικές αρχές του ∆ιοικητικού ∆ικαίου και ειδικότερα στην αρχή της χρηστής διοίκησης και στην αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου. Με τις παρεμβάσεις αυτές επιδιώκεται η εφαρμογή των επιταγών του επί μακρόν (συνολικά 42 μήνες από τη δημοσίευσή του) εν ισχύ νόμου περί της τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών. Η μη τήρηση του θεσμικού πλαισίου αποτελεί κρίσιμο ζήτημα δεδομένου ότι, το Κράτος οφείλει σε κάθε περίπτωση να διακρίνεται από συνέπεια, να εγγυάται την υπέρ των πολιτών πιστή εφαρμογή του νόμου και να προασπίζει το δημόσιο συμφέρον.

Παρά τις επισημάνσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, δεν έχει, ως σήμερα, υπάρξει ανταπόκριση. Η Ανεξάρτητη Αρχή επανήλθε με νεότερο έγγραφο.

Έγγραφα ΣτΠ

.

.ΚατηγορίεςΔόμηση - Αυθαίρετα

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: