Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Τοπικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων

Με αποφάσεις του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γ. Σταθάκη, καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εκπόνηση των μελετών «Τοπικών Χωρικών Σχεδίων» (Τ.Χ.Σ.) και «Ειδικών Χωρικών Σχεδίων» (Ε.Χ.Σ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 αντίστοιχα του ν. 4447/2016 (Α´ 241) περί «Χωρικού σχεδιασμού – Βιώσιμης ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».

Τα ΤΧΣ αποτελούν σύνολα κειμένων, χαρτών και διαγραμμάτων με τα οποία καθορίζονται το πρότυπο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης, οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης, καθώς και κάθε άλλο μέτρο, όρος ή περιορισμός που απαιτείται για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση της περιοχής ενός πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α.

Σχετικά αρχεία:
Υ.Α. 27016/6.6.2017 (Β´ 1975) Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (Τ.Χ.Σ) του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241).
Υ.Α. 27022/6.6.2017 (Β´ 1976) Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ) του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241).

Τα ΤΧΣ έχουν αναφορά στο επίπεδο του «καλλικρατικού» δήμου, στοιχείο που εντείνει τον στρατηγικό τους χαρακτήρα σε σχέση με τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ του ν. 2508/1997, ενώ, ταυτόχρονα, η έγκριση τους με π.δ. αναβαθμίζει την ισχύ του ρυθμιστικού τους χαρακτήρα.

Για τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη περιοχών ανεξαρτήτως διοικητικών ορίων που μπορεί να λειτουργήσουν ως υποδοχείς σχεδίων, έργων και προγραμμάτων υπερτοπικής κλίμακας ή στρατηγικής σημασίας ή για τις οποίες απαιτείται ειδική ρύθμιση των χρήσεων γης και των λοιπών όρων ανάπτυξής τους, καταρτίζονται Ειδικά Χωρικά Σχέδια. Επίσης, Ειδικά Χωρικά Σχέδια μπορεί να καταρτιστούν και για προγράμματα αστικής ανάπλασης ή και περιβαλλοντικής προστασίας ή αντιμετώπισης των
συνεπειών από φυσικές καταστροφές.

Τα ΕΧΣ αποτελούν σύνολα κειμένων, χαρτών και διαγραμμάτων με τα οποία καθορίζονται χρήσεις γης, γενικοί όροι και περιορισμοί δόμησης, καθώς και κάθε άλλο μέτρο, όρος ή περιορισμός που απαιτείται ώστε να καταστούν οι εν λόγω περιοχές κατάλληλες είτε για τη δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων δραστηριοτήτων ή για την πραγματοποίηση προγραμμάτων και παρεμβάσεων για τις οποίες απαιτείται ειδική ρύθμιση των χρήσεων γης και των λοιπών όρων ανάπτυξής τους.

Τα ΕΧΣ εντάσσονται στο ίδιο επίπεδο σχεδιασμού με τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια και μπορεί να τροποποιούν τις ρυθμίσεις των εγκεκριμένων Τοπικών Χωρικών Σχεδίων και τις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου.


.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com |  08.06.2017


follow_fb.gif

.

.

.ΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: