Τροποποίηση απόφασης ανάρτησης δασικού χάρτη Δ.Κ. Έδεσσας

das_xart_edessas

Διεύθυνση Δασών Πέλλας
Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΝΟΤΗΤΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

1. Από τη Διεύθυνση Δασών Πέλλας, ανακοινώνεται ότι με την με αριθ. Πρωτ. 4202/29-03-2017 (Α∆Α:ΩΝΩΤΟΡ1Υ- Β∆Κ) τροποποιήθηκε η με αριθ. Πρωτ. 669/20-01-2017 (Α∆Α: 7ΝΜΝΟΡ1Υ-ΡΘΑ) όμοια απόφασή μας με την οποία αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας, Δήμου Έδεσσας, ΠΕ Πέλλας, κατά το τμήμα που αφορά στις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής:

«Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση τού περιεχομένου τού αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν πέντε (105) ημερών, η οποία αρχίζει την 30η Ιανουαρίου 2017 ημέρα ∆ευτέρα.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 15η Μαϊου ημέρα Δευτέρα.

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 5η Ιουνίου 2017 ημέρα Δευτέρα».

2. Κατά τα λοιπά η με αριθμό 669/20-01-2017(Α∆Α:7ΝΜΝΟΡ1Υ-ΡΘΑ) απόφαση παραμένει και ισχύει ως έχει.

Υπενθυμίζουμε ότι ο δασικός χάρτης αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε (http://www.ktimatologio.gr/forestmaps/Pages/das.aspx )

Για τον αναρτημένο δασικό χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση στην ανωτέρω ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε. μέσω της οποίας, και μόνο, μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου αυτού.

Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζομένων στον δασικό χάρτη εκτάσεων.

Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος ανάλογα με το εμβαδόν που αφορά η αντίρρηση.

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης που βρίσκεται στην οδό Λεωφόρος 18ης Οκτωβρίου 25, ∆ιοικητήριο Έδεσσας , 5ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες , κατά τις ώρες 07.30π.μ. έως 3.30μ.μ. καθ ́όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων.

Επίσης, για λόγους ενημέρωσης ο αναρτημένος δασικός χάρτης βρίσκεται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ

ΒΑΡΟΥΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
∆ασολόγος με Α ́βαθμό

Σχετικά αρχεία:
Η με αριθ. Πρωτ. 4202/29-03-2017 (Α∆Α:ΩΝΩΤΟΡ1Υ- Β∆Κ) απόφαση τροποποίησης απόφασης ανάρτησης δασικού χάρτη δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας, και πρόσκλησης υποβολής αντιρρήσεων.
Η με αριθ. Πρωτ. 669/20-01-2017 (Α∆Α: 7ΝΜΝΟΡ1Υ-ΡΘΑ) απόφαση ανάρτησης δασικού χάρτη δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας, Δήμου Έδεσσας, ΠΕ Πέλλας και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 02.04.2017

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ


follow_fb.gifΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: