Δ/νση Δασών Ν. Ξάνθης: Τροποποίηση απόφασης ανάρτησης δασικού χάρτη Τ.Δ. Ξάνθης

das_xart_xanthis

Την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 λήγει η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη του Τ.Δ. Ξάνθης. Για τους κατοίκους εξωτερικού η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες και λήγει την Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017.

Η σχετική απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ξάνθης με την οποία τροποποιείται η απόφαση ανάρτησης του δασικού χάρτη του Τ.Δ. Ξάνθης αναφέρει τα εξής:

Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 1622/10-02-2017 απόφασης ‘‘Ανάρτηση δασικού χάρτη τοπικού διαμερίσματος Ξάνθης δήμου Ξάνθης Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά τού περιεχομένου του.’’

1. Τροποποιούμε την 1622/10-02-2017 απόφαση κατά το τμήμα που αφορά στις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής:

«Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση τού περιεχομένου τού αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν πέντε (105) ημερών, η οποία αρχίζει την 20η Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Δευτέρα.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 06η Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη.

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 26η Ιουνίου 2017 ημέρα Δευτέρα».

2. Κατά τα λοιπά η με αριθμό 1622/10-02-2017 απόφαση παραμένει και ισχύει ως έχει.

Ο  ΕΚΤΕΛΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ
Δασολόγος με βαθμό Α΄

Σχετικά αρχεία:
Αριθμ. 3333/04-04-2017 (ΑΔΑ: 7ΖΜ1ΟΡ1Υ-ΩΚΡ) Απόφαση τροποποίησης της με αριθμό πρωτ. 1622/10-02-2017 απόφασης ‘‘Ανάρτηση δασικού χάρτη τοπικού διαμερίσματος Ξάνθης δήμου Ξάνθης Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά τού περιεχομένου του.’’
Αριθμ. 1622/10-02-2017 απόφαση ανάρτησης του δασικού χάρτη του Τ.Δ. Ξάνθης Δήμου Ξάνθης, Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

Για θέαση των Δασικών Χαρτών πατήστε ΕΙΣΟΔΟΣ


.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 04.04.2017

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ


follow_fb.gifΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: