Α.Δ. Κρήτης: Έως 30/6/2017 η εγγραφή στα Περιφερειακά Μητρώα του Κανονισμού Ξυλείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΝΕΑΣ  ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ  ΜΗΤΡΩΑ
 ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ
«Εφαρμογή Κανονισμού (ΕΕ)995/2010 για την Ξυλεία»

Στις 29/12/2015 δημοσιεύτηκε  η αριθ. 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/ΤΒ/29-12-2015) εφαρμοστική του Κανονισμού 995/2010 της Ε.Ε. για την ξυλεία. Στόχος του Κανονισμού είναι η καταπολέμηση του εμπορίου των προϊόντων παράνομης ξυλείας. Με την παραπάνω Κ.Υ.Α. θεσμοθετείται και στη χώρα μας ο καθορισμός των αρμοδίων αρχών, των μέτρων και των διαδικασιών για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού  Ξυλείας (EUTR).

Για τον λόγο αυτό επιβάλλεται να εγγραφούν άμεσα σε Μητρώα, ανάλογα με την δραστηριότητά τους, όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την υλοτομία, την εισαγωγή, την διακίνηση καθώς και την εμπορία ξυλείας αλλά και των προϊόντων ξύλου (όπως π.χ. έμποροι και εισαγωγείς ξυλείας, έμποροι καυσοξύλων, Δασικοί Συνεταιρισμοί κ.λ.π)

Ενημερωτικά ,σας πληροφορούμε ότι:

Φορείς εκμετάλλευσης της χώρας μας και της Ε.Ε. είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά της  Ε.Ε. για πρώτη φορά (δηλ. όταν η εισαγωγή της ξυλείας γίνεται  απευθείας από Τρίτη χώρα μη κράτος μέλος της Ε.Ε.)

Έμποροι είναι  τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οι οποίοι πραγματοποιούν αγοραπωλησίες ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας που έχουν ήδη διατεθεί στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σε περίπτωση που υπόχρεοι πληρούν τις προϋποθέσεις και των δύο κατηγοριών (Φορείς Εκμετάλλευσης και Έμποροι σύμφωνα με τους παραπάνω ορισμούς) πρέπει να εγγραφούν και στα δύο Μητρώα αντίστοιχα.

Τα  Μητρώα αυτά θα τηρούνται στην Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Κρήτης.

Με το παρών ενημερώνουμε τους υπόχρεους πολίτες ότι η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για εγγραφή στα μητρώα εμπόρων και φορέων εκμετάλλευσης έχει παραταθεί  ΕΚ ΝΕΟΥ  μέχρι την 30- 6-2017  (σύμφωνα με την αριθ. 155096/268/2017 Κ.Υ.Α   (ΦΕΚ 1492/Β/2017))

Από την εγγραφή δεν προκύπτει  καμία οικονομική επιβάρυνση.

Επισημαίνεται  η επιβολή  χρηματικού προστίμου σε περίπτωση που ο υπόχρεος έχει παραλείψει να εγγραφεί στα Μητρώα  μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία παράτασης εγγραφής.

Για όσους έχουν ήδη εγγραφεί στα Μητρώα (και έχουν ενημερωθεί) και για όσους εγγραφούν , πληροφορούμε ότι  θα πρέπει να τηρούν το Βιβλίο Απογραφής Ξυλείας και Προϊόντων ξυλείας (σχετική η αριθ. 148587/6214/1-12-2016 Εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Αντίτυπο του Βιβλίου έχει αναρτηθεί σε μορφή pdf στον επίσημο δικτυακό τόπο www.ypeka.gr  με την διαδρομή: ΔΑΣΗ/ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ FLEGT/Εγκύκλιοι/α. για τον Κανονισμό Ξυλείας προκειμένου να μπορεί να εκτυπωθεί από τους ενδιαφερόμενους και να προσκομίζεται για θεώρηση στην αρμόδια Περιφερειακή Αρχή  Κανονισμού Ξυλείας (ΔΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ για την ΚΡΗΤΗ) όπου θα σφραγίζεται κάθε αριθμημένη σελίδα του πριν την χρήση από τον ενδιαφερόμενο.

Για περισσότερες πληροφορίες ο κάθε ενδιαφερόμενος-υπόχρεος μπορεί να επικοινωνεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών –Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς και στα τηλέφωνα:   2810-264950  και 2810-264949  fax:2810-264956  maila.pontikas@apdkritis.

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ

.

.ΚατηγορίεςΔασικά Προϊόντα, Δασική Υπηρεσία, Υλοτομίες

Tags: , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: