Καθορισμός αποζημίωσης ιδιώτη δικηγόρου μέλους Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) κατά τού περιεχομένου τού δασικού χάρτη

Με απόφαση του αν. υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η αποζημίωση για τη συμμετοχή ιδιώτη δικηγόρου ως μέλους τής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) κατά τού περιεχομένου τού αναρτημένου δασικού χάρτη σε σαράντα πέντε (45) ευρώ ανά συνεδρίαση και μέχρι 50 συνεδριάσεις ετησίως.

Η δαπάνη που θα προκληθεί από την εφαρμογή τής απόφασης θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων οικονομικού έτους 2017 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ε.Φ. 31/130 “Υπηρεσίες Δασών”, ΚΑΕ 5242 «Δαπάνες Δασοπροστασίας υπό κατανομή», οι οποίες θα μεταφερθούν αντίστοιχα στον προϋπολογισμό εξόδων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Ειδικός Φορέας 073 (Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων) στον ΚΑΕ 0871: Αμοιβές φυσικών προσώπων.

Σχετικό αρχείο:
Υ.Α. 153395/920/12.4.2017 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ´ 206) Καθορισμός αποζημίωσης ιδιώτη δικηγόρου μέλους Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) κατά τού περιεχομένου τού δασικού χάρτη. [Η απόφαση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΨΡΓ4653Π8-ΡΦ4)

.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 05.05.2017

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ


follow_fb.gifΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: