ΔΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΠΡ 2017 (II) – Συστηματική παρουσίαση και λίγες παρατηρήσεις

ΔΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΠΡ 2017 (II)

Ν. 4467/2017

«Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»

Συστηματική παρουσίαση και λίγες παρατηρήσεις

Δημήτριος Η. Παπαστερίου
Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ι.   Προδιάθεση [1-2]

ΙΙ.  Καταγραφή των επεμβάσεων στο ν. 3889/2010 [3-32]

Α. Σε σχέση με τα άρθρο 13, παρ. 7, ν. 3889/2010 [3-12]

1. Ζητήματα ενισχύσεως προσωπικού. Το κείμενο του νόμου [3]

2. Υποστήριξη της Διεύθυνσης Δασών με πρόσληψη προσωπικού [4-8]

3. Προϋποθέσεις και περιεχόμενο σχετικών συμβάσεων [9]

4. Επιλογή προσωπικού [10-11]

5. Διάθεση προσωπικού [12]

Β. Σε σχέση με το άρθρο 17 ν. 3889/2010 [13-32]

1. Η εισαγόμενη νέα ρύθμιση [13]

2. Οι εκπτώσεις από την αρχική ρύθμιση [14-16]

3. Ερμηνευτική προσέγγιση [17-20]

4. Σχετικά με το αίτημα [21-27]

5. Συνταγματικότητα της διατάξεως; [28-32]

ΙΙΙ. Καταγραφή των επεμβάσεων στο ν.  3208/2003 [33-59]

Α. Η νέα ρύθμιση [33]

Β. Ο ν. 3208/2003 [34]

Γ. Η Επιτροπή Δασολογίου Περιφερειακής  Ενότητας [35-40]

1. Κατάργηση [36]

2. Επανασύσταση [37]

3. Παρατηρήσεις [38-40]

Δ. Η επιμήκυνση [41-42]

1. Προσδιορισμός της επιμηκύνσεως [41]

2. Αναζήτηση των λόγων [42]

Ε. Ο «ειδικότερος χαρακτηρισμός» [43-46]

Στ. Προσέγγιση της Επιτροπής Δασολογίου Περιφερειακής Ενότητας [47-55]

1. Συγκρότηση της Επιτροπής [47-49]

2. Προσφυγή στο Τεχνικό Συμβούλιο Δασών [50-55]

Ζ. Παρατηρήσεις [56-59]

ΙV. Καταγραφή των επεμβάσεων στο ν. 4280/2014 (Α΄ 159) [60-87]

Α. Το κείμενο της επεμβάσεως [60]

Β. Ο ν. 4280/2014 και ειδικότερα το άρθρο 52 ν. 4280/2014 [61-87]

1. Προδιάθεση [61]

2. Νομοτυπική μορφή και έννομη συνέπεια της 22ης παρ. του άρθρου 52 ν. 4280/2014 [62-63]

3. Στοιχεία της νομοτυπικής μορφής [38-40]

α. Πρώτο στοιχείο: «Μέχρι την κατάρτιση των δασικών χαρτών»

β. Δεύτερο στοιχείο: «Εκτάσεις που έχουν χαρακτηρισθεί τελεσιδίκως ως υπαγόμενες στις παρ. 6β ή 6γ του άρθρου 3 του ν. 998/1979»

γ. Τρίτο στοιχείο: «Και διαχειρίζονταν, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4280/2014»

4. Έννομες συνέπειες [76-84]

α. «Εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από την οικεία δασική αρχή»

β. «Κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε έχοντος έννομο συµφέρον ή αυτεπαγγέλτως από τον οικείο Δασάρχη»

γ. «Προκειμένου να προσδιορισθούν εννοιολογικά οι ανωτέρω εκτάσεις και να διακριθούν αντιστοίχως, σύμφωνα με το άρθρο 5 του π.δ. 32/2016».

5. Ενδεικτική επισκόπηση νομολογίας και λίγες παρατηρήσεις [85-87]

V.  Καταγραφή των επεμβάσεων στο ν. 4389/2016 (Α΄ 94) [88-116]

Α. Προδιάθεση: Η περίπτωση γ΄, παρ. 2, άρθρου 155, ν. 4389/2016 [88-89]

Β. Νομοτυπική μορφή της περιπτώσεως γ΄, παρ. 2, άρθρου 155 του ν. 4389/2016 [90-109]

1. Πρώτο στοιχείο της νομοτυπικής μορφής της περιπτώσεως γ΄: «Οι περιοχές της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3889/2010» [90-104]

α. Πρόκειται για τις οικιστικές πυκνώσεις

β. Παρεμπίπτον ζήτημα: Το κείμενο της Υπουργικής Αποφάσεως

γ. Το άρθρο 23, παρ. 4, ν. 3889/2010, όπως ισχύει

δ. Οι κατηγορίες α΄ και β΄ της παρ. 2

α1. Κατηγορία α΄

β1. Κατηγορία β΄

2. Δεύτερο στοιχείο της νομοτυπικής μορφής της περιπτώσεως γ΄,  παρ. 2, άρθρου 155 του ν. 4389/2016 [105-108]

α. Η εισαγόμενη ρύθμιση

β. Η Υ.Α. 34844/2016 (ΦΕΚ ΑΑΠ 145 20.7.2016)

i. Το κείμενο της Υπουργικής Αποφάσεως

ii. Μερικές παρατηρήσεις

3. Τρίτο στοιχείο της νομοτυπικής μορφής της περιπτώσεως γ΄,  παρ. 2, άρθρου 155 του ν. 4389/2016: Η εισαγόμενη προθεσμία [109]

Γ. Έννομες συνέπειες της περιπτώσεως γ΄,  παρ. 2, άρθρου 155 του ν. 4389/2016: η εξαίρεση και τα νομικά πλάσματα. [110-116]

1. Έννομη συνέπεια πρώτη: Η εξαίρεση [110-112]

2. Έννομη συνέπεια δεύτερη: Το πρώτο νομικό πλάσμα [113]

3. Έννομη συνέπεια τρίτη: Η δασική νομοθεσία [114]

4. Έννομη συνέπεια τέταρτη: Και δεύτερο νομικό πλάσμα [115]

5. Έννομη συνέπεια Πέμπτη: Επιστροφή τέλους [116]

VI.  Για λόγους πληρότητας παραθέτουμε το κείμενο των άρθρων 7, 8 και 17 [117-119]

VII. Συνοπτικές παρατηρήσεις στις νομοθετικές επεμβάσεις του ν. 4467/2017 στους υπόλοιπους νόμους που συνθέτουν τη δασική νομοθεσία: στους ν. 3889/2010, 3208/2003, 4280/2014, 4389/2016 [120-128]

[Διαβάστε το πλήρες κείμενο…→]

 ΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες, Νομοθεσία

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: