Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την προστασία της άγριας πανίδας στον Αμβρακικό

Στην έγκριση Τοπικού Σχεδίου Δράσης (ΤΣΔ) για την αντιμετώπιση της λαθροθηρίας και την αποτελεσματικότερη οργάνωση, λειτουργία και συντονισμό των Υπηρεσιών και των φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση και την προστασία των ειδών της άγριας πανίδας στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού, προχώρησε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος.

Με το ΤΣΔ καθορίζεται σε τοπικό επίπεδο η διαδικασία αξιολόγησης και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των εμπλεκόμενων με τη λαθροθηρία υπηρεσιών και λοιπών φορέων, καθώς και οι απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες για τον εν γένει επιχειρησιακό συντονισμό τους, ώστε να αξιοποιούνται τα διαθέσιμα μέσα και ο εξοπλισμός τους για τον εντοπισμό και τον έλεγχο περιστατικών λαθροθηρίας στην περιοχή του Αμβρακικού.

Οι προαναφερόμενοι φορείς σε ετήσια βάση, παρουσιάζουν τα προγράμματα φύλαξης του εθνικού πάρκου, αξιολογούν τυχόν περιστατικά λαθροθηρίας που αντιμετώπισαν και λαμβάνουν αποφάσεις για τη βελτίωση, σε επιχειρησιακό επίπεδο, της συνεργασίας και της αποτελεσματικότητας τους, σύμφωνα με τις καθ’ ύλην ασκούμενες αρμοδιότητες.

Εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς θεωρούνται:

  • οι δημόσιες αρχές σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο (ΥΠΕΝ, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ελληνική Αστυνομία, Λιμεναρχείο, κ.λπ.),
  • ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου – Λευκάδας,
  • οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού,
  • καθώς και λοιποί ιδιωτικοί φορείς και περιβαλλοντικές οργανώσεις, που λόγω χωρικής αρμοδιότητας και ειδικών γνώσεων και εμπειρίας εμπλέκονται με την προστασία και την παρακολούθηση των ειδών της άγριας πανίδας (θηρεύσιμων ή μη), με τη διαχείριση και τον έλεγχο της θήρας εκεί όπου επιτρέπεται κατά τις κείμενες διατάξεις, την παρακολούθηση της κατάστασης του υγροτόπου, καθώς και στην εν γένει υποστήριξη των συντελεστών προστασίας για την αντιμετώπιση περιστατικών λαθροθηρίας των ειδών της άγριας πανίδας και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Δαπάνες για την υλοποίηση του σχεδιασμού

Οι δαπάνες υποστήριξης των προγραμμάτων για τον περιορισμό και την εξάλειψη της λαθροθηρίας αναλαμβάνονται από τις καθ’ ύλην εμπλεκόμενες με τη διαχείριση και προστασία των προστατευόμενων περιοχών υπηρεσίες και φορείς, στα πλαίσια των ασκούμενων αρμοδιοτήτων τους.

Οι ανωτέρω υπηρεσίες και φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση των μέτρων που προβλέπονται στο τοπικό σχέδιο δράσης, εγγράφουν στους οικείους προϋπολογισμούς τους τις πάσης φύσεως δαπάνες προμήθειας του αναγκαίου εξοπλισμού, τις δαπάνες των απαιτούμενων έργων και εργασιών στο χώρο ευθύνης τους, καθώς και τις δαπάνες, κατασκευής και συντήρησης των κτιριακών ή λοιπών απαραίτητων υποδομών, της απαραίτητης κατάρτισης και μετακίνησης του προσωπικού τους για τη διενέργεια ελέγχων, την ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού, καθώς και τις δαπάνες για την σύγκλιση και υποστήριξη της συντονιστικής σύσκεψης κ.ά.

Επίσης μεριμνούν για την έγκριση και την υλοποίηση Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των ειδών της άγριας πανίδας και ειδικότερα της πτηνοπανίδας.

Για τις αρμοδιότητες και τον συντονισμό των όλων εμπλεκόμενων φορέων καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια του ΤΣΔ δείτε τη σχετική απόφαση.

Σχετική απόφαση:
Υ.Α. 173591/1629/17.09.2018 (Β´ 4190) Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την προστασία προστατευόμενων και μη ειδών της άγριας πανίδας στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού.

 ΚατηγορίεςΘήρα, Προστατευόμενες περιοχές

Tags: , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: