Μεταπτυχιακές σπουδές χωρίς δίδακτρα στο Τμήμα Δασολογίας του ΑΠΘ. Προκήρυξη εισαγωγής 36 μεταπτυχιακών φοιτητών

Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει την εισαγωγή τριάντα έξι (36) Μεταπτυχιακών Φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Σπουδών (ΠΜΣ), με τίτλο:

«ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ»,

στις παρακάτω τρεις (3) Εξειδικεύσεις, οι οποίοι κατανέμονται ως εξής:

1η Εξειδίκευση: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΦΥΣΗΣ: 12 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
2η Εξειδίκευση: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΞΥΛΩΔΟΥΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ: 12 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
3η Εξειδίκευση: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ: 12 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Διευκρινίζεται ότι το παραπάνω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ΧΩΡΙΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ.

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, καλούνται οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο ΠΜΣ του Τμήματός μας, να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, μέχρι και τις 21 Σεπτεμβρίου 2018, τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση (επισυνάπτεται)
  2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου
  3. Πιστοποιητικό ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ (όταν και όπου απαιτείται)
  4. Ανάτυπο πτυχιακής εργασίας (εφόσον υπάρχει)
  5. Πιστοποιητικό Επάρκειας Ξένης Γλώσσας
  6. Συστατικές επιστολές, η ύπαρξη των οποίων θα προσμετράται θετικά
  7. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, όπου θα αναφέρονται εκτός των άλλων: επαγγελματική εμπειρία, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, επαγγελματική εμπειρία κλπ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:

1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

2. Πτυχιούχοι Περιβαλλοντικών, Βιολογικών και Θετικών Επιστημών των Πανεπιστημίων, Διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών, Πληροφορικής, Πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Πτυχιούχοι Εκπαιδευτικών Σχολών, Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ) της ημεδαπής με σχετική συνάφεια με το αντικείμενο του εν λόγω ΠΜΣ.

3. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).

4. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ ́ έτος ανά ΠΜΣ, που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποβολή της αίτησης:

1. Βαθμός πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν καλώς».
2. Πιστοποιημένη καλή γνώση ξένης γλώσσας, (αγγλικής ή άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας).

Για την επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν:

I. Βαθμός Πτυχίου/Διπλώματος με ελάχιστο βαθμό «Λίαν καλώς» (30%)

II. Αναλυτική Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το Π.Μ.Σ. (5%)

III. Επαρκής γνώση (άριστη/πολύ καλή/ καλή γνώση) μιας ξένης γλώσσας, ως απαραίτητη προϋπόθεση (15%, 10%, και 5% αντίστοιχα)

IV. Συστατικές επιστολές, η ύπαρξη των οποίων θα προσμετράται θετικά (5%)

V. Συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή (30%)

VI. Επιπλέον πρόσθετα κριτήρια, όπως: Επαγγελματική Εμπειρία (διάρκεια και είδος)/Ερευνητική Εμπειρία/Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα (έως 15 %).

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων γίνεται από αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Επιλογής απαρτιζόμενη από μέλη ΔΕΠ που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο.

Η Τριμελής Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους τους υποψηφίους και ύστερα από τον σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν καθοριστεί από το οικείο Τμήμα και καλεί σε συνέντευξη, όπου προβλέπεται, τους προκρινόμενους υποψηφίους που έχουν συγκεντρώσει τα προαπαιτούμενα.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την αξιολόγηση με βάση τον φάκελο δικαιολογητικών και τη συνέντευξη, καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων και των επιλαχόντων.

Δεκτοί στο ΠΜΣ γίνονται οι υποψήφιοι με τον μεγαλύτερο συνολικό «βαθμό». Κατ’ εξαίρεση και μόνο στην περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός εισακτέων μπορεί να γίνουν δεκτοί υποψήφιοι με γενικό βαθμό πτυχίου «Καλώς». Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υπεράριθμοι και όλοι οι εισακτέοι οι οποίοι ισοβαθμούν κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης. Στις δύο παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται τεκμηριωμένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων, αφού επικυρωθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος, αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

ΑΙΤΗΣΗ

Επικοινωνία: Γραμματεία Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, τηλ. 2310995197, ιστοσελίδα: http://www.for.auth.gr, email: msc-sustainablemanagement@for.auth.grΚατηγορίεςΕκπαίδευση - Επιμόρφωση

Tags: , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: