Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για το Κιρκινέζι στον Θεσσαλικό κάμπο

Με κοινή απόφαση των αναπλ. υπουργών Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίθηκε το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης (ΠΣΔ) για το Κιρκινέζι (Falco naumanni) στον Θεσσαλικό κάμπο.

Σκοπός του ΠΣΔ για το Κιρκινέζι, είναι η βελτίωση του καθεστώτος του Κιρκινεζιού κατά μια βαθμίδα σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας (από την κατηγορία ΤΡΩΤΟ (VU) στην κατηγορία ΣΧΕΔΟΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟ (NT)), μέσα στην πενταετία εφαρμογής του.

Στόχοι του ΠΣΔ:
α) η εξασφάλιση θετικής πληθυσμιακής τάσης του αναπαραγόμενου πληθυσμού του είδους στην Θεσσαλία, μέσω της άμεσης εφαρμογής μέτρων βελτίωσης των ενδιαιτημάτων τροφοληψίας του είδους στα αγροτικά οικοσυστήματα και
β) η διατήρηση της υφιστάμενης κατανομής του είδους και αποκατάσταση της ιστορικής του κατανομής στην περιοχή, μέσω της διατήρησης κατάλληλων ενδιαιτημάτων και της ενδυνάμωσης κατακερματισμένων υποπληθυσμών του.

Ειδικότερα οι στόχοι του ΠΣΔ περιλαμβάνονται στις παρακάτω δέσμες μέτρων:

  Διασφάλιση της διατήρησης των αποικιών και κρίσιμων ενδιαιτημάτων του είδους

Περιλαμβάνουν θεσμικά, διοικητικά και διαχειριστικά μέτρα που θα εξασφαλίσουν την αποτελεσματική προστασία των κρίσιμων ενδιαιτημάτων του είδους. Η δράση αυτή στοχεύει στη διασφάλιση της διατήρησης και παρακολούθησης των αποικιών και κρίσιμων ενδιαιτημάτων του είδους.

  Πληθυσμιακή διατήρηση στο αστικό περιβάλλον

Οι διαχειριστικές δράσεις σε πρώτη φάση θα στοχεύουν σε σημαντικούς για το είδος οικισμούς που φιλοξενούν ποσοστό μεγαλύτερο από το 2% του Θεσσαλικού πληθυσμού ή όπου υπάρχουν μεγάλες συγκεντρώσεις του είδους (περιοχές Προτεραιότητας I) και σε δεύτερη φάση σε αποικίες εντός διαδρόμων επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών υποπληθυσμών του είδους, καθώς και σε αποικίες με χαμηλό πληθυσμό και με μέτρια ή μεγάλη απομόνωση (περιοχές Προτεραιότητας II).

 Αγροπεριβαλλοντικά μέτρα

Σχεδιασμός και εφαρμογή στοχευμένου στο Κιρκινέζι αγροπεριβαλλοντικού μέτρου, για το Θεσσαλικό κάμπο, με έμφαση αρχικά στην εφαρμογή τους σε αγροτικές περιοχές που γειτονεύουν με τις σημαντικότερες αποικίες του είδους (Προτεραιότητας I) και στη συνέχεια σταδιακή επέκταση στις υπόλοιπες περιοχές τις Θεσσαλίας, όπου φωλιάζει το είδος (Προτεραιότητας II).

 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση

Με σκοπό τη βελτίωση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κοινωνικών ομάδων που σχετίζονται άμεσα με τα ενδιαιτήματα που χρησιμοποιεί το Κιρκινέζι, προβλέπεται η συνέχιση της υλοποίησης της συντονισμένης εκστρατείας ενημέρωσης του προγράμματος LIFE11 ΝΑΤ/ GR/001011 για την προβολή της οικολογικής και πολιτιστικής σημασίας του Κιρκινεζιού, τις απειλές που αντιμετωπίζει, των δράσεων και μέτρων για την διατήρησή του, καθώς και των τρόπων με τους οποίους η κάθε κοινωνική ομάδα θα συμβάλει στη διατήρηση του είδους.

 Έρευνα και παρακολούθηση

Η έρευνα της οικολογίας και της κατάστασης διατήρησης του Κιρκινεζιού καθώς και η παρακολούθηση επιλεγμένων σημαντικών αποικιών και ενδιαιτημάτων του είδους στη Θεσσαλία, είναι αναγκαίες για την συλλογή πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική εφαρμογή – περιοδική αναπροσαρμογή των δράσεων διατήρησης.

Πεδίο Εφαρμογής

Περιοχές Εφαρμογής: Οι περιοχές εφαρμογής του παρόντος Σχεδίου Δράσης βρίσκονται στο Θεσσαλικό κάμπο και είναι κατά κύριο λόγο οι εκτάσεις Προτεραιότητας I και II που περιλαμβάνονται στις πέντε Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του δικτύου Natura 2000:

  • Περιοχή Θεσσαλικού κάμπου (GR14200Ί Ί), Όρος Μαυροβούνι (GR1420006),
  • Περιοχή ταμιευτήρων πρώην λίμνης Κάρλας (GR1430007),
  • Περιοχή Τυρνάβου (GR1420013) και
  • Περιοχή Φαρσάλων (GR1420012)

Χάρτης κατανομής των περιοχών Προτεραιότητας Ι και Προτεραιότητας ΙΙ εφαρμογής δράσεων και μέτρων διατήρησης του Κιρκινεζιού

Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και Φορείς: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αρμόδιοι Δήμοι, Φορέας Διαχείρισης της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβούνιου – Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου, αρμόδια Δασαρχεία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και λοιποί ιδιωτικοί φορείς που συνδέονται με τις δράσεις / μέτρα του παρόντος ΠΣΔ.

Υλοποίηση – Παρακολούθηση – Εποπτεία του ΕΣΔ

Το ΠΣΔ για το Κιρκινέζι υλοποιείται από το Τμήμα Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών της Διεύθυνσης Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και εμπλεκόμενους φορείς, κατά περίπτωση.

Για το σκοπό της παρακολούθησης και εποπτείας της υλοποίησης του ΠΣΔ συστήνεται ομάδα εργασίας στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των συναρμόδιων υπηρεσίων και των εμπλεκομενων φορέων. Μεταξύ αυτών ένας εκπρόσωπος από κάθε αρμόδια Δασική Υπηρεσία στις περιοχές εφαρμογής: Δασαρχείο ΛάρισαςΚαρδίτσας και Βόλου, με τον αναπληρωτή του..

Η ομάδα εργασίας συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος και Εκπονεί ετήσιο πρόγραμμα δράσης για την υλοποίηση των προβλεπόμενων στην παρούσα απόφαση δράσεων και μέτρων διατήρησης και διασφαλίζει τις επιχειρησιακές συνθήκες για την έγκαιρη υλοποίηση τους.

Το χρονικό πλαίσιο του παρόντος Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης είναι 5 έτη.

Σύμφωνα με την εν λόγω ΚΥΑ η συνολική δαπάνη που προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου εκτιμάται στις 171.000 €.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το σχετικό αρχείο με την ΚΥΑ που ακολουθεί.

Σχετικό αρχείο:
ΚΥΑ 43231/1054/17.10.2017 (Β´ 3761) Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για το Κιρκινέζι (Falco naumanni) στον Θεσσαλικό κάμπο.

.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 26.10.2017

.


.

.ΚατηγορίεςΆγρια Ζωή, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: