Τροπολογία: Τροποποίηση διατάξεων της δασικής νομοθεσίας

Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις – Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ.», κατατέθηκε η τροπολογία του ΥΠΕΝ με την οποία παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων στους αναρτημένους δασικούς χάρτες και τροποποιούνται διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, επέρχονται οι εξής ρυθμίσεις:

1. Παράταση της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.3889/2010 (Α’ 182)

Η προτεινόμενη ρύθμιση επεκτείνει για χρονικό διάστημα 18 ημερών την προθεσμία του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3889/2010 για τις περιπτώσεις που αυτή εκπνέει στις 7 Σεπτεμβρίου 2017, όπως:

  • για την υποβολή αντιρρήσεων,
  • αιτήσεων πρόδηλων σφαλμάτων σύμφωνα με την ΥΑ 153394/919/12.04.2017 (Β’ 1366),
  • αιτήσεων εξαγοράς ή έγκρισης επέμβασης,
  • οριοθέτησης από τους Δήμους των οικισμών και οικιστικών πυκνώσεων και
  • για όλες τις περιπτώσεις που γίνεται παραπομπή στην παραπάνω διάταξη.

Η παράταση αυτή δίνεται κατ’ εξαίρεση για τις περιοχές όπου υπάρχει ήδη αναρτημένος δασικός χάρτης, καθώς κρίνεται αναγκαία προκειμένου να εξυπηρετηθεί το σύνολο των πολιτών που για την άσκηση των δικαιωμάτων τους η σχετική προθεσμία εκπνέει στις 7.9.2017.

2. Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν.3889/2010 για τη διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων

Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται το άρθρο 16 ως προς την υποχρέωση όποιου υποβάλει αντίρρηση να αποστείλει εντός της ίδιας προθεσμίας τα σχετικά αποδεικτικά του στοιχεία. Η τροποποίηση αυτή κρίνεται απαραίτητη καθόσον:

α) παρατηρήθηκε κατά την προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία ότι το αποδεικτικό πληρωμής στην τράπεζα αργούσε να εμφανιστεί στο σύστημα της ΕΚΧΑ ΑΕ, με κίνδυνο κάποιος που είχε πληρώσει την τελευταία ημέρα την αντίρρησή του να μην προλάβει να αποστείλει το αποδεικτικό εντός της ίδιας καταληκτικής ημερομηνίας, και

β) παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις υπηρεσιών να χορηγήσουν με έγγραφα τους πολίτες είτε λόγω της παλαιότητας των εγγράφων και της δυσχέρειας ανεύρεσης αυτών, είτε λόγω αδυναμίας των υπηρεσιών να απαντήσουν έγκαιρα σε αιτήματα των πολιτών.

Παρατηρήθηκε, επίσης, πολύ τεχνικοί σύμβουλοι να μην προλαβαίνουν να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους έως την καταληκτική ημερομηνία αντιρρήσεων. Για την (α) περίπτωση δίνεται περιθώριο 10 ημερών μετά τη λήξη των αντιρρήσεων και για τη (β) περίπτωση έως την εξέταση της αντίρρησης από την ΕΠ.Ε.Α.

3. Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 23 για την αποτύπωση των ορίων οικισμών στους δασικούς χάρτες

Στην προτεινόμενη διάταξη περιλαμβάνονται τα κριτήρια με τα οποία γίνεται ο προσδιορισμός του περιγράμματος της οικιστικής πύκνωσης και τα οποία είναι ο ελάχιστος αριθμός συγκέντρωσης κτιρίων, ο οποίος δε μπορεί να είναι μικρότερος από πενήντα (50) και η μέση αναλογία αριθμού κτιρίων ανηγμένη στην επιφάνεια που περιλαμβάνεται στο ιώδες περίγραμμα. Καθορίζεται επίσης ποιες εκτάσεις περιλαμβάνονται εντός του ιώδους περιγράμματος.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται έγκαιρα η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης ανάρτησης των δασικών χαρτών στις περιοχές που οι χάρτες έχουν ήδη αναρτηθεί. Σε διαφορετική περίπτωση που η ανάρτηση περιελάβανε το τμήμα του χάρτη που απεικονίζει την έκταση εντός του ιώδους περιγράμματος, πιθανολογείται βάσει και της εμπειρίας της εν εξελίξει διαδικασίας ότι ο όγκος των αντιρρήσεων που θα υποβάλλονταν θα είχε ως αποτέλεσμα την πλήρη αδυναμία των υπηρεσιών να ανταποκριθούν στο έργο τους και θα καθυστερούσε την ολοκλήρωση του έργου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ομοίως, η εξέταση κάθε μεμονωμένης περίπτωσης από την Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων και μάλιστα ταυτόχρονα με τις αντιρρήσεις για το τμήμα των αναρτηθέντων χαρτών θα είχε ως αποτέλεσμα τη συνολική καθυστέρηση του έργου των Επιτροπών με ιδιαίτερα δυσμενείς συνέπειες για τους πολίτες.

Αναλυτικά το κείμενο της τροπολογίας

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2014/41/ΕΕ».

Άρθρο…

Παράταση της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α’ 182)

Στις περιπτώσεις όπου η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.3889/2010 (Α’ 182) λήγει στις 7.9.2017, η προθεσμία αυτή παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της έως την 25η Σεπτεμβρίου 2017.

Άρθρο…

Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 3889/2010 για τη διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων

1. Στην αρχή του πρώτου εδαφίου του άρθρου 16 του ν.3889/2010 τίθεται ο αριθμός «1».

2. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο του άρθρου 16 του ν.3889/2010 τροποποιούνται ως εξής:

«2. Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την καταβολή του ειδικού τέλους και το έννομο συμφέρον, αποστέλλονται από τον ενδιαφερόμενο, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων σε έντυπη μορφή, στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης Δασικού Χάρτη, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικώς στην πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων. Στο φάκελο αποστολής αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του ενδιαφερομένου και ο αριθμός πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν. Συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία, που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος, μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω αλληλογραφία ή και να κατατίθενται στην ΕΠ.Ε.Α. κατά την εξέταση της αντίρρησης.»

Άρθρο…

Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 23 για την αποτύπωση των ορίων οικισμών στους δασικούς χάρτες

1. Η παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Το περίγραμμα των οικιστικών πυκνώσεων που δεν υπάγονται στις κατηγορίες α’ και β’ της παραγράφου 2 αποτυπώνονται με ιώδες χρώμα. Καθορίζονται ως κριτήρια προσδιορισμού του περιγράμματος της οικιστικής πύκνωσης α) ο ελάχιστος αριθμός συγκέντρωσης κτιρίων και β) η μέση αναλογία αριθμού κτιρίων ανηγμένη στην επιφάνεια που περιλαμβάνεται στο ιώδες περίγραμμα. Ειδικότερα: α) Ελάχιστος αριθμός κτιρίων: πενήντα (50) β) Για τον προσδιορισμό της επιφάνειας της έκτασης που περιλαμβάνεται εντός του ιώδους περιγράμματος ισχύουν τα ακόλουθα:

αα. Όταν ο συνολικός αριθμός των κτιρίων είναι ίσος ή μεγαλύτερος των 50, αναλογεί τουλάχιστον ένα (1) κτίριο ανά 500 τ.μ.

ββ. Όταν ο συνολικός αριθμός των κτιρίων είναι μεγαλύτερος των 100, αναλογεί τουλάχιστον ένα (1) κτίριο ανά 1.000 τ.μ.

γγ. Όταν ο συνολικός αριθμός των κτιρίων είναι μεγαλύτερος των 400, αναλογεί τουλάχιστον ένα (1) κτίριο ανά 2.000 τ.μ.

Για τον υπολογισμό των ως άνω επιφανειών δεν λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος της κάθε ιδιοκτησίας, αλλά μόνο το σύνολο της περιοχής εντός του ιώδους περιγράμματος. Οι κορυφές του ιώδους περιγράμματος πρέπει κατά το δυνατόν να ταυτίζονται με κτίρια. Σε κάθε στάδιο οι αρμόδιες υπηρεσίες δύνανται να ελέγχουν την ορθή εφαρμογή των κριτηρίων.

5. Με ευθύνη των οικείων Ο.Τ.Α. προσδιορίζονται βάσει της παρ. 4 ιώδη περιγράμματα για τις οικιστικές πυκνώσεις, τα οποία διαβιβάζονται στις οικείες Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προκειμένου να εξαιρεθούν από την ανάρτηση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του Ν. 3889/2010. Κατά την ανάρτηση του δασικού χάρτη της ευρύτερης περιοχής, το περιεχόμενο του δασικού χάρτη εντός των ιωδών περιγραμμάτων παραμένει ορατό και εκτός διαδικασίας ανάρτησης. Δασικές εκτάσεις εντός των περιοχών των οικιστικών πυκνώσεων συνεχίζουν να υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

6. Οι τεχνικές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α αποτυπώνουν για τις περιπτώσεις των ήδη αναρτημένων χαρτών έως την 25.9.2017 και για τις λοιπές περιπτώσεις έως την 20.12.2017, με ιώδες χρώμα το περίγραμμα των οικιστικών πυκνώσεων που δεν υπάγονται στις κατηγορίες α’ και β’ της παραγράφου 2, εφαρμοζομένων των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας. Τα περιγράμματα των οικιστικών πυκνώσεων της παρούσας παραγράφου διαβιβάζονται εντός της ως άνω προθεσμίας, στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., η οποία τα αποστέλλει αμελλητί στην Διεύθυνση Δασών για να εξαιρεθούν από την ανάρτηση στο δασικό χάρτη κατά το άρθρο 17 του παρόντος νόμου και στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την περιβαλλοντική και πολεοδομική τους διαχείριση.

7. Η ισχύς των παρ. 4,5 και 6 του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 20.7.2016.»

Σχετικό αρχείο:
Αρ. Τροπολογίας: 1246/98 5.9.2017  Τροποποίηση διατάξεων της δασικής νομοθεσίας.

.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 5.09.2017

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ


follow_fb.gifΚατηγορίεςΔόμηση - Αυθαίρετα, Δασικοί Χάρτες, Νομοθεσία

Tags: , , , , , , ,

1 reply

Trackbacks

  1. Η αντισυνταγματικότητα των διατάξεων περί «οικιστικών πυκνώσεων» | dasarxeio.com

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: