Στο ν. 4489/2017 η τροποποίηση διατάξεων της νομοθεσίας των δασικών χαρτών

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4489/2017 (Α´ 140) με τίτλο «Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας στις Ποινικές Υποθέσεις – Εναρμόνιση της Νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις», όπου περιλαμβάνεται και η τροπολογία του υπουργείου Περιβάλλοντος για την τροποποίηση διατάξεων της δασικής νομοθεσίας (ν. 3889/2010 για τους δασικούς χάρτες).

Με το άρθρο 37 του ν. 4489/2017 παρατείνεται η προθεσμία ανάρτησης των δασικών χαρτών έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2017.

Άρθρο 37
Παράταση της προθεσµίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182)
Στις περιπτώσεις όπου η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α ́ 182) λήγει στις 7.9.2017, η προθεσμία αυτή παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της έως την 25η Σεπτεμβρίου 2017.

Με το άρθρο 38 του ν. 4489/2017 τροποποιείται το άρθρο 16 του ν. 3889/2010 για την διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων. Με την τροποποίηση αυτή, δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να αποστέλλουν στα Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ)  τα δικαιολογητικά που αφορούν την πληρωμή της αντίρρησης στην τράπεζα και το έννομο συμφέρον, τα οποία κάνουν έγκυρη την αντίρρηση μετά την ηλεκτρονική υποβολή της, ως και 10 ημέρες μετά το πέρας της ανάρτησης των δασικών χαρτών. Διευκρινίζεται ότι, πριν την τροπολογία, η υποβολή των στοιχείων έπρεπε να γίνει έως την τελευταία ημέρα της ανάρτησης, κάτι που αναιρούσε την δυνατότητα του πολίτη να μπορεί να υποβάλλει αντίρρηση, έως την τελευταία μέρα, αφού δεν ήταν δυνατή η άμεση ενημέρωση του συστήματος της ΕΚΧΑ ΑΕ από την τράπεζα ότι έχει γίνει η πληρωμή. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να καταθέτουν συμπληρωματικά στοιχεία της αντίρρησης, όπως τεχνικές εκθέσεις φωτοερμηνείας δασολόγων, πιστοποιητικά υπηρεσιών κ.λ.π., την ημερομηνία εξέτασης της αντίρρησης από την Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), κάτι το οποίο επιτρεπόταν και πάλι έως το πέρας της ανάρτησης και δυσκόλευε επαγγελματίες και υπηρεσίες να ανταποκριθούν.

Άρθρο 38
Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 3889/2010 για τη διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων
1. Στην αρχή του πρώτου εδαφίου του άρθρου 16 του ν. 3889/2010 τίθεται ο αριθμός «1».
2. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο του άρθρου 16 του ν. 3889/2010 τροποποιούνται ως εξής:
«2. Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την καταβολή του ειδικού τέλους και το έννομο συμφέρον, αποστέλλονται από τον ενδιαφερόμενο, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων σε έντυπη μορφή, στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης Δασικού Χάρτη, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικώς στην πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων. Στο φάκελο αποστολής αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του ενδιαφερομένου και ο αριθμός πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν. Συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία, που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος, μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω αλληλογραφία ή και να κατατίθενται στην ΕΠ.Ε.Α. κατά την εξέταση της αντίρρησης.».

Με το άρθρο 39 τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 23 ν. ν. 3889/2010 και ενσωματώνεται σε νόμο ολόκληρη η Υπουργική Απόφαση 34844/11-7-2016 (ΦΕΚ ΑΑΠ´ 145) «Κριτήρια προσδιορισμού οικιστικής πύκνωσης άρθρου 23 παρ. 4 Ν. 3889/2010, όπως ισχύει». Συγκεκριμενοποιούνται, επίσης, οι ημερομηνίες μέχρι τις οποίες μπορούν οι δήμοι να αναρτούν τα όρια των οικιστικών πυκνώσεων:

  • Για την τρέχουσα ανάρτηση έως 25 Σεπτεμβρίου 2017.
  • Για όλες τις επόμενες αναρτήσεις (υπόλοιπο 53% χώρας) έως 20 Δεκεμβρίου 2017.

Άρθρο 39
Τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 23 για την αποτύπωση των ορίων οικισμών στους δασικούς χάρτες
Η παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Το περίγραμμα των οικιστικών πυκνώσεων που δεν υπάγονται στις κατηγορίες α ́ και β ́ της παραγράφου 2 αποτυπώνονται με ιώδες χρώμα. Καθορίζονται ως κριτήρια προσδιορισμού του περιγράμματος της οικιστικής πύκνωσης: α) ο ελάχιστος αριθμός συγκέντρωσης κτιρίων και β) η μέση αναλογία αριθμού κτιρίων ανηγμένη στην επιφάνεια που περιλαμβάνεται στο ιώδες περίγραμμα. Ειδικότερα: α) Ελάχιστος αριθμός κτιρίων: πενήντα (50). β) Για τον προσδιορισμό της επιφάνειας της έκτασης που περιλαμβάνεται εντός του ιώδους περιγράμματος ισχύουν τα ακόλουθα:
αα. Όταν ο συνολικός αριθμός των κτιρίων είναι ίσος ή μεγαλύτερος των πενήντα (50), αναλογεί τουλάχιστον ένα (1) κτίριο ανά 500 τ.μ..
ββ. Όταν ο συνολικός αριθμός των κτιρίων είναι μεγαλύτερος των εκατό (100), αναλογεί τουλάχιστον ένα (1) κτίριο ανά 1.000 τ.μ..
γγ. Όταν ο συνολικός αριθμός των κτιρίων είναι μεγαλύτερος των τετρακοσίων (400), αναλογεί τουλάχιστον ένα (1) κτίριο ανά 2.000 τ.μ..
Για τον υπολογισμό των ως άνω επιφανειών δεν λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος της κάθε ιδιοκτησίας, αλλά μόνο το σύνολο της περιοχής εντός του ιώδους περιγράμματος. Οι κορυφές του ιώδους περιγράμματος πρέπει κατά το δυνατόν να ταυτίζονται με κτίρια. Σε κάθε στάδιο οι αρμόδιες υπηρεσίες δύνανται να ελέγχουν την ορθή εφαρμογή των κριτηρίων.
5. Με ευθύνη των οικείων Ο.Τ.Α. προσδιορίζονται βάσει της παραγράφου 4 ιώδη περιγράμματα για τις οικιστικές πυκνώσεις, τα οποία διαβιβάζονται στις οικείες Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου να εξαιρεθούν από την ανάρτηση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του ν. 3889/2010. Κατά την ανάρτηση του δασικού χάρτη της ευρύτερης περιοχής, το περιεχόμενο του δασικού χάρτη εντός των ιωδών πε- ριγραμμάτων παραμένει ορατό και εκτός διαδικασίας ανάρτησης. Δασικές εκτάσεις εντός των περιοχών των οικιστικών πυκνώσεων συνεχίζουν να υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
6. Οι τεχνικές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. αποτυπώνουν για τις περιπτώσεις των ήδη αναρτημένων χαρτών έως τις 25.9.2017 και για τις λοιπές περιπτώσεις έως τις 20.12.2017, με ιώδες χρώμα το περίγραμμα των οικιστικών πυκνώσεων που δεν υπάγονται στις κατηγορίες α ́ και β ́ της παραγράφου 2, εφαρμοζομένων των διατάξε- ων της δασικής νομοθεσίας. Τα περιγράμματα των οικιστικών πυκνώσεων της παρούσας παραγράφου διαβιβάζονται εντός της ως άνω προθεσμίας, στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., η οποία τα αποστέλλει αμελλητί στη Διεύθυνση Δασών, για να εξαιρεθούν από την ανάρτηση στο δασικό χάρτη κατά το άρθρο 14 του παρόντος νόμου και στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την περιβαλλοντική και πολεοδομική τους διαχείριση.
7. Η ισχύς των παραγράφων 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου αρχίζει από τις 20.7.2016.».

Σχετικό αρχείο:
N. 4489/2017 (A´ 140/21.9.2017) Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις – Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις.

.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 21.09.2017

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ


follow_fb.gif

 

Κράτα τοΚράτα το

Κράτα τοΚράτα το

Κράτα τοΚράτα τοΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες, Νομοθεσία

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: