Πίνακες παραγωγής Πλατυφύλλου δρυός

Πίνακες παραγωγής Πλατυφύλλου δρυός

Στυλιανός Γκατζογιάννης¹

(Δημοσιεύτηκαν στα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (τ. 1/2017) οι πρώτοι πίνακες παραγωγής για υπαναγωγή δάση δρυός της περιοχής Αρναίας Χαλκιδικής)

Οι πίνακες αυτοί δίνουν τη δυνατότητα πρόβλεψης της εξέλιξης βασικών δασοαποδοτικών μεγεθών των συστάδων δρυός (ξυλαπόθεμα, προσαύξηση κλπ) συναρτήσει της ηλικίας και της ποιότητας τόπου. Οι προβλέψεις αυτές γίνονται για τρεις κατηγορίες συστάδων διαφορετικές από άποψη έντασης αραιώσεων που εφαρμόζονται κατά την καλλιέργεια των υπ’ αναγωγή συστάδων δρυός.

Ενδεικτικά στοιχεία για το περιεχόμενο των πινάκων αυτών δίνουν τα διαγράμματα που ακολουθούν και τα οποία δημοσιεύονται στην εν λόγω ανακοίνωση. Στο σχήμα 1 δίνεται το σύστημα σταθμοδεικτικών καμπυλών των συστάδων Πλατυφύλλου δρυός το οποίο εξυπηρετεί την ταξινόμηση των συστάδων σε ποιότητες τόπου, ενώ αυτό στο σχήμα 2 την ένταξη των συστάδων σε επίπεδα πυκνότητας (p09, p07 και p07), κατ’ αντιστοιχία με την ένταση των αραιώσεων που εφαρμόζονται κατά την καλλιέργεια των συστάδων.

…..

Στο σχήμα 3 δίνεται η εξέλιξη του ξυλαποθέματος (V) συναρτήσει της ηλικίας (T) και της ποιότητας τόπου (ΠΤ), ενώ στο σχήμα 4 η συνολική απόδοση (ΣΙv) των συστάδων συναρτήσει του ανώτερου ύψους (ho) για τρία επίπεδα πυκνότητας (p09, p07 και p05). Στο σχήμα 5 γίνεται μια συγκριτική απεικόνιση της εξέλιξης της τρέχουσας (Iv) και μέσης περίτροπης προσαύξησης (Zu) συναρτήσει της ηλικίας και ποιότητας τόπου για συστάδες ασθενούς αραίωσης (p09).

Η σημασία των πινάκων αυτών για τη δασοπονική πράξη είναι πολύπλευρη γιατί διευκολύνει στη λήψη αποφάσεων διαχείρισης των δρυοδασών σε πολλά επίπεδα, όπως:

α) Στην απογραφή δασών. Το σύστημα σταθμοδεικτικών καμπυλών (σχήμα 1) διευκολύνει τον καθορισμό ποιοτήτων τόπου και τη χαρτογράφηση των σταθμών. Με δεδομένα τη ποιότητα τόπου και την ηλικία ή το ανώτερο ύψος μιας συστάδας οι πίνακες δίνουν στοιχεία για το ξυλαπόθεμα και την τρέχουσα προσαύξηση όγκου (σχήματα 3 και 5), επιλύοντας έτσι ένα δισεπίλυτο πρόβλημα κατά την κατάρτιση των δασοπονικών μελετών.

…..4_s

β) Στο δασοκομικό χειρισμό. Με την ταξινόμηση των συστάδων σε επίπεδα πυκνότητας διευκολύνεται η ανάπτυξη στρατηγικής δασοκομικού χειρισμού των συστάδων και ελέγχεται αποτελεσματικά η εφαρμογή της κατά τις προσημάνσεις.

γ) Στην πρόβλεψη λήμματος. Οι πίνακες δίνουν το ποσοστό κάρπωσης που ενδείκνυται για κάθε επίπεδο πυκνότητας, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόβλεψη του δασοκομικού λήμματος που απορρέει από την εφαρμογή κατάλληλων δασοκομικών χειρισμών.

δ) Στο σχεδιασμό της αειφορίας. Οι πίνακες αυτοί δίνουν τη δυνατότητα εκτίμησης του κανονικού ξυλαποθέματος των δασών και σχεδιασμού της παραγωγής και κάρπωσης των συστάδων κάτω από συνθήκες αειφορίας.

ε) Στην εκτίμηση του παραγωγικού δυναμικού και της αξίας απόδοσης των δασών. Η μέση περίτροπη προσαύξηση (σχήμα 5) σε συνδυασμό με το ξυλαπόθεμα και τη συνολική προσαύξηση των συστάδων (σχήμα 4) καθιστά εφικτή την εκτίμηση της απόδοσης των συστάδων σε προϊόντα ξύλου και κατ’ επέκταση την εκτίμηση του παραγωγικού δυναμικού και της αξίας οικονομικής απόδοσης των δρυοδασών.

στ) Στη δασική πολιτική. Οι πίνακες παραγωγής και ιδιαίτερα τα αποτελέσματα σε ότι αφορά την πορεία αύξησης των συστάδων (σχήμα 5), όπου η μεγιστοποίηση της μέσης αύξησης επιτυγχάνεται όχι στην ηλικία των 20 ή 25 ετών, όπως είναι μέχρι σήμερα γνωστό, αλλά σε πολύ μεγαλύτερες ηλικίες (σχήμα 5), καθιστά αναγκαία την αναθεώρηση της ισχύουσας δασικής πολιτικής για την ηλικία υλοτομίας των αποψιλωτικώς υλοτομούμενων πρεμνοφυών δρυοδασών και την αύξηση των περίτροπων χρόνων. Καθιστά επίσης εφικτή την εκτίμηση περίτροπων χρόνων για τα υπαναγωγή δρυοδάση για τα οποία δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα σχετικές αποφάσεις.

Οι εν λόγω πίνακες παραγωγής, παρόλο ότι έχουν τοπικό χαρακτήρα εντούτοις μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ευρύτερα, χάρη στη δυνατότητα προσαρμογής των πινάκων αυτών σε συνθήκες που επικρατούν και σε άλλα δάση, όταν μάλιστα εφαρμοστεί στα δάση αυτά τον ίδιο σύστημα ταξινόμησης των συστάδων (σε ποιότητες τόπου και επίπεδα πυκνότητας) το οποίο αναπτύχθηκε στην παρούσα εργασία.

Με την ανακοίνωση της εργασίας αυτής ολοκληρώνεται και μια πολυετής προσπάθεια έρευνας του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης για την απόκτηση πινάκων παραγωγής για όλα τα σημαντικά δασοπονικά είδη της χώρας.

Συνδέσεις:
http://www.geotee.gr/ShowArticle.aspx?CatID=2&RefID=38
gatzogiannis.blogspot.com
https://www.dropbox.com/sh/yfovs1rd4w6ypwf/AAD3jDviBVWMq5nc_
MZRb9bOa?dl=0

____________________

¹ τ. Τακτικός ερευνητής του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών/ ΕΘΙΑΓΕ. sgatzo@gmail.com, Tηλ. 2310 438375

———-  ———-

.


.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 01.03.2018


Άρθρα του συντάκτη:

.

.

.

.

.ΚατηγορίεςΔασικά Οικοσυστήματα, Δασικά Προϊόντα, Δασική Έρευνα, Δασική Υπηρεσία, Υλοτομίες

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: