Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στην Οικολογία Μετακινήσεων

auth_logo_color

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στην Οικολογία Μετακινήσεων

Οικολογία των μετακινήσεων του μαυρόγυπα Aegypius monachus – Movement ecology of Eurasian black vulture Aegypius monachus

Περιγραφή

Η κατανόηση των μετακινήσεων διαφορετικών ηλικιακών κλάσεων και η χρήση κατάλληλων ενδιαιτημάτων από το μαυρόγυπα (Aegypius monachus) είναι θεμελιώδους σημασίας για την ανάπτυξη ορθολογικών πρακτικών διαχείρισης τόσο εντός προστατευόμενων περιοχών όσο και σε ευρύτερες περιοχές. Η παρούσα έρευνα εστιάζει στην ανάπτυξη προτύπων μετακίνησης διαφορετικών ηλικιών μαυρόγυπα αξιοποιώντας δεδομένα δορυφορικής ραδιοτηλεμετρίας και κατάλληλων στατιστικών μεθόδων.

Η έρευνα πρόκειται να στηριχθεί σε δεδομένα που έχουν παραχωρηθεί στο εργαστήριο Άγριας Πανίδας και αφορούν οκτώ (8) δορυφορικούς πομπούς που έχουν τοποθετηθεί σε αντίστοιχο αριθμό μαυρόγυπων το φθινόπωρο του 2016 στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης Σουφλίου (ΕΠ ΔΛΣ). Συνολικά προσαρμόστηκαν τέσσερις (4) πομποί σε άτομα ηλικίας ενός έτους (juvenile), δύο (2) πομποί σε ανώριμα άτομα (immature) και ένας (1) πομπός σε ενήλικο άτομο (adult). Αναμένεται να τοποθετηθεί ακόμη ένας πομπός σε ενήλικο μαυρόγυπα το φθινόπωρο του 2017.

Ο σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι να μελετήσει τις μετακινήσεις ατόμων με διαφορετικές ηλικίες σε διαφορετικές χωρικές κλίμακες, αξιοποιώντας δεδομένα δορυφορικής τηλεμετρίας και χρησιμοποιώντας λογισμικά ανάλυσης χωρικών δεδομένων.

Ερευνητικά ερωτήματα:

  • Ποιοι παράγοντες διαμορφώνουν το μέγεθος της περιοχής ενδημίας μεταξύ των διαφορετικών κλάσεων ηλικιών;
  • Μεταβάλλεται το μέγεθος της περιοχής ενδημίας εποχικά;
  • Μεταβάλλεται η χρήση ενδιαιτημάτων ανάλογα με την ηλικία των μαυρόγυπων;
  • Το μέγεθος του ΕΠ ΔΛΣ είναι επαρκές για την προστασία του μαυρόγυπα;

Αναζητείται υποψήφιος/α διδάκτορας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Εργαστήριο Άγριας Πανίδας & Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, σύμφωνα με τον ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών δεύτερου κύκλου του Τμήματος (σελ. 21-26) http://www.for.auth.gr/uploads/pages/kanon_PMS_1617_new1.pdf

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα ελάχιστα προσόντα:

  • κάτοχοι πτυχίου δασολογίας ή βιολογίας ή περιβαλλοντικών επιστημών με βαθμό μεγαλύτερο από 6,5 (έξι και πέντε δέκατα),
  • κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου στην οικολογία άγριας πανίδας ή στην προστασία και διαχείριση της άγριας πανίδας ή στην προστασία της βιοποικιλότητας ή στη μαθηματική οικολογία ή στη χωρική οικολογία ή σε γνωστικά αντικείμενα σχετικά με τη βιολογία της διατήρησης,
  • κάτοχοι πτυχίου ξένων γλωσσών (αγγλικής) επιπέδου Β2,
  • πολύ καλή γνώση χρήσης λογισμικών GIS (πχ ArcGIS, ArcMap).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα τυπικά προσόντα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέχρι 15 Ιουνίου 2017 (α) σχέδιο ερευνητικής πρότασης, (β) βιογραφικό σημείωμα και (γ) αντίγραφα των πτυχίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση debakaloudis@for.auth.gr

Το Σχέδιο Ερευνητικής Πρότασης διδακτορικής διατριβής (max 6-10 σελ.), θα περιέχει τα εξής:

Ι. Τίτλος του Προτεινόμενου Θέματος
ΙΙ. Εισαγωγή – Θεωρητικό Υπόβαθρο
III. Ερευνητικά Ερωτήματα – Στόχοι – Υποθέσεις
IV. Σημαντικότητα της Έρευνας – Καινοτομία
V. Μεθοδολογία
VI. Χρονοδιάγραμμα
VII. Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν σε συνέντευξη και ο φοιτητής που θα πληροί τις προϋποθέσεις της ανακοίνωσης στη συνέχεια θα υποβάλει τα δικαιολογητικά του στο Τμήμα του Μεταπτυχιακού για να ακολουθηθεί η διαδικασία σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού του Τμήματος. Η προτεινόμενη έρευνα θα επιβλέπεται από τον κ. Μπακαλούδη και γίνεται στα πλαίσια συνεργασίας με το ΕΠ ΔΛΣ. Η έρευνα δεν είναι χρηματοδοτούμενη, ο υποψήφιος θα έχει έδρα το Εργαστήριο Άγριας Πανίδας, και θα αναζητήσει χρηματοδότηση από ιδρύματα, κληροδοτήματα κλπ.

Για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται σε: E-mail: debakaloudis@for.auth.gr
Τηλ.: 2310 992684 (εργάσιμες ώρες)

Δημήτριος Ε. Μπακαλούδης
Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.

Α.Π.Θ. – Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος
Εργαστήριο Άγριας Πανίδας και Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων


.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 25.05.2017


follow_fb.gifΚατηγορίεςΆγρια Ζωή, Εκπαίδευση - Επιμόρφωση

Tags: , , , , ,

1 reply

  1. I am interested. I am from https://aab-edu.net/

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: