Ανακοίνωση – καταγγελία της ΠΕΔΔΥ για Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Τη πρακτική ορισμένων Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που εκδίδουν πράξεις  μετακίνησης – μετάθεσης δασολόγων, χωρίς να τηρήσουν το προβλεπόμενο πλαίσιο νομιμότητας, καταγγέλει ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ε.Δ.Δ.Υ.).  

Η Π.Ε.Δ.Δ.Υ., εκπροσωπώντας τους δασολόγους δημοσίους υπαλλήλους, καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, να προβούν άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την αποκατάσταση της νομιμότητας, της κανονικότητας και της εύρυθμης λειτουργίας των Δασικών  Υπηρεσιών, ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΣ τις παράνομες και καταχρηστικές αποφάσεις των  Συντονιστών Διοίκησης. 

Καλεί επίσης όλους τους θιγόμενους δασολόγους, από τις παράνομες σε βάρος τους πράξεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, να μη φοβηθούν και να προβούν σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την προστασία τους, καταθέτοντας αιτήσεις ακυρώσεως στα αρμόδια Δικαστήρια.  

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- KΑΤΑΓΓΕΛΙΑ    

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ.Δ.Υ σε συνεδρίαση του στην Αθήνα  την Πέμπτη 3 Μαΐου συζήτησε το θέμα των πρόσφατων μετακινήσεων- μεταθέσεων συναδέλφων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης .

Με αφορμή αυτή την επαναλαμβανόμενη στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ.Δ.Υ καταγγέλλει  ομόφωνα  με  τον πιο κάθετο και κατηγορηματικό τρόπο την πρακτική πολλών Συντονιστών Διοίκησης, ιδιαίτερα των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων: Μακεδονίας – Θράκης, Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας  και Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδίδουν πράξεις  μετακίνησης – μετάθεσης συναδέλφων ακόμα δε και καθαιρούν από τις θέσεις ευθύνης συναδέλφους, χωρίς να τηρήσουν το προβλεπόμενο πλαίσιο νομιμότητας. 

Υπενθυμίζουμε στους «συναδέλφους Συντονιστές», πολλοί εκ των οποίων έχουν καταγράψει και συνδικαλιστική παρουσία, η οποία θα έπρεπε να τους δίνει τα εχέγγυα για μια δίκαιη και ηθικά νόμιμη αντιμετώπιση του εμψύχου δυναμικού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και όχι να τους οδηγεί σε αμφιλεγόμενες νομικά και προσχηματικές ουσιαστικά αποφάσεις, ότι οι πράξεις με τις οποίες καθαιρούνται ή μετατίθενται παράνομα και ουσιαστικά διώκονται,   συνάδελφοι μας δεν μπορούν να σταθούν νομικά.

   Ιδιαιτέρως καταγγέλλουμε τις μετακινήσεις συναδέλφων που έχουν ενεργό συνδικαλιστική ιδιότητα, μιας και είναι εκλεγμένα μέλη Διοικητικών Συμβουλίων συλλόγων εργαζομένων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Για την Ένωση μας  αυτό  αποτελεί «συνδικαλιστική δίωξη και προσπάθεια φίμωσης τους». Η Π.Ε.Δ.Δ.Υ στηρίζει τους εκπροσώπους των εργαζομένων και θεσμικά διεκδικεί το συνδικαλιστικό δικαίωμα των συναδέλφων μας να εκφράζονται  δημόσια και να εκπροσωπούν δυναμικά και αποτελεσματικά  το χώρο εργασίας τους.

 . Οι μετακινήσεις συνδικαλιστών, ενεργών μελών διοικητικών συμβουλίων, γίνονται  κατά παράβαση  κάθε νομιμότητας (συνδικαλιστικός νόμος 1264/1982 άρθρο 14 παρ.9) και της στοιχειώδους δεοντολογίας που θα έπρεπε να χαρακτήριζε τις σχέσεις τις διοίκησης με τους εκπροσώπους των εργαζομένων,   χαρακτηρίζουν άλλες εποχές του  παρελθόντος και ζητάμε να ανασταλούν άμεσα. 

Διαπιστώνουμε επίσης ότι στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις εκδίδονται συνεχώς πράξεις  μετακίνησης ή μετάθεσης συναδέλφων, χωρίς να τηρείται ο προβλεπόμενος από το νόμο τύπος νομιμότητας και συνεπώς τίθενται θέματα ακυρότητας τους. Για τις μετακινήσεις ή μεταθέσεις αυτές επισημαίνουμε το ισχυρό νομολογιακό κεκτημένο  που υπάρχει  και το οποίο πρέπει να έχουν υπόψη τους όλοι οι θιγόμενοι συνάδελφοι (για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους) αλλά και οι Συντονιστές Διοίκησης. 

Ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις μεταθέσεις :

Οι διατάξεις του άρθρου 66 «Μετακίνηση» του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26) ορίζουν, ότι: «1. Μετακίνηση υπαλλήλου από μία οργανική μονάδα σε άλλη της ίδιας αρχής πραγματοποιείται με απόφαση του προϊσταμένου της. 2. Μετακίνηση προϊσταμένων γίνεται σε αντίστοιχης βαθμίδας οργανική μονάδα. 3. Για μετακίνηση σε οργανική μονάδα που εδρεύει σε περιοχή άλλου δήμου ή κοινότητας, το οικείο όργανο υποχρεούται να μετακινήσει τον υπάλληλο που έχει εκδηλώσει επιθυμία μετακίνησης στη συγκεκριμένη οργανική μονάδα, εκτός εάν αιτιολογημένοι λόγοι συμφέροντος της υπηρεσίας δεν επιτρέπουν τη μετακίνηση του. Στις λοιπές περιπτώσεις το οικείο όργανο υποχρεούται να λάβει υπόψη του κριτήρια όπως ο τόπος κατοικίας του υπαλλήλου, η κατάσταση υγείας του, η οικογενειακή του κατάσταση και η συνυπηρέτηση συζύγου. 4. Η μετακίνηση εκτός νομού ή σε νησί γίνεται με τη διαδικασία της μετάθεσης. Εξαιρούνται τα νησιά που έχουν οδική σύνδεση με χερσαία τμήματα της χώρας».

Στο δε άρθρο 67 «Μετάθεση» του αυτού πιο πάνω Κώδικα ορίζεται, ότι: «1. Μετάθεση επιτρέπεται μετά από αίτηση του υπαλλήλου ή αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία, μόνο όταν υπάρχει κενή θέση. … 5. Η μετάθεση των υπαλλήλων διενεργείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. …». 

Οι αποφάσεις των Συντονιστών  με τις οποίες «μεταφέρθηκαν» Δασολόγοι, από Αρχή σε άλλη Αρχή, ενέχουν το στοιχείο της μετάθεσης, καθ’ όσον, όπως παγίως γίνεται δεκτό, μετάθεση του υπαλλήλου της Κεντρικής και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι, κατά την έννοια, τόσο του Συντάγματος (άρθρο 103), όσο και των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα (άρθρο 67), η μετακίνησή του, από την θέση που κατέχει, σε ομοιόβαθμη θέση του ίδιου κλάδου και ιεραρχίας, η οποία, όμως, ανήκει σε άλλη, διακεκριμένη υπηρεσιακή μονάδα (με ιδία κατά τόπο και καθ’ ύλη αρμοδιότητα, έδρα και οργανική συγκρότηση), έστω και αν αυτή ευρίσκεται στον ίδιο τόπο. Για τη διενέργεια αυτής της υπηρεσιακής μεταβολής απαιτείται γνωμοδότηση υπηρεσιακού συμβουλίου, ως ουσιώδης τύπος της διαδικασίας. Αντιθέτως δεν απαιτείται γνωμοδότηση του υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν η μετακίνηση του υπαλλήλου γίνεται εντός της ίδιας υπηρεσιακής μονάδας, με απόφαση του Προϊσταμένου της, ως ορίζει το άρθρο 66 του Υπαλληλικού Κώδικα. (Αυτό προκύπτει και από τις αποφάσεις Σ.τ.Ε 1859/2000, 1749/1999, 581/1987, 4586/1983 και 1174/1978, Δ.Εφ.Λαρ. Ακυρ.-Συμβ.  52/2017, Δ.Εφ.Πατρ. Ακυρ.-Συμβ. 106/2014, Δ.Εφ.Αθην.-Θ΄Ακυρ.Τμ. 1502/2009, Δ.Εφ.Λαρ. Ακυρ. 32/2009, Δ.Εφ.Λαρ. Ακυρ. 34/2009, Δ.Εφ.Αθην.-Ι΄Ακυρ.Τμ. 35/2007, Δ.Εφ.Λαρ. Ακυρ. 208/2006, Δ.Εφ.Αθην.-Ι΄Ακυρ.Τμ.-Συμβ. 194/2006, Δ.Εφ.Αθην.-Ι΄Ακυρ.Τμ.-Συμβ. 134/2006, Δ.Εφ.Αθην.-Ι΄Ακυρ.Τμ. 652/2005, Δ.Εφ.Αθην.-Ι΄Ακυρ.Τμ. 1037/2004, Δ.Εφ.Αθην.-Θ΄Ακυρ.Τμ. 2338/2003 και Δ.Εφ.Λαρ. Ακυρ. 265/1998 και απόσπασμα από Σύγγραμμα των Επαμεινώνδα Σπηλιωτόπουλου και Χαράλαμπους Χρυσανθάκη, Βασικοί Θεσμοί Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου, β΄ έκδοση, σελ.88 )

Στα ισχύοντα προεδρικά διατάγματα περί «Οργανισμών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων», ορίζονται επακριβώς (άρθρο 10 αυτών των Π.Δ) οι διακριτές οργανικές μονάδες (Δ/νσεις Δασών. Δασαρχεία και Τμήματα) που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων. 

Από τις παραπάνω διατάξεις, σε συνδυασμό με την ισχύουσα Δασική Νομοθεσία (Ν.Δ. 86/1969, Ν. 998/1979, Ν. 1845/1989, Ν. 3208/2003, Ν. 4280/2014 κ.ά.), συνάγεται, ότι η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, οι Δ/νσεις Δασών των νομών και τα Δασαρχεία, είναι μεν οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πλην, όμως, ταυτόχρονα αποτελούν και διακεκριμένες υπηρεσιακές μονάδες αυτής, με ιδία κατά τόπο και καθ’ ύλη αρμοδιότητα, έδρα και οργανική συγκρότηση. Συνεπώς, καθεμία από αυτές αποτελεί και ιδιαίτερη αυτοτελή αρχή, κατά την έννοια του Υπαλληλικού Κώδικα. Επομένως, για την «μεταφορά» υπαλλήλου, από τη Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών σε Δ/νση Δασών ή Δασαρχείο, απαιτείται, κατ’  επιταγή της προαναφερόμενης διάταξης του άρθρου 67 του Υπαλληλικού Κώδικα, προηγούμενη γνωμοδότηση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, όπως άλλωστε προκύπτει και από κάποιες από τις πιο πάνω δικαστικές αποφάσεις, αλλά και από τις αποφάσεις: Δ.Εφ.Αθην.-Ι΄ Ακυρ. Τμ.-Συμβ. 144/2006, Δ.Εφ.Αθην.-Ι΄ Ακυρ. Τμ. 952/2005, Δ.Εφ.Αθην.-Θ΄ Ακυρ. Τμ.-Συμβ. 199/2005 και Δ.Εφ.Αθην.-Ι΄ Ακυρ. Τμ.-Συμβ. 24/2005 

Στην προκείμενη περίπτωση, οι εκδοθείσες αποφάσεις των Συντονιστών στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ενέχουν, σύμφωνα με όσα προαναφέραμε, το στοιχείο της μετάθεσής και έπρεπε να γίνουν ύστερα από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, πράγμα το οποίο δεν έγινε, κατά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας, συνιστάμενη σε παράλειψη του αποφασίζοντος οργάνου να ζητήσει και να λάβει τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου και ως εκ τούτου οι αποφάσεις αυτές τυγχάνουν μη νόμιμες. 

Επομένως, έπρεπε να έχει εφαρμοστεί  το άρθρο 67 του Υπαλληλικού Κώδικα, αφού οι επίμαχες αλλαγές στην υπηρεσιακή κατάσταση Δασολόγων αποτελούν στην πραγματικότητα μετάθεση και όχι απλή μετακίνηση τους, πλην όμως  δεν έχει εφαρμοσθεί το εν λόγω άρθρο 67 του Υπαλληλικού Κώδικα και συνεπώς είναι παράνομες.

Ακόμη, όμως, και εάν θεωρείτο ότι οι εκδοθείσες πράξεις συνιστούσαν μετακινήσεις του άρθρου 66 του Υπαλληλικού Κώδικα, αυτές, καθ’ ο μέρος μετακινούν Δασολόγους από μια Υπηρεσία σε άλλη που εδρεύει σε άλλο Δήμο, και πάλι δεν είναι νόμιμες, δοθέντος ότι το αποφασίζον όργανο (Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης),  αν και  υποχρεούταν σύμφωνα με το νόμο, δεν έλαβε υπόψη του, κατά την έκδοση των εν λόγω πράξεών του, τα κατ’ άρθρο 66 παράγραφος 3 του Υπαλληλικού Κώδικα   κ ρ ι τ ή ρ ι α , «όπως ο τόπος κατοικίας του υπαλλήλου, η κατάσταση υγείας του, η οικογενειακή του κατάσταση και η συνυπηρέτηση συζύγου». 

Τα κριτήρια αυτά είναι υποχρεωτικώς ληπτέα υπόψη, εάν ήθελε θεωρηθεί, ότι πρόκειται περί μετακινήσεως και μάλιστα σε μονάδα εδρεύουσα σε περιοχή άλλου Δήμου και παρά ταύτα δεν λήφθηκαν υπόψη από τους Συντονιστές Διοίκησης. 

Επομένως, τυχόν εκδοθείσες αποφάσεις των Συντονιστών Διοίκησης  ακόμα και αν ληφθούν υπό την προαναφερόμενη εκδοχή, είναι μη νόμιμες.

Ενόψει των ανωτέρω και της ευρείας αναστάτωσης που έχει δημιουργηθεί στις Δασικές Υπηρεσίες, η Ένωσή μας εκπροσωπώντας τους Δασολόγους Δημοσίους Υπαλλήλους, καλεί την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, να προβούν άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την αποκατάσταση της νομιμότητας, της κανονικότητας και της εύρυθμης λειτουργίας των Δασικών  Υπηρεσιών, ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΣ τις, κατά τα παραπάνω εκτενώς αναφερόμενα, παράνομες και καταχρηστικές σε βάρος συναδέλφων μας, αποφάσεις των  Συντονιστών Διοίκησης. 

Καλούμε επίσης όλους τους θιγόμενους συναδέλφους, από τις παράνομες σε βάρος τους πράξεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, να μη φοβηθούν και να προβούν σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την προστασία τους, καταθέτοντας αιτήσεις ακυρώσεως στα αρμόδια Δικαστήρια.  

Η Π.Ε.Δ.Δ.Υ είναι σε άμεση συνεργασία με το νομικό της σύμβουλο για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης σε κάθε συνάδελφο που θα το ζητήσει . 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Μπόκαρης      

Ο Γενικός Γραμματέας
Ευάγγελος ΓκουντούφαςΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: