Φλας στο παρελθόν: «Έκτακτα μέτρα προστασίας των δασών από πυρκαϊάς…»

(από το αρχείο του Αντώνιου Β. Καπετάνιου)

Ήταν 7 Μαΐου του 1965 όταν ο Υφυπουργός Γεωργίας, ο αρμόδιος για τα δάση, Ν. Μαλλιάκας, πετά με το δασικό ελικόπτερο στην πρώτη του πτήση. Ήταν η εποχή που η δασική υπηρεσία οργανωνόταν για πρώτη φορά σε τόσο υψηλό επίπεδο προσωπικού και μέσων -όπως το ότι είχε δασικό ελικόπτερο, που ποτέ κατόπιν δεν το ξαναείχε!-, αποκτώντας τη δομή σώματος ασφαλείας στ’ αστυνομικά της καθήκοντα, και (γεω)τεχνικής υπηρεσίας στα επιστημονικά της καθήκοντα. Ήταν η εποχή των έργων και των επιδόσεων, τότε που τα δασοτεχνικά έργα, η διαχείριση του δάσους και οι αναδασώσεις, όπως και η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, αποτελούσαν τη βασική προτεραιότητα της δασικής υπηρεσίας. Σε αντίθεση με σήμερα…

Παραθέτουμε αυτούσιο το σχετικό ρεπορτάζ της εφημερίδας “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” για να διαβάσουμε τι έγραφαν την επόμενη ημέρα οι εφημερίδες της εποχής.

Εφημ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Σαββάτο 8 Μαΐου 1965

Εις ειδικήν τελετήν, η οποία επραγματοποιήθη χθες την πρωΐαν εις την Σχολήν Αεροπορίας Στρατού εις Μέγαρα, παρουσία του υφυπουργού Γεωργίας κ. Ν. Μαλλιάκα, παρελήφθη υπό της δασικής υπηρεσίας του υπουργείου ελικόπτερον δωρηθέν υπό του ειδικού ταμείου του Ο.Η.Ε. εις τα πλαίσια της χορηγηθείσης ήδη εις την Ελλάδα τεχνικής βοήθειας εκ 13,5 εκατομμυρίων δραχμών δια την ανάπτυξιν του δασικού πλούτου της. Το εν λόγω ελικόπτερον παρεδόθη υπό του εκπροσώπου του ΟΗΕ εν Ελλάδι κ. Γουσταύου Ντουράν, ο οποίος προσφωνών τον κ. υφυπουργόν, εξήρε επ’ ευκαιρία την συνεργασίαν τής χώρας μας μετά του εν λόγω οργανισμού εις τον τομέα χρησιμοποιήσεως συγχρόνων μέσων τεχνικού εξοπλισμού δια την ταχυτέραν επίτευξιν της επιδιωκόμενης οικονομικής αναπτύξεως.

Ομιλών ο υφυπουργός Γεωργίας κ. Ν. Μαλλιάκας, εδήλωσεν ότι το παραληφθέν αεροσκάφος αποτελεί εν ακόμη αποτελεσματικόν μέσον δια την εφαρμογή του κυβερνητικού προγράμματος ορθολογικής οργανώσεως και συστηματικής αναπτύξεως των ορεινών μας περιοχών. Βασικός στόχος του εν λόγω προγράμματος είναι, ως γνωστόν, η ανάπτυξις της δασοπονίας και της βελτιωμένης κτηνοτροφίας εν συνδυασμώ με την δημιουργίαν προϋποθέσεων τουριστικής εκμεταλλεύσεως των φυσικών καλλονών του ορεινού χώρου.

Το παραληφθέν αεροσκάφος θα χρησιμοποιηθεί επίσης εις την καταπολέμησιν των πυρκαϊών, την από αέρος λίπανσιν των βοσκοτόπων, τον αεροψεκασμόν δια την καταπολέμησιν των προσβολών των δασών υπό εντόμων ή μυκήτων και των τοιούτων των βοσκοτόπων υπό ζιζανίων, ως και δια αναδασωτικούς σκοπούς, ήτοι δια την από αέρος σποράν.

Ο κ. υφυπουργός αναφερόμενος επ’ ευκαιρία εις τα επιτεύγματα της δασικής υπηρεσίας είς τόν τομέα της προλήψεως και καταστολής των πυρκαϊών των δασών, εδήλωσε τα ακόλουθα:

Εκ της συγκρίσεως των στατιστικών στοιχείων των πυρκαϊών των δασών κατά τα έτη 1963 και 1964 προκύπτει ότι οι κατά το έτος 1964 ότι οι κατά το έτος 1964 εκραγείσαι όχι μόνον ήσαν ολιγώτεραι εις αριθμόν, αλλά και κατωτέρου μεγέθους κατ’ έκτασιν και καθ΄ ύψος ζημιών.

Συγκεκριμένως, ενώ τα καέντα παραγωγικά δάση κατά το έτος 1963 ανήρχοντο εις 24.000 στρέμματα, κατά το 1964 κατήλθον εις τα 16.000 στρέμματα. Συνολικώς κατά το 1963 εσημειώθησαν 646 πυρκαϊαί, απετεφρώθησαν 127.000 στρέμματα δασών, θαμνώνων και βοσκοτόπων, με ζημίας υπολογιζομένας εις 14.000.000 δραχμών. Ενώ κατά το έτος 1964 εσημειώθησαν συνολικώς 641 πυρκαϊαί και εκάηκαν 104.000 στρέμματα δάσους, θαμνώνων και βοσκοτόπων, με ύψος ζημιών εκτιμώμενον εις 7.500.000 δρχ. Η οργάνωσις του αγώνος κατά των πυρκαϊών εβελτιώθη αισθητώς κατά το έτος 1964 εν σχέσει προς το 1963. Κατά το έτος τούτο ευρίσκοντο εν λειτουργία 75 παρατηρητήρια πυρκαϊών, άτινα καλύπτουν αντιπυρικώς τα 2/3 περίπου των παραγωγικών δασών της χώρας. Επίσης, ελειτούργησαν κατά το έτος τούτο και 45 πρόχειρα πυροφυλάκεια.

Το υπουργείον Γεωργίας έδωσεν εντολήν εις τα δασαρχεία όπως καλέσουν τους ιδιοκτήτας αγρών ή δασών, εκατέρωθεν των σιδηροδρομικών γραμμών να απαλλάξουν της επικινδύνου βλαστήσεως ζώνην τουλάχιστον 10 μέτρων. Επίσης, θα οργανωθούν εις τα κοινότητας συσκέψεις δια την ενεργόν συμβολήν των κατοίκων εις τον αντιπυρικόν αγώνα.

Τέλος δια την ολοκλήρωσιν των μέτρων προλήψεως και καταστολής των πυρκαϊών το εκπονηθέν νέον πενταετές πρόγραμμα δια τα έτη 1966 – 1970 προβλέπει:

Την πρόσληψιν κατ’ έτος 1.400 εποχιακώς απασχοληθησόμενων πυροφυλάκων κατά τους 4 θερινούς επικινδύνους διά τας πυρκαϊάς μήνας (εκ των οποίων 1.000 αγροφύλακες).

Την κατασκευήν ετέρων 63 παρατηρητηρίων πυρκαϊών.

Την εγκατάστασιν τηλεφωνικών γραμμών συνολικού μήκους 2.500 χιλιομέτρων.

Την προμήθειαν 150 φορητών ραδιοτηλεφώνων, 70 ραδιοτηλεφώνων βάσεων, 30 ραδιοτηλεφώνων επ’ αυτοκινήτων  και εγκαταστάσεων ραδιοτηλεφωνικού δικτύου καλύπτοντος ολόκληρον την χώραν, ως και την προμήθειαν 3 μείζονος τύπου ελικοπτέρου.


.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 07.05.2017
ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Πυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , ,

1 reply

  1. Το σχετικό φιλμ από τα επίκαιρα της εποχής:
    http://www.avarchive.gr/portal/digitalview.jsp?get_ac_id=1636&thid=8732

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: