Περιπτώσεις δωρεάν υποβολής αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες

Ατελώς θα υποβάλλονται οι αντιρρήσεις επί των δασικών χαρτών από την Κεντρική Διοίκηση (Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, κ.λπ.), σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τέσσερις ημέρες πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων επί των αναρτημένων δασικών χαρτών. 

Συγκεκριμένα, καθορίζεται ατέλεια (δωρεάν) για την υποβολή αντιρρήσεων επί των αναρτημένων δασικών χαρτών που υποβάλλονται από την Κεντρική Διοίκηση κατά την έννοια της περίπτωσης στ΄ της παρ. 1 του άρθ. 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

Σημειώνεται ότι η παραπάνω περίπτωση προστίθενται σε μια σειρά έξι περιπτώσεων ατελούς υποβολής αντιρρήσεων, οι οποίες καθορίσθηκαν με την ΚΥΑ 151585/323/3.2.2017 (Β´ 347) «Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του N. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α) κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την ΚΥΑ 155973/999/26.04.2017 (Β´ 1491).

Μετά και την τελευταία προσθήκη, οι περιπτώσεις που εξαιρούνται από την καταβολή τού ειδικού τέλους άσκησης αντιρρήσεων είναι:

  • αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που συμπεριλήφθηκαν στο δασικό χάρτη λόγω μη αποτύπωσης των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως,
  • αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογραφίας, αλλάς περιλαμβάνονται σε διανομές (κληροτεμάχια) του εποικισμού και του αναδασμού,
  • αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφηση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές του εποικισμού και του αναδασμού,
  • αντιρρήσεις που αφορούν εκτάσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού,
  • αντιρρήσεις κατά το τμήμα που αφορούν σε εκκρεμείς αιτήσεις πράξεων χαρακτηρισμού,
  • αντιρρήσεις που υποβάλλονται από ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού (δήμοι και περιφέρειες),
  • και οι αντιρρήσεις που υποβάλλονται από την Κεντρική Διοίκηση κατά την έννοια της περίπτωσης στ΄ της παρ. 1 του άρθρ. 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

Ν. 4270/2014
Άρθρο 14 παρ. 1
στ. Κεντρική Διοίκηση ή Δημόσιο ή Κράτος: περιλαμβάνει την Προεδρία της Δημοκρατίας, τα Υπουργεία και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς και τις Ανεξάρτητες Αρχές που δεν έχουν νομική προσωπικότητα. Για λόγους στατιστικής ταξινόμησης, η Βουλή των Ελλήνων περιλαμβάνεται και αυτή στην Κεντρική Διοίκηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό της, ως προς τον προϋπολογισμό εξόδων και τον ισολογισμό-απολογισμό αυτής. Οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και οι υποδιαιρέσεις τους σε ειδικούς φορείς είναι διοικητικές της μονάδες και μονάδες του προϋπολογισμού της, χωρίς αυτοτελή νομική προσωπικότητα.

Σχετική απόφαση:
ΚΥΑ 160525/2210/20.09.2017 (Β´ 3327/21.09.2017) Συμπλήρωση της 151585/323/03.02.2017 (ΦΕΚ 347Β ́) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παραγράφου 1 τού άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α ́) κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη».

 ΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες

Tags: , , , ,

2 replies

  1. Θα μπορούσατε να απαντήσετε ότι…δεν έχετε κάποια πληροφόρηση…

  2. Κανένα νεότερο για πιθανή παράταση της υποβολής των αντιρρήσεων; Δεν υπάρχει τίποτα;

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: