Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 344/2000

Με το προεδρικό διάταγμα 95/2017, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τροποποιούνται διατάξεις του π.δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού» (Α´ 297), όπως ισχύει. 

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, προβλέπεται ότι για την άσκηση του γεωτεχνικού επαγγέλματος καθεμιάς των ειδικοτήτων γεωπόνου, δασολόγου, γεωλόγου, ιχθυολόγου και κτηνιάτρου, απαιτείται η υποβολή αναγγελίας έναρξης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ).

Η αναγγελία έναρξης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος.

Στην αναγγελία έναρξης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας, επικοινωνίας και αλληλογραφίας του αναγγέλλοντος. Για την υποβολή αναγγελίας έναρξης άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλματος χορηγείται σχετική βεβαίωση υποβολής της από το ΓΕΩΤΕΕ.

Μετά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του γεωτεχνικού, το ΓΕΩΤΕΕ χορηγεί βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αναγγελίας έναρξης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος μαζί με τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Με τη χορήγηση της βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων έναρξης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος, το ΓΕΩΤΕΕ εγγράφει αυτεπαγγέλτως τον αναγγέλλοντα στο μητρώο απασχόλησης γεωτεχνικών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των τριών (3) μηνών θεωρείται ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος.

Στην περίπτωση που δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις έναρξης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, το ΓΕΩΤΕΕ, εντός της προθεσμίας, απαγορεύει την άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού στον αναγγέλλοντα, τον οποίο ενημερώνει εγγράφως, γνωστοποιώντας του τους λόγους της απαγόρευσης. Η έγγραφη απαγόρευση κοινοποιείται με συστημένη αλληλογραφία στη διεύθυνση που δηλώνει με την αναγγελία του ο ενδιαφερόμενος.

Το ΓΕΩΤΕΕ μπορεί οποτεδήποτε, ακόμη και μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την αναγγελία έναρξης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος, να απαγορεύσει την άσκηση του γεωτεχνικού επαγγέλματος αν διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού.

Οι γεωτεχνικοί υποχρεούνται να υποβάλλουν στο ΓΕΩΤΕΕ, εντός του πρώτου διμήνου κάθε τρίτου έτους μετά την υποβολή της αναγγελίας έναρξης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος δήλωση συνέχισης άσκησης του επαγγέλματος αυτού.

Με την υποβολή της δήλωσης συνέχισης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος επικαιροποιούνται αυτεπαγγέλτως τα στοιχεία του μητρώου απασχόλησης γεωτεχνικών του άρθρου 6. Σε περίπτωση μη υποβολής της ως άνω δήλωσης, ο γεωτεχνικός διαγράφεται από το μητρώο απασχόλησης γεωτεχνικών.

Οι γεωτεχνικοί που, κατά την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος 95/2017, διαθέτουν άδεια άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 344/2000, που καταργήθηκε με την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Β.5 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’85), οφείλουν, για τη διατήρηση του δικαιώματος άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος, να υποβάλουν, σε περίπτωση που δεν το έχουν ήδη πράξει, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος, δήλωση συνέχισης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 2 του π.δ. 344/2000, όπως αυτό προστίθεται με το άρθρο 1. Η παραπάνω διαδικασία γίνεται ατελώς.

Σχετικά αρχεία:
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 95 (Α´ 135/11.9.2017) Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού» (Α’ 297), όπως ισχύει.
Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ Α′ 297) Άσκηση του επαγγέλματος του Γεωτεχνικού


ΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: