ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπό Δρ. Σ. Γκατζογιάννη, ειδικού σε θέματα διαχείρισης δασών

Αγαπητοί συνάδελφοι της δασοπονικής πράξης,

με την ευκαιρία της παράτασης (μέχρι 28-4-2017) που δόθηκε στη δημόσια διαβούλευση για τις προδιαγραφές εκπόνησης δασοπονικών μελετών, επιθυμώ, συμπληρωματικά των παρατηρήσεων που υπέβαλα στη Γενική Διεύθυνση Δασών (9-1-2017)[1], να αποσαφηνίσω ένα βασικό ζήτημα που αφορά μεν στον τίτλο, αλλά αντανακλά ευθέως και στο περιεχόμενο των υπό διαβούλευση προδιαγραφών.

Στο επίκεντρο της συζήτησης είναι το πλαίσιο προδιαγραφών που διαμορφώνουν οι εγκύκλιες αποφάσεις του Υπουργείου Γεωργίας:

α) 10223/958/1953: “Οδηγίαι συντάξεως διαχειριστικών εκθέσεων δημοσίων δασών και μη δημοσίων δασών” και

β) 158072/1120/1965: “Προσωριναί πρότυποι τεχνικαί προδιαγραφαί εργασιών συντάξεως δασοπονικών και λοιπών μελετών”.

Το πλαίσιο αυτό είναι απολύτως σαφές ότι αναφέρεται στις κατηγορίες μελετών, στις οποίες βασίζεται η διαχείριση των δασών της χώρας και που ορίζονται στην ως άνω β) εγκύκλιο (σελ.1) ως ακολούθως:

1. Δασοπονικές μελέτες, διακρινόμενες σε

α. Δασοπονικά ή Δασικά Διαχειριστικά σχέδια μόνιμα ή προσωρινά και
β. Δασοπονικές ή Δασικές Διαχειριστικές Εκθέσεις

2. Πίνακες υλοτομίας και

3. Δασικές Αστυνομικές διατάξεις

Υπογραμμίζεται επίσης, στην ίδια εγκύκλιο 1120/65 (σελ.1) ότι η σύνταξη “Δασοπονικών ή Δασικών Διαχειριστικών Σχεδίων (δηλαδή της κατηγορίας 1α) είναι δύσκολο να εφαρμοστεί, εξαιτίας διαφόρων δυσχερειών της εποχής, αλλά και της τότε κατάστασης των δασών, γι αυτό και το προτεινόμενο πλαίσιο προδιαγραφών επικεντρώνεται στην κατηγορία 1β και συνεπώς, (όπως διατυπώνεται στην ίδια σελίδα της εγκυκλίου) “η Διαχείριση των δασών μας ενεργείται ιδία δια Δασοπονικών ή Δασικών Διαχειριστικών Εκθέσεων.

Όλα αυτά δείχνουν ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο είναι απολύτως σαφές και οι διατυπώσεις που χρησιμοποιεί για την κατηγοριοποίηση των μελετών έχουν συγκεκριμένη σημασία και θεσμικά (νομικά) κατοχυρωμένο περιεχόμενο.

Παρόλα αυτά, τα υπό διαβούλευση έγγραφα, τόσο της “πρότασης πλαισίου …” του Τμήματος Δασοπονικών Μελετών, όσο οι δυο προτάσεις σχεδίων προδιαγραφών του ΓΕΩΤΕΕ- ΑΠΘ και του ΤΕΙ Δασοπονίας Δράμας, δείχνουν να μην έχουν καμία σχέση, τουλάχιστον σε επίπεδο ορισμών, με τις ως άνω κατηγορίες μελετών των εγκυκλίου 958/1953 και 1120/65.

Το μεν Τμήμα Δασοπονικών Μελετών που έχει την ευθύνη του όλου ζητήματος και το οποίο θα προτείνει νέες θεσμικές/νομοθετικές ρυθμίσεις επί του θέματος, δημοσιοποιεί: “Πρόταση πλαισίου Σύνταξης νέων Προδιαγραφών Μελετών Δασών & Δασικών Οικοσυστημάτων”.

Η διατύπωση αυτή είναι απολύτως γενική και αόριστη γιατί δεν συνδέεται με καμιά από τις παραπάνω κατηγορίες, ούτε καν με την έννοια της διαχείρισης των δασών, και κατά συνέπεια μπορεί να συμπεριλάβει κάθε είδους μελέτη που μπορεί να γίνει σε ένα δάσος, όπως πχ. οι μελέτες οδοποιίας και κατασκευών, η μελέτης καταπολέμησης της πιτυοκάμπης κ.ο.κ.

Οι συντάκτες της ανακοίνωσης της διαβούλευσης (148589/6293/2016) πέραν της ασάφειας αυτής, φαίνεται να μην κατανοούν επαρκώς το ζήτημα των εν λόγω προδιαγραφών, όταν στην πρώτη παράγραφο του εγγράφου αυτού διατυπώνουν επίσης ότι:

“Η Διαχείριση των Δημοσίων και μη Δημοσίων Δασών και Δασικών Οικοσυστημάτων της χώρας μέχρι σήμερα υλοποιείται με τη σύνταξη Διαχειριστικών Μελετών, Δασοπονικών Σχεδίων και Πινάκων Υλοτομίας”.

Δηλαδή, παραγνωρίζουν ότι α) “Διαχειριστική μελέτη” ως έννοια δεν προβλέπεται στις προδιαγραφές, άρα δεν υφίσταται, β) “Δασοπονικά σχέδια” (δηλ. της κατηγ. 1α) δεν συντάσσονται γιατί οι ισχύουσες (εγκύκλιοι 958/53 και 1120/65) προδιαγραφές αποσαφηνίζουν ότι δεν υπάρχει πλαίσιο για την κατηγορία αυτή και γ) αγνοείται εντελώς η κατηγορία 3.

Το “αλλαλούμ” αυτό εμπεδώνεται ακόμα περισσότερο και από τους συντάκτες των δυο σχεδίων προδιαγραφών που τελούν υπό συζήτηση όταν έχουν ως τίτλους των σχεδίων τους τις ακόλουθες διατυπώσεις:

Το Σχέδιο της ομάδας ΓΕΩΤΕΕ έχει τον τίτλο:
“ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ”

Το σχέδιο του ΤΕΙ έχει τον τίτλο:
“ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΞΥΛΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ”.

Στην πρώτη περίπτωση (του ΓΕΩΤΕΕ) οι προδιαγραφές εστιάζουν μεν στην κατηγορία μελετών 1α, πλην όμως αναφέρονται γενικά και αόριστα σε δασικά οικοσυστήματα και όχι σε δάση. Αγνοείται δηλαδή το γεγονός ότι οι προδιαγραφές δεν πρέπει να αναφέρονται μόνο σε δασικά οικοσυστήματα, γενικά και αόριστα, αλλά πρωτίστως σε δάση (δημόσια και ιδιωτικά) ως οντότητες αυτοτελείς από γεωγραφική, ιδιοκτησιακή και διοικητική άποψη. Εκτός αυτών, οι συντάκτες του εν λόγω σχεδίου παραποιούν τις διατυπώσεις των ως άνω εγκυκλίων όταν ονοματίζουν αυθαίρετα τις Δασικές αστυνομικές διατάξεις σε Δασικές απαγορευτικές διατάξεις.

Στη δεύτερη περίπτωση (του ΤΕΙ), που οι συντάκτες στοχεύουν να μπαλώσουν αδυναμίες του προηγούμενου σχεδίου, αφαίρεσαν από τον τίτλο του σχεδίου των κάθε αναφορά σε δάση ή δασικά οικοσυστήματα.

Και καλά το ζήτημα να αφορούσε μόνο τον τίτλο, αλλά τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο σοβαρά όταν μπαίνουμε στο περιεχόμενο των προτεινόμενων σχεδίων, το οποίο μάλιστα στερούνται κάθε εισηγητικής έκθεσης με αποτέλεσμα:

* να μην γνωρίζουμε όχι μόνο την κατηγορία μελετών στην οποία αναφέρονται οι συντάκτες των σχεδίων, αλλά ούτε καν τους στόχους που τους κατεύθυναν στη σύνταξη των εν λόγω σχεδίων,

* να μην γνωρίζουμε καν τις αλλαγές που επέρχονται σε σχέση με το υφιστάμενο πλαίσιο προδιαγραφών[2] και

* να μην γνωρίζουμε τη σχέση μεταξύ των δυο σχεδίων, αφού δεν γίνεται καμιά αναφορά του ενός προς το έτερο.

Νομίζω ότι είναι καιρός, η διοίκηση, λαμβάνοντας υπόψη και τις αναλυτικές παρατηρήσεις που υπέβαλα, τόσο εγώ προσωπικά, όσο και άλλοι συνάδελφοι, γνώστες του αντικειμένου της δασικής διαχειριστικής, να προχωρήσει άμεσα στην ανάκληση των υπό διαβούλευση σχεδίων γιατί τα κείμενα αυτά όχι μόνο προσβάλλουν τη δασολογία ως επιστήμη αλλά απειλούν με υποβάθμιση, ως εκ της ευρύτατης σημασίας που έχουν οι δασοπονικές μελέτες, την ελληνική δασοπονία στο σύνολό της.

Θεσσαλονίκη, 31 – 3 -2017

Δρ. Σ. Γκατζογιάννης

Ειδικός σε θέματα Δασικής Διαχειριστικής

_____________________________

Επισυνάπτεται

Κείμενο με τίτλο: Εισηγητική έκθεση στο σχέδιο προδιαγραφών του ΙΔΕ (Γκατζογιάννης 2008), ως υπόδειγμα εισηγητικής έκθεσης που έπρεπε να συνοδεύει τα υπό διαβούλευση σχέδια προδιαγραφών του ΓΕΩΤΕΕ και του ΤΕΙ

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

[1] Βλέπε εργασίες 5,6,6α και 7 στο φάκελο ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΧΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Διαβούλευση 2017) του DROPBOX: https://www.dropbox.com/sh/99vb36zbvq3fxl3 /AADueupJXwTRoBdQuPwzuFTta? dl=0

[2]Το τι πρέπει να περιλαμβάνει μια εισηγητική έκθεση μπορεί να δει κανείς στο συνημμένο κείμενο που ενσωματώθηκε στο σχέδιο προδιαγραφών του ΙΔΕ (Γκατζογιάννης 2008) (Βλέπε εργασία 1 στον ίδιο όπως παραπάνω φάκελο του DROPBOX).

———-  ———-

.


.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 31.03.2017


Διαβάστε επίσης:

.

.ΚατηγορίεςΔασικά Οικοσυστήματα, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: