Παραχώρηση του συγκροτήματος “Δασικό Χωριό Παπάδων” του Δασαρχείου Λίμνης Ευβοίας

Το Δασαρχείο Λίμνης γνωστοποιεί τη πρόθεση του Ελληνικού Δημοσίου να παραχωρήσει τη χρήση του χώρου Δασικής Αναψυχής – Δασικό Χωριό (συγκρότημα λυόμενων οικημάτων) στη θέση «Παπάδες – Κρύα Βρύση» Β. Εύβοιας.

Όπως αναφέρει η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το Ελληνικό Δημόσιο προτίθεται να παραχωρήσει το εν λόγω ακίνητο, συμπεριλαμβανόμενης της συνολικής έκτασης του περιφραγμένου περιβάλλοντος χώρου αυτού (έκταση γηπέδου), κατά χρήση για ορισμένο χρόνο, άνευ ανταλλάγματος για το Δημόσιο ή ΟΤΑ, ή κατόπιν ανταλλάγματος, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου προκειμένου να διασφαλισθεί το Δημόσιο συμφέρον για την αξιοποίηση και τη διαχείρισή του.

Η λειτουργία του συγκροτήματος οικημάτων διέπεται από τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του (ΚΥΑ 117036/6306/28-02-2004 «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας των συνόλων ξύλινων οικημάτων του άρθρου 1 παρ. 7 του Ν. 3208/2003»).

Η διάρκεια παραχώρησης κατά χρήση ορίζεται σε δέκα (10) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για πέντε (5) έτη, που θα γίνει ύστερα από αίτημα του δυνητικού Παραχωρησιούχου και με τη σύμφωνη γνώμη του Δασαρχείου Λίμνης. Η εν λόγω χρονική διάρκεια της παραχώρησης θα καθοριστεί οριστικά με την Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ. Με την ίδια απόφαση θα καθορίζεται το τίμημα, ο σκοπός της παραχώρησης και θα τίθενται οι όροι, η μη εκπλήρωση των οποίων θα συνεπάγεται την ανάκληση αυτής.

Οι ενδιαφερόμενοι για την παραχώρηση κατά χρήση του Δασικού Χωριού Παπάδων μπορούν να καταθέσουν σχετικό φάκελο προσφοράς. Η αξιολόγηση των φακέλων των ενδιαφερομένων θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δασαρχείου Λίμνης στις 12/4/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 από Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί με απόφαση του Δασαρχείου Λίμνης.

Για αναλυτικές πληροφορίες δείτε το αριθμ. πρωτ. 743/39992/21.03.2018 έγγραφο του Δασαρχείου Λίμνης.


.

.

.ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: