Το πρόγραμμα θήρας της Ιδιωτικής Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Κτήματος Άνοιξης

ekp_anoixis

Με απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ. Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας εγκρίθηκε το πρόγραμμα θήρας κυνηγ. περιόδου 2017-2018 της Ιδιωτικής Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Κτήματος Άνοιξης (Ι.Ε.Κ.Π.) που βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του ιδιωτικού δάσους «Ξηρού» Τ.Κ. Άνοιξης του Δήμου Δεσκάτης της Π.Ε Γρεβενών.

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

Για να αποκτήσει κανείς δικαίωμα κυνηγιού στην Ι.Ε.Κ.Π. Άνοιξης απαιτούνται:

  1. Η κατοχή κοινής τοπικής ή περιφερειακής ή γενικής άδειας κυνηγίου.
  2. Ειδική άδεια για το κυνήγι στην Ιδιωτική Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή Κτήματος Άνοιξης (Ι.Ε.Κ.Π.).
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Η ειδική άδεια κατά την έκδοση της ισχύει για συγκεκριμένες ημέρες εισόδου στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή, η δε αξία αυτής συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%) για κάθε κατηγορία κυνηγών καθορίζεται ως εξής:

Για τους κυνηγούς που κατοικούν μόνιμα στον Δήμο Δεσκάτης και για τους Δασικούς υπαλλήλους 13,15 ευρώ με Φ.Π.Α. την ημέρα. Εναλλακτικά στην κατηγορία αυτή εκδίδονται και οι εξής άδειες:

Δέκα (10) εισόδων με κόστος 92,10 € με Φ.Π.Α.
Πέντε (5) εισόδων με κόστος 53 € με Φ.Π.Α.
Δύο (2) εισόδων με κόστος 21 € με Φ.Π.Α.

Για τους υπόλοιπους Έλληνες, τους υπηκόους χωρών-μελών της Ε.Ε., τους υπηκόους άλλων κρατών που διαμένουν στη χώρα μας πέραν της 15ετίας και τους διπλωματικούς υπαλλήλους 27 ευρώ με Φ.Π.Α. την ημέρα. Εναλλακτικά στην κατηγορία αυτή εκδίδονται και οι εξής άδειες:

Δέκα (10) εισόδων με κόστος 200 € με Φ.Π.Α.
Πέντε (5) εισόδων με κόστος 92 € με Φ.Π.Α.
Δύο (2) εισόδων με κόστος 50 € με Φ.Π.Α.

Για τους υπηκόους ξένων κρατών, εκτός Ε.Ε. που έρχονται στην χώρα μας για να κυνηγήσουν 53 ευρώ με Φ.Π.Α. Εναλλακτικά στην κατηγορία αυτή εκδίδονται και οι εξής άδειες:

Δέκα (10) εισόδων με κόστος 486 € με Φ.Π.Α.
Πέντε (5) εισόδων με κόστος 236 € με Φ.Π.Α.
Δύο (2) εισόδων με κόστος 92 € με Φ.Π.Α.

Η ΕΚΠ εκτός από τις παραπάνω άδειες εκδίδει και την άδεια EXPRESS για κυνήγι 2 ημερών. Δηλ. για κυνήγι της ίδιας ημέρας αν οι συνθήκες (επιτρεπτός αριθμός κυνηγών) το επιτρέπουν και χρήση του δικαιώματος της δεύτερης εισόδου όποτε ο κάτοχος το επιθυμεί (πάντοτε με τον προγραμματισμό της ΕΚΠ). Η τιμή για την άδεια EXPRESS καθορίζεται σε 39 € την ημέρα.

Οι κυνηγοί όλων των παραπάνω κατηγοριών έχουν τη δυνατότητα μετά την εξάντληση της πρώτης αδείας τους να δηλώσουν ότι επιθυμούν να κυνηγήσουν και άλλες φορές στην ΕΚΠ, εφ’ όσον υπάρχει τέτοια δυνατότητα από την ΕΚΠ, καταβάλλοντος το αντίστοιχο τίμημα, οι οποίες καταχωρούνται ως νέα ειδική άδεια.

Καθημερινή ενημέρωση για
την νέα κυνηγετική περίοδο:
 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΗΡΑΣ 2017-2018

Στην περίπτωση που ο κυνηγός δεν παρουσιαστεί την ημέρα που ορίσθηκε να κυνηγήσει δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει την άδεια της συγκεκριμένης ημέρας για άλλη είσοδο και δεν ανανεώνεται η ειδική άδεια για άλλη ημέρα.

Μπορεί να ανανεωθεί η ισχύς της άδειας αυτής για άλλη μέρα μόνον στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η είσοδος από υπαιτιότητα της ΕΚΠ ή λόγω καιρικών συνθηκών. Η ανανέωση γίνεται απαραίτητα με την έγκριση του επόπτη της Ε.Κ.Π. και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις κυνηγιού.

Σε κάθε περίπτωση που κάποιος κυνηγός δεν εμφανιστεί την προκαθορισμένη ημέρα κυνηγίου, τότε το τέλος χάνεται υπέρ του «Κεφαλαίου θήρας» της Ε.Κ.Π. Σε περίπτωση που κυνηγός αργήσει να εμφανιστεί πέραν των 30 λεπτών της ώρας από την προκαθορισμένη έναρξη του κυνηγίου της κυνηγητικής ημέρας χάνει το δικαίωμα εισόδου, μπορεί ωστόσο να το μεταφέρει σε άλλη ημέρα χωρίς νέα οικονομική επιβάρυνση πάντα μετά από έγκριση του επόπτη κυνηγίου της Ε.Κ.Π.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

Γενικά η θήρα στην Ε.Κ.Π. επιτρέπεται από 15/7/2017 μέχρι και 10/3/2018. Τις ημέρες που το έδαφος στην ΕΚΠ καλύπτεται με χιόνι, το κυνήγι δεν θα ασκείται.

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ – ΤΙΜΕΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ

Kατά την κυνηγετική περίοδο 2017-2018 καθορίζονται οι τιμές μονάδος όπως στον παρακάτω πίνακα:

Οι τιμές των θηραμάτων είναι σε ευρώ και επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 24%. Οι παραπάνω τιμές δεν είναι δεσμευτικές από την Ιδιωτική Ε.Κ.Π και μπορεί να τροποποιηθούν προς τα κάτω ή και προς τα άνω ανάλογα με το κυνηγητικό ενδιαφέρον για κάθε είδος. Πάντοτε θα επιβαρύνονται με τους νόμιμους φόρους.

Για τα θηράματα από 12-13 του παραπάνω πίνακα οι τιμές ποικίλουν ανάλογα με το μέγεθος τους και η κλιμάκωσή τους θα καθορίζεται λεπτομερώς κάθε έτος θήρας ανάλογα και με τα διαθέσιμα ζώα.

Ο αριθμός των θηραμάτων, κατά είδος και αριθμό, που μπορούν να θηρευτούν στην ΕΚΠ κατά την περίοδο 2017-2018 (ανά ημέρα και ανά κυνηγητική περίοδο) καθορίζεται όπως στον παρακάτω πίνακα:

ΜΕΣΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

Ο κάθε κυνηγός έχει δικαίωμα να φέρει μαζί του ένα όπλο (μονόκαννο ή δίκαννο). Επιτρέπεται η χρήση
επαναληπτικών όπλων (καραμπίνα) με γέμισμα μέχρι (3) φυσιγγίων.

Το κυνήγι του αγριογούρουνου, του πλατύκερου ελαφιού, του αίγαγρου και λοιπών τριχωτών θηραμάτων επιτρέπεται με κυνηγετικό όπλο που φέρει βλήμα και όχι σφαιρίδια.

Το κυνήγι πουλιών γίνεται με ίδια κυνηγητικά όπλα που φέρουν σφαιρίδια.

Για όλα τα όπλα θα πρέπει να υπάρχουν σχετικές άδειες κατοχής αυτών.

Η χρησιμοποίηση σκυλιών επιτρέπεται μόνο αν αυτά φέρουν ηλεκτρονική σήμανση και το βιβλιάριο
υγείας.

Ο κάθε κυνηγός μπορεί να φέρει μαζί του για τα πτερωτά θηράματα το πολύ 2 σκυλιά. Ο ελάχιστος αριθμός πουλιών για τα οποία καταβάλλεται αντίτιμο προκαταβολικά είναι 5 πουλιά. Το είδος του θηράματος θα ανακοινώνεται από τον επόπτη κατά την περίοδο κυνηγίου ανάλογα με την επάρκεια. Πέραναπό τον αριθμό αυτό ότι φονευθεί θα επιβαρύνεται με έκπτωση 20% από τον ισχύοντα τιμοκατάλογο.

Κατά το κυνήγι τριχωτού θηράματος η ομάδα θα μπορεί να φέρει μέχρι 5 σκυλιά δίωξης.

Κυνηγετικό σκυλί που δεν έχει εμβολιασθεί για τη λύσσα και δεν έχει σημανθεί ηλεκτρονικά δεν επιτρέπεται να εισέρχεται εντός της Ε.Κ.Π. Ο αντιλυσσικός εμβολιασμός θα πρέπει να έχει καταγραφεί από κτηνίατρο στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου συντροφιάς, όπως και ο αριθμός της σήμανσης (χειρόγραφα ή με την ετικέτα ταυτοποίησης).

Κάθε βοηθητικό μέσο εκτός από διόπτρες απαγορεύεται πλήρως. Θα χορηγούνται μέσα ενδοεπικοινωνίας από την ΕΚΠ.

Υπενθυμίζεται ότι πιθανή απόπειρα χρήσης ηχομιμητικής συσκευής θα οδηγείται στην δικαιοσύνη και
θα επιφέρει την ποινή του οριστικού αποκλεισμού του κυνηγού από την ΕΚΠ.

Θα καταβληθεί προσπάθεια όλα τα φυσίγγια να είναι σιδερένια και η χρήση μολύβδινων φυσιγγίων θα
καταργηθεί σταδιακά.

ΑΓΩΝΕΣ ΚΥΝΗΓΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ ΚΑΙ ΣΚΥΛΩΝ

Στην Ελεγχόμενη Κυνηγητική περιοχή μπορούν να οργανώνονται και να διεξάγονται αγώνες κυνηγητικών σκύλων δεικτών και δίωξης καθ’ όλο το έτος με μόνη υποχρέωση να ενημερώνεται η αρμόδια Δασική Υπηρεσία εγγράφως μία εβδομάδα πριν την διεξαγωγή των αγώνων. Οι αγώνες θα διεξάγονται αποκλειστικά με τα θηρεύσιμα είδη της ΕΚΠ.

ΕΚΓΥΜΝΑΣΗ ΚΥΝΗΓΗΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ

Επιτρέπεται η εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων εντός της Ε.Κ.Π. σε καθορισμένες χρονικές περιόδους που δεν παρεμποδίζεται το πρόγραμμα της ΕΚΠ. Η εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται για θηρεύσιμα είδη. Το δικαίωμα απόκτησης εκγύμνασης σκύλου επιτρέπεται από τους κυνηγούς ή τους κυναγωγούς με την ίδια διαδικασία και επιβάρυνση, απόκτησης δικαιώματος θήρας.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την απόφαση έγκρισης του προγράμματος θήρας.

Σχετικό αρχείο:
Έγκριση προγράμματος θήρας της Ιδιωτικής Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Κτήματος Άνοιξης (Ι.Ε.Κ.Π.) κυνηγετικής περιόδου 2017- 2018. Αποφ. 96371/11-7-2017 (ΦΕΚ Β´ 2598)

Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 27.07.2017

Καθημερινή ενημέρωση για την νέα κυνηγετική περίοδο: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΗΡΑΣ 2017-2018


follow_fb.gifΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: