Εγκύκλιος για διαδικασία και κριτήρια επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο

Εγκύκλιο για τις πρόσφατες τροποποιήσεις των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα που αφορούν στις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής των προϊσταμένων οργανικών μονάδων εξέδωσε το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Ειδικότερα, με την εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις για τα άρθρα 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 4369/2016 (άρθρα 29-30) και το ν. 4464/2017 (άρθρο 2).

Προϋποθέσεις συμμετοχής σε θέσεις ευθύνης

Ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή TE, εφόσον:

α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για ένα (1) έτος τουλάχιστον ή
β) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη ή
γ) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και κατέχουν το βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον οκτώ (8) έτη στο βαθμό αυτόν ή
δ) κατέχουν το βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθμό αυτόν.

Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή TE εφόσον:

α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης επί ένα (1) έτος τουλάχιστον ή
β) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. ή κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και κατέχουν το βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη στο βαθμό αυτόν ή
γ) κατέχουν το βαθμό Α’ και έχουν ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για τρία (3) έτη καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος ή
δ) κατέχουν το βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθμό αυτόν.

Ως προϊστάμενοι Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ ή TE ή ΔΕ εφόσον:

α) κατέχουν το βαθμό Α’ ή
β) έχουν ασκήσει για τουλάχιστον ένα (1) έτος καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος.

Για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων ευθύνης επισημαίνονται τα εξής:

  • Υπάλληλος που κατέχει το βασικό τίτλο σπουδών, ο οποίος αποτελεί το τυπικό προσόν του κλάδου, οι υπάλληλοι του οποίου προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις να προΐστανται στη θέση που προκηρύσσεται, μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο ανήκει.
    Παράδειγμα: Έστω ότι προκηρύσσεται θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης, στην οποία, σύμφωνα με τις οργανικές διατάξεις του φορέα που προκηρύσσει τη θέση, προβλέπεται να προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών. Υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ο οποίος υπηρετεί στο φορέα αυτό και είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού, δύναται να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας και να μετέχει στη διαδικασία επιλογής, εφόσον ο βασικός τίτλος σπουδών, που κατέχει, αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού ή πρόσληψης στον κλάδο αυτόν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες οργανικές διατάξεις.
  • Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 84 του Υ.Κ., οι απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., ανεξάρτητα από τα ειδικά προσόντα και τους βασικούς τίτλους σπουδών που μπορούν να εξειδικεύονται με τις οικείες οργανικές διατάξεις, μπορούν να συμμετέχουν ως υποψήφιοι στην προκήρυξη οποιασδήποτε θέσης ευθύνης ανεξαρτήτως του τίτλου σπουδών που κατέχουν.

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Οργανικές μονάδες για την επιλογή προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υ.Κ., είναι η Γενική Διεύθυνση, η Διεύθυνση, το Τμήμα, το αυτοτελές Τμήμα, οι οργανικές μονάδες αντίστοιχου επιπέδου προς τις προαναφερόμενες, καθώς και τυχόν ενδιάμεσα επίπεδα διοίκησης, όπως αυτά προβλέπονται από τις οικείες οργανικές διατάξεις. Όπου αναφέρεται οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης λογίζεται και η Υποδιεύθυνση.

Κριτήρια επιλογής προϊσταμένων

Θεσπίζονται τέσσερις (4) ομάδες κριτηρίων για τη μοριοδότηση των υποψηφίων για θέση ευθύνης:

α. Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής  κατάρτισης, 
β. Μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης,
γ. Μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης και
δ. Μοριοδότηση βάσει συνέντευξης.

– Για κάθε μία από τις τέσσερις αυτές ομάδες κριτηρίων, ο υποψήφιος μπορεί να λάβει μέχρι 1.000 μόρια κατ’ ανώτατο όριο.
– Η συνολική βαθμολογία εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων.

Διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων

  • Οι προϊστάμενοι επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης μοριοδοτούνται και επιλέγονται από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.).
  • Οι προϊστάμενοι επιπέδου Διεύθυνσης (ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος επιπέδου) μοριοδοτούνται και επιλέγονται από τα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.).
  • Οι προϊστάμενοι επιπέδου Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου μοριοδοτούνται, εκτός του κριτηρίου δ της συνέντευξης που πραγματοποιείται από το ΣΕΠ, και επιλέγονται από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του άρθρου 159 του Υ.Κ.

Όσοι επιλέγονται από το ΕΙ.Σ.Ε.Π., τα Σ.Ε.Π. και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, κατά περίπτωση, τοποθετούνται ως προϊστάμενοι, σε αντίστοιχου επιπέδου οργανικές μονάδες, για θητεία τριών (3) ετών, με απόφαση του οικείου οργάνου, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από τη γνωστοποίηση της επιλογής τους.

Σχετικό αρχείο:
Εγκύκλιος ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2306/ΟΙΚ.17520/29-5-17: Σύστημα Επιλογής Προισταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει


ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Επικαιρότητα

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: