Δασικοί χάρτες: Έως τις 25.01.2018 η παράδοση των αντιρρήσεων στις ΕΠ.Ε.Α.

Έως τις 25 Ιανουαρίου 2018 μπορεί να εκτελεστεί η παράδοση, από την οικεία Διεύθυνση Δασών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, των επεξεργασμένων αντιρρήσεων και λοιπών στοιχείων/εγγράφων τους για την έναρξη της εξέτασής τους από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), για τους αναρτημένους δασικούς χάρτες που η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων έληξε στις 25 Σεπτεμβρίου 2017.

Σύμφωνα με νέα απόφαση του αναπλ. υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 5.4 «Επεξεργασία των αντιρρήσεων και διαβίβασή τους στις ΕΠ.Ε.Α.» του τεύχους  «Θέματα ανάρτησης έως την κύρωση των δασικών χαρτών», που συνοδεύει την 6776/2459/21.10.2016 απόφαση Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532 Β´), ως εξής:

«Στις περιπτώσεις των αναρτημένων δασικών χαρτών, για τις οποίες η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α´182) έληξε στις 25 Σεπτεμβρίου 2017, και η προθεσμία τών παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του ιδίου ως άνω νόμου παρατείνεται μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2017, η παράδοση, από την οικεία Διεύθυνση Δασών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, των επεξεργασμένων αντιρρήσεων και λοιπών στοιχείων/εγγράφων τους για την έναρξη της εξέτασής τους από τις ΕΠ.Ε.Α., μπορεί να εκτελεστεί έως τις 25 Ιανουαρίου 2018.»
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 146776/2459/21.10.2016 απόφαση Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532 Β’).
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικές αποφάσεις:
Υ.Α. 162393/2678/14.11.2017 (Β´ 4055) Προσθήκη στην με αριθμό 146776/2459/21.10.2016 απόφαση Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532 Β’) «Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β’, γ’, δ’ και ε’ του άρθρου 21 τού ν. 3889/2010 όπως ισχύει».
Υ.Α. 146776/2459/21-10-2016 (ΦΕΚ Β´ 3532/03.11.2016) Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β ́, γ ́, δ ́ και ε´ τού άρθρου 21 τού Ν. 3889/2010 όπως ισχύει. (ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ)

Με τη νέα προσθήκη εδαφίου, η παράγραφος 5.4 «Επεξεργασία των αντιρρήσεων και διαβίβασή τους στις ΕΠ.Ε.Α.» του τεύχους  «Θέματα ανάρτησης έως την κύρωση των δασικών χαρτών», που συνοδεύει την 6776/2459/21.10.2016 απόφαση Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532 Β´), έχει ως εξής:

5.4 Επεξεργασία των αντιρρήσεων και διαβίβασή τους στις ΕΠ.Ε.Α.

Τα στοιχεία, τα οποία έχουν υποβληθεί και καταχωριστεί στην κεντρική βάση αντιρρήσεων ελέγχονται με ευθύνη της αρμόδιας Δ/νσης Δασών ή τον ανάδοχο. Ο έλεγχος αυτός, αφορά στο σύνολο της πληροφορίας, η οποία καταχωρίστηκε μέσω των εγγραφών στην κεντρική βάση, αφορά δε σε κάθε έκταση για την οποία υποβλήθηκαν αντιρρήσεις.

Στα πλαίσια του ελέγχου αυτού, διενεργούνται τα ακόλουθα:

Εξέταση κάθε αντίρρησης που έχει καταχωριστεί στην κεντρική βάση, ως προς την ορθότητα και πληρότητα της καταχώρισής της,

Έλεγχος της θέσης των ορίων της αμφισβητούμενης έκτασης αυτοτελώς αλλά και σε σχέση με τα πολύγωνα όμορων αντιρρήσεων,

Εξέταση των προσκομιζόμενων στοιχείων ως προς το κατά πόσον στοιχειοθετούν την υποβληθείσα αντίρρηση.

Εάν διαπιστωθεί ότι για υποβληθείσες αντιρρήσεις, δεν έχουν προσκομισθεί πλήρη ή τυπικώς ορθά στοιχεία, καταχωρίζεται σχετική παρατήρηση στα τηρούμενα στοιχεία, προκειμένου να ειδοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο ο ενδιαφερόμενος για την προσκόμιση των απαιτούμενων στοιχείων εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά την επεξεργασία των αντιρρήσεων και τη σύνταξη του σχετικού Υπομνήματος.

Στη συνέχεια, και προκειμένου οι αντιρρήσεις να διαβιβαστούν προς την αρμόδια ΕΠ.Ε.Α. υπόκεινται σε επεξεργασία, ως ακολούθως:

Ομαδοποιούνται, είτε με την ένταξή τους σε ενιαίες, ευρύτερες δασικές εν γένει περιοχές, οι οποίες ορίζονται με φυσιογεωγραφικά στοιχεία και κριτήρια καθορισμού δασοβιοκοινότητας, είτε λαμβάνοντας υπόψιν κοινά χαρακτηριστικά (π.χ. κοινές μεταβολές ως προς τις χρήσεις γης, απώλεια του δασικού χαρακτήρα προ της 11-6-75, λόγω επεμβάσεων, που έγιναν βάσει διοικητικών πράξεων κ.λπ.) ή σε περιοχές με ιδιαίτερο καθεστώς ή ιδιαιτερότητες (π.χ. διανομές του Υπ. Γεωργίας), ώστε να διευκολύνεται η αρμόδια ΕΠ.Ε.Α. στη συστηματική εξέτασή τους, την επιτάχυνση και την ταχύρρυθμη ροή των εργασιών της.

Οι αντιρρήσεις που αφορούν στο ίδιο ακίνητο εφόσον έχουν κοινό περιεχόμενο, π.χ. αντιρρήσεις συνιδιοκτητών, διαβιβάζονται προς την ΕΠ.Ε.Α., ως μία ενιαία υπόθεση.

Οι αντιρρήσεις είτε μεμονωμένες είτε ομαδοποιημένες, σύμφωνα με τα ανωτέρω, διαβιβάζονται προς εξέταση από τις ΕΠΕΑ συνοδευόμενες από υπόμνημα, και κατά περίπτωση εφόσον απαιτείται με ειδικότερες φωτοερμηνευτικές αναφορές στην περιοχή, τη γενική μεταβολή των χρήσεων γης από την παλαιότερη αεροφωτογράφηση και μετά, τις διοικητικές πράξεις εποπτείας, προστασίας, διαχείρισης και ανάπτυξης αυτής από τη Δασική Υπηρεσία και όποιο άλλο στοιχείο ελήφθη υπόψη κατά την κατάρτιση του Δασικού Χάρτη και επηρεάζει την απόφαση για τον χαρακτηρισμό των εκτάσεων που περιλαμβάνονται σ’ αυτόν. Το υπόμνημα περιέχει αιτιολογημένη εισήγηση για την έγκριση ή απόρριψη των αντιρρήσεων εν όλω ή εν μέρει και συντάσσεται από την αρμόδια Δ/νση Δασών ή τον ανάδοχο. Οι αντιρρήσεις είναι δυνατόν να διαβιβάζονται προς εξέταση και σταδιακά, συνοδευόμενες από κατάλογο που υποβάλλεται σε αναλογική και σε ψηφιακή μορφή, και περιέχει για κάθε υποβληθείσα αντίρρηση ή ομάδα αντιρρήσεων, τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου/-μένων, τον αριθμό πρωτοκόλλου/-ων και την δήλωση/-ώσεις του ενδιαφερομένου/-ων να παραστεί τεχνικός σύμβουλος, κατά την εξέτασή των αντιρρήσεων. Ο κατάλογος συντάσσεται σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα, που χορηγείται από την Υπηρεσία.

Κάθε αντίρρηση ή ομάδα αντιρρήσεων, συνοδεύεται από φάκελο, ο οποίος περιέχει τα ακόλουθα: τα χωρικά στοιχεία των αντιρρήσεων τα οποία μπορεί να υποβάλλονται και σε ψηφιακή μορφή, το έντυπο των αντιρρήσεων με τα συνυποβαλλόμενα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα, καθώς και τυχόν συμπληρωματικά προσκομισθέντα έγγραφα/στοιχεία και το σχετικό υπόμνημα, συνοδευόμενο από τυχόν στοιχεία που το τεκμηριώνουν.

Το υπόμνημα συντάσσεται σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα, που χορηγείται από την Υπηρεσία. Το υπόμνημα σε ψηφιακή μορφή, εισάγεται στην κεντρική βάση και διασυνδέεται με την κάθε αντίρρηση ή ομάδα αντιρρήσεων, που αφορά.

Σε κάθε ΕΠ.Ε.Α. χορηγούνται τα παρακάτω στοιχεία σε ψηφιακή μορφή εκτός αν άλλως αναφέρεται:

i. Ο αναρτηθείς «Δασικός Χάρτης» και οι ιστορικές ορθοφωτογραφίες με τις οριογραμμές της φωτοερμηνείας της παλαιότερης αεροφωτογράφησης (ορθοφωτοχάρτης 1945/1960)

ii. Αεροφωτογραφίες πρόσφατης και παλαιότερης λήψης, εφόσον είναι διαθέσιμες

iii. Οι τεχνικές προδιαγραφές κατάρτισης, ανάρτησης, συμπλήρωσης, διόρθωσης δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών ως την κύρωσή τους

iv. Αντίγραφα των σχετικών οδηγιών, που έχουν εκδοθεί από την Υπηρεσία

v. Πίνακας με τις προς εξέταση αντιρρήσεις, αναλογικά και ψηφιακά.

Η Υπηρεσία σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της αρμόδιας ΕΠ.Ε.Α. καθορίζει το διαδικαστικό μέρος της παράδοσης των αντιρρήσεων και λοιπών στοιχείων/εγγράφων τους, συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής σύμφωνα με σχετικό Υπόδειγμα.

Η προθεσμία εξέτασης των αντιρρήσεων από την αρμόδια ΕΠ.Ε.Α. άρχεται από την ημερομηνία της παράδοσης τους σ’ αυτήν, η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά τις ενενήντα (90) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων, στην περίπτωση που το έργο εκτελείται από τη Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις εκατόν πέντε (105), στην περίπτωση που εκτελείται από ανάδοχο.

Στις περιπτώσεις των αναρτημένων δασικών χαρτών, για τις οποίες η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α’182) έληξε στις 25 Σεπτεμβρίου 2017, και η προθεσμία τών παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του ιδίου ως άνω νόμου παρατείνεται μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2017, η παράδοση, από την οικεία Διεύθυνση Δασών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, των επεξεργασμένων αντιρρήσεων και λοιπών στοιχείων/εγγράφων τους για την έναρξη της εξέτασής τους από τις ΕΠ.Ε.Α., μπορεί να εκτελεστεί έως τις 25 Ιανουαρίου 2018.


Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 24.11.2017


ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ


follow_fb.gifΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: