Ο Φορέας Διαχείρισης Π.Π. Εύβοιας για τον υγροβιότοπο του «Κολοβρέχτη» (Λιβάδι)

Δελτίο τύπου του Φορέα ∆ιαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Εύβοιας για τον υγροβιότοπο Λιβάδι ή «Κολοβρέχτης».

ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
(Φ.∆.Π.Π.) ΕΥΒΟΙΑΣ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Φορέας ∆ιαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Εύβοιας (Φ∆ΠΠ Εύβοιας), ένας εκ των νεοσυσταθέντων Φορέων ∆ιαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και ήδη συμπλήρωσε ένα (1) μήνα από τη συγκρότησή του σε σώμα.

Ο Φ∆ΠΠ Εύβοιας ως ΝΠΙ∆ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχει ως κύριο αντικείμενό του, τη διοίκηση και τη διαχείριση συγκεκριμένων προστατευόμενων περιοχών οι οποίες είναι ενταγμένες στο δίκτυο Natura 2000, της περιοχής ευθύνης του, στην Εύβοια, στη Σκύρο και σε τμήμα της Βοιωτίας, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 18,19 και 21 του ν. 1650/1986 και στο άρθρο 1 του ν. 4519/2018.

Για το χαρακτηρισμό των περιοχών αυτών, των στοιχείων ή συνόλων της φύσης και του τοπίου, απαιτείται η προηγούμενη γνώμη της «Επιτροπής Φύση 2000», του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης και εν συνεχεία η έκδοση Προεδρικού ∆ιατάγματος με πρόταση του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από σύνταξη ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης, η οποία είναι απαραίτητη για την τεκμηρίωση της σημασίας του προστατευτέου αντικειμένου και τη σκοπιμότητα των προτεινόμενων μέτρων προστασίας,οριοθέτηση της περιοχής προστασίας και καθορισμό των χρήσεων γης.

Η περιοχή Λιβάδι ή «Κολοβρέχτης» η οποία βρίσκεται στα όρια των ∆ήμων ∆ιρφύων-Μεσσαπίων και Χαλκιδέων, έχει χαρακτηριστεί με Προεδρικό ∆ιάταγμα, δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 642 ∆’ 9-10-1989, ως Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), και έχει καταγραφεί ως υγροβιότοπος με κωδικόGR242274000 και όνομα «Έλος Ψαχνά ή Λιβάδι ή Κολοβρέχτης». Ο πυρήνας του υγροβιότοπου, έχει χαρακτηριστεί με Π∆ το έτος 1989 ως «περιοχή προστασίας της φύσης» και ισχύουν συγκεκριμένοι περιορισμοί χρήσης,δόμησης και δραστηριοτήτων, ενώ πρέπει να γίνονται συγκεκριμένοι έλεγχοι των επιπτώσεων των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Παρόλα αυτά όμως και λόγω του γεγονότος ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ακολουθηθεί η προαναφερόμενη διαδικασία αναφορικά με την ένταξη της περιοχής στο δίκτυο NATURA 2000, τα όριά της, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων κλπ δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα διοίκησης και διαχείρισης του «Φορέα ∆ιαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Εύβοιας» και ως εκ τούτου ο Φορέας δεν νομιμοποιείται να αναλάβει πρωτοβουλία επί της διοίκησης ή της διαχείρισης της εν λόγω περιοχής.

Εντούτοις όμως εξαιτίας του υψηλού περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος της περιοχής για το Νομό της Εύβοιας και ιδιαιτέρως για τους ∆ήμους ∆ιρφύων-Μεσσαπίων και Χαλκιδέων, ο Φορέας ήδη έχει συζητήσει το θέμα σε συνεδρίαση του ∆.Σ., ενώ έχει προσκαλέσει τους ∆ημάρχους των προαναφερόμενων περιοχών σε επόμενη συνεδρίαση του ∆.Σ. προκειμένου να συζητηθεί το θέμα διεξοδικότερα και να ανταλλαγούν απόψεις μεταξύ των εμπλεκόμενων και ενδιαφερόμενων μερών.

Τα μέλη του ∆.Σ. του Φορέα προτίθενται να παράσχουν τις επιστημονικές τους γνώσεις καθώς και κάθε είδους βοήθεια που απορρέει από τις αρμοδιότητές τους.

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του
Φορέα ∆ιαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών ΕύβοιαςΚατηγορίεςΠροστατευόμενες περιοχές

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: