Ιδιότητα Δασεργάτη – μέλους ΔΑ.Σ.Ε. και Επιτροπή Βεβαίωσης Ιδιότητας Δασεργάτη

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπουργική απόφαση με την οποία εξειδικεύονται:

  • οι όροι και οι προϋποθέσεις απόκτησης, διατήρησης και απώλειας της Ιδιότητας Δασεργάτη – μέλους ΔΑ.Σ.Ε., και
  • οι λεπτομέρειες συγκρότησης και λειτουργίας της Επιτροπής Βεβαίωσης της Ιδιότητας Δασεργάτη – μέλους ΔΑ.Σ.Ε.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την χορήγηση Βεβαίωσης Ιδιότητας Δασεργάτη – μέλους ΔΑ.Σ.Ε., έχουν:

  1. Υφιστάμενοι Δασεργάτες που ήδη απασχολούνται αυτοπροσώπως σε δασικές εργασίες και είναι ή επιθυμούν να γίνουν μέλη ΔΑ.Σ.Ε.
  2. Νεοεισερχόμενοι Δασεργάτες, οι οποίοι δεν έχουν απασχοληθεί σε δασικές εργασίες και επιθυμούν να γίουν μέλη ΔΑ.Σ.Ε.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών στην οποία υπάγεται η έδρα του ΔΑ.Σ.Ε., και στον οποίο είναι ή επιθυμούν να γίνουν μέλη. Η μόνιμη κατοικία του αιτούντα πρέπει να είναι εντός της περιφέρειας του ΔΑ.Σ.Ε. (περιοχή δραστηριοποίησης του).

Δείτε επίσης:
Ταυτότητα Δασεργάτη – μέλους ΔΑ.Σ.Ε.
Παράταση της προθεσμίας προσαρμογής των Δασικών Συνεταιρισμών

Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά

1. Υφιστάμενοι Δασεργάτες

Η Ιδιότητα Δασεργάτη για τους υφιστάμενους δασεργάτες που είναι ήδη ή επιθυμούν να γίνουν μέλη ΔΑ.Σ.Ε. αποδεικνύεται από ορισμένο αριθμό καταβληθέντων ενσήμων στον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), σχετικών με δασικές εργασίες, ως ακολούθως:

α. τουλάχιστον 50 ένσημα κατά το προηγούμενο της ημερομηνίας αίτησης έτος ή,

β. σωρευτικά τουλάχιστον 150 ένσημα κατά την προηγούμενη της ημερομηνίας αίτησης τριετία ή,

γ. σωρευτικά τουλάχιστον 250 ένσημα κατά την προηγούμενη της ημερομηνίας αίτησης πενταετία.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω:

α) Αίτηση προς την αρμόδια Δ/νση Δασών.
β) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α ́), στην οποία ο αιτών δηλώνει ρητά ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο του κανένα από τα κωλύματα του άρθρο 6, του ν. 4423/2016 και ότι δεν είναι μέλος σε κανένα άλλο ΔΑΣΕ. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει.
δ) Επικυρωμένο αντίγραφο Δελτίου Ασφαλιστικής Ταυτότητας Εισφορών «ΔΑΤΕ» (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
ε) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, από τον οικείο Δήμο.
Για Υφιστάμενους Δασεργάτες μέλη ΔΑ.Σ.Ε. απαιτούνται επιπλέον:
στ) Βεβαίωση ΔΑ.Σ.Ε. υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του στην οποία να βεβαιώνεται ότι ο αιτών είναι τακτικό μέλος του.
Για Υφιστάμενους Δασεργάτες που επιθυμούν να γίνουν μέλη ΔΑΣΕ απαιτείται επιπλέον:
ζ) Βεβαίωση ΔΑ.Σ.Ε., στην οποία θα αναφέρεται ότι ο αιτών έχει υποβάλλει σε αυτόν αίτηση εγγραφής ως τακτικό μέλος του. Η έδρα του ΔΑ.Σ.Ε. πρέπει να βρίσκεται εντός της Διεύθυνσης Δασών στην οποία ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλλει την αίτηση του για την απόκτηση της Ιδιότητας Δασεργάτη.

2. Για τους Νεοεισερχόμενους Δασεργάτες

Η Ιδιότητα Δασεργάτη για Νεοεισερχόμενους Δασεργάτες αποκτάται μετά από θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 2β) του ν. 4423/2016.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω:

α) Αίτηση προς την αρμόδια Δ/νση Δασών.
β) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α ́), στην οποία ο αιτών δηλώνει ρητά ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο του κανένα από τα κωλύματα του άρθρο 6, του ν. 4423/2016 και ότι δεν είναι μέλος σε κανένα άλλο ΔΑΣΕ. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει.
δ) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, από τον οικείο Δήμο.
ε) Βεβαίωση ΔΑ.Σ.Ε., στην οποία θα αναφέρεται ότι ο αιτών έχει υποβάλλει σε αυτόν αίτηση εγγραφής ως τακτικό μέλος του. Η έδρα του ΔΑ.Σ.Ε. πρέπει να βρίσκεται εντός της Διεύθυνσης Δασών στην οποία ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλλει την αίτηση του για την απόκτηση της Ιδιότητας Δασεργάτη.
στ) Βεβαιώσεις πρακτικής και θεωρητικής εκπαίδευσης

Για τα φυσικά πρόσωπα που είναι αλλοδαποί και πληρούν τις προϋποθέσεις για συμμετοχή σε ΔΑ.Σ.Ε., προσκομίζονται επιπλέον τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία δικαιολογητικά, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Ο ΔΑ.Σ.Ε. δύναται για την εξυπηρέτηση των μελών του να καταθέσει με έγγραφο του τα παραπάνω δικαιολογητικά, συγκεντρωτικά για τα μέλη του.

Απώλεια της Ιδιότητας Δασεργάτη – μέλους ΔΑ.Σ.Ε.

Το φυσικό πρόσωπο χάνει την Ιδιότητα του Δασεργάτη – μέλους ΔΑ.Σ.Ε., όταν:

α) μέσα σε διάστημα πέντε (5) συνεχόμενων ετών από την απόκτηση της δεν συγκεντρώνει σωρευτικά 250 σχετικά με δασικές εργασίες ένσημα ως μέλος ΔΑ.Σ.Ε. ή,

β) εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση για τη διαγραφή του από μέλος ΔΑΣΕ λόγω συνδρομής στο πρόσωπο του τουλάχιστον ενός από τα κωλύματα του άρθρου 6 του ν. 4423/2016.

Σε περίπτωση απώλειας της Ιδιότητας του Δασεργάτη, η Βεβαίωση της Επιτροπής ανακαλείται από την Αρχή η οποία την εξέδωσε, ο Δασεργάτης διαγράφεται από τον ΔΑΣΕ στον οποίο είναι μέλος και από το Μητρώο του άρθρου 23 του ν. 44232016 και ειδοποιείται προκειμένου να παραδώσει την ταυτότητα του στην οικεία Διεύθυνση Δασών. Για την εκ νέου απόκτηση της απαιτείται νέα Βεβαίωση της Ιδιότητας Δασεργάτη – μέλους Δ.Α.Σ.Ε., σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην απόφαση.

Συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Βεβαίωσης Ιδιότητας Δασεργάτη

Με απόφαση του Διευθυντή Δασών συγκροτείται η Επιτροπή Βεβαίωσης Ιδιότητας Δασεργάτη – μέλους Δ.Α.Σ.Ε., του αρθρ. 5, παρ. 2, του ν. 4423/2016, στην έδρα της οικείας Διεύθυνσης Δασών.

Η επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από:

  1. Έναν Δασολόγο, υπάλληλο της Διεύθυνσης Δασών, κατά προτεραιότητα με εμπειρία σε θέματα διαχείρισης δασών, ως πρόεδρο με τον αναπληρωτή του.
  2. Έναν Δασολόγο ή Δασοπόνο, υπάλληλο της Διεύθυνσης Δασών, με τον αναπληρωτή του, κατά προτεραιότητα με εμπειρία σε θέματα διαχείρισης δασών. Εφόσον αυτοί δεν επαρκούν ορίζονται υπάλληλοι από τις υπόλοιπες δασικές υπηρεσίες του νομού, κατά προτεραιότητα με εμπειρία σε θέματα διαχείρισης δασών.
  3. Έναν υπάλληλο των δασικών υπηρεσιών του νομού με τον αναπληρωτή του, κατά προτεραιότητα δασικό υπάλληλο με εμπειρία σε θέματα διαχείρισης δασών.

Η Επιτροπή είναι μόνιμη, μη αμειβόμενη και η θητεία των μελών της ορίζεται σε δύο έτη. Συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα, εφόσον υπάρχουν σχετικές αιτήσεις.

Η Διεύθυνση Δασών, μετά την απόφαση συγκρόησης της παραπάνω Επιτροπής ενημερώνει εγγράφως σχετικά με τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά και τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων τους Ο.Τ.Α. και τις Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις της περιοχής αρμοδιότητάς της.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τη σχετική απόφαση.

Σχετικό αρχείο:
Υ.Α. 168596/1492/27.08.2018 (ΦΕΚ Β 3792) Ιδιότητα Δασεργάτη – μέλους ΔΑ.Σ.Ε., Επιτροπή Βεβαίωσης Ιδιότητας Δασεργάτη – μέλους Δ.Α.Σ.Ε.


ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Υλοτομίες

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: