Διενέργεια Διαγωνισμού του έργου “Εκσυγχρονισμός υπαρχουσών πρασιών του Δασικού Φυτωρίου Λαγκαδά”

 


Η Διεύθυνση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου: «Εκσυγχρονισμός υπαρχουσών πρασιών του Δασικού Φυτωρίου Λαγκαδά».

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από την επιτροπή διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και με βάση τους όρους της σχετικής διακήρυξης.

Ολόκληρο το τεύχος δημοπράτησης θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων) δώδεκα (12) τουλάχιστον ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. γ του άρθρου 121 του Ν. 4412/2016 και θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr και στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ.-Θράκης www.damt.gov.gr.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Διεύθυνση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας και η δαπάνη εκτέλεσης της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του ορίου Πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2018.ΚατηγορίεςΈργα - Προκηρύξεις, Δασική Υπηρεσία

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: