Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Νανόχηνα στην Ελλάδα

Με κοινή απόφαση των αναπλ. υπουργών Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίθηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) για τη νανόχηνα (Anser erythropus) στην Ελλάδα.

Σκοπός του ΕΣΔ για τη νανόχηνα είναι η συμβολή στην προστασία, την ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης και την αποκατάσταση του φιννοσκανδικού πληθυσμού του είδους στις περιοχές που διαχειμάζει στη χώρα μας.

Στόχος του ΕΣΔ είναι η λήψη μέτρων εποπτείας, ενίσχυσης και προστασίας των ενδιαιτημάτων, για τη διατήρηση του αριθμού των ατόμων στη βέλτιστη κατάσταση με την εξασφάλιση ασφαλών, επαρκών και υψηλής ποιότητας βιοτόπων στις περιοχές στάθμευσης και διαχείμασης και στις διαδρομές μετακίνησης.

Οι ειδικότεροι στόχοι του ΕΣΔ περιλαμβάνονται στους παρακάτω άξονες:

1. Πληθυσμιακή διατήρηση

Διατήρηση του αριθμού των διαχειμαζόντων ατόμων νανόχηνας χωρίς απώλειες μέσω της δημιουργίας ασφαλούς μεταναστευτικού διαδρόμου μεταξύ των περιοχών εφαρμογής του ΕΣΔ.

2. Προστασία ενδιαιτημάτων

Διαχείριση των ενδιαιτημάτων που μόνιμα ή περιστασιακά επισκέπτεται το είδος, ώστε να εξασφαλίζεται η άριστη ποιότητά τους. Οι νανόχηνες πρέπει να αποχωρούν από την Ελλάδα σε άριστη φυσική κατάσταση, αυξάνοντας τις πιθανότητες επιτυχημένης αναπαραγωγής και συμβάλλοντας έτσι στην ανάσχεση της πληθυσμιακής πτώσης του είδους και στη σταθεροποίηση του πληθυσμού.

3. Θεσμικό πλαίσιο

α. Τροποποίηση ή συμπλήρωση συγκεκριμένων διατάξεων της νομοθεσίας, προκειμένου να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα εκ λάθους θανάτωσης, μολυβδίασης και γενετικής μόλυνσης του είδους.
β. Βελτίωση του νομικού πλαισίου που εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό συντονισμό και παρακολούθηση των δράσεων διατήρησης.

4. Παρακολούθηση και έρευνα

α. Συνέχιση του προγράμματος παρακολούθησης του είδους
β. Συστηματική Παρακολούθηση της κυνηγετικής δραστηριότητας, της ποιότητας των ενδιαιτημάτων και της κατανομής του πληθυσμού του είδους στο Δέλτα Έβρου.
γ. Συμπλήρωση των κενών του χάρτη της μεταναστευτικής διαδρομής και της οικολογίας του είδους.

5. Επικοινωνία και εκπαίδευση

α. Ενημέρωση του προσωπικού των δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, και των φυλάκων θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων, σε θέματα που αφορούν την προστασία του είδους στις περιοχές εφαρμογής.
β. Σταθερή προβολή της ανάγκης για τη διαφύλαξη του είδους από τους εμπλεκόμενους φορείς.
γ. Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων και του κοινού σε θέματα που αφορούν την προστασία του είδους.

Πεδίο Εφαρμογής 

Περιοχές Εφαρμογής: Εθνικό Πάρκο Δέλτα Έβρου, Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Δέλτα Νέστου, Βιστωνίδας, Ισμαρίδας), Εθνικό Πάρκο Υγροτόπου Κερκίνης, Εθνικό Πάρκο Λιμνών Κορώνειας– Βόλβης.

Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και Φορείς: Οι Δημόσιες Αρχές σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) στις περιοχές εφαρμογής, καθώς και λοιποί ιδιωτικοί φορείς που συνδέονται με τις προτεινόμενες δράσεις/ μέτρα του παρόντος ΕΣΔ.

 

Υλοποίηση – Παρακολούθηση – Εποπτεία του ΕΣΔ

Το Εθνικό σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) υλοποιείται από το Τμήμα Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών της Διεύθυνσης Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και εμπλεκόμενους φορείς, κατά περίπτωση.

Για το σκοπό της παρακολούθησης και εποπτείας του ΕΣΔ συστήνεται ομάδα εργασίας στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των συναρμόδιων υπηρεσίων και των εμπλεκόμενων φορέων. Μεταξύ αυτών κι ένας εκπρόσωπος από κάθε αρμόδια Δασική Υπηρεσία στις περιοχές εφαρμογής: Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης, Δασαρχείο Ξάνθης, Δ/νση Δασών Ροδόπης, Δασαρχείο Καβάλας, Δασαρχείο Σιδηροκάστρου και Δασαρχείο Λαγκαδά, με τον αναπληρωτή του.

Η ομάδα εργασίας συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος και παράγει συνοπτική αναφορά πεπραγμένων που υποβάλλεται στη Δ/νση Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η ομάδα εργασίας Εκπονεί ετήσιο πρόγραμμα δράσης για την υλοποίηση των προβλεπόμενων στην παρούσα απόφαση δράσεων και μέτρων διατήρησης και διασφαλίζει τις επιχειρησιακές συνθήκες για την έγκαιρη υλοποίησή τους.

Το χρονικό πλαίσιο του παρόντος Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Νανόχηνα είναι 5 έτη.

Σύμφωνα με την εν λόγω ΚΥΑ η συνολική δαπάνη που προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου εκτιμάται στις 203.000 €.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το σχετικό αρχείο με την ΚΥΑ που ακολουθεί.

Σχετικό αρχείο:
ΚΥΑ 43235/1053/17.10.2017 (Β´ 3762) Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Νανόχηνα (Anser erythropus) στην Ελλάδα.

.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 26.10.2017

.


.

.ΚατηγορίεςΆγρια Ζωή, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: