Κανονισμός πρόσληψης πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα 36/2019 (ΦΕΚ Α΄62) που αφορά τον Κανονισμό πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης.

Στο π.δ. καθορίζονται αναλυτικά τα προσόντα και κωλύματα πρόσληψης υποψηφίων, οι κατηγορίες των υποψηφίων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η βαθμολόγηση των κριτηρίων και λοιπά θέματα της διαδικασία του διαγωνισμού και της πρόσληψης.

Προσόντα πρόσληψης υποψηφίων

Για την κάλυψη παροδικής φύσης αναγκών στο Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.) προσλαμβάνονται, κατ’ έτος, για το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου έως και 31η Οκτωβρίου, πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Ο αριθμός των προσλαμβανόμενων καθορίζεται, κατ’ έτος, με απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να προσληφθούν πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας της υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία πρόσληψης και κατά την πρόσληψή τους, εκτός του ορίου ηλικίας που πρέπει να έχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης:

α. Να είναι Έλληνες πολίτες.

β. Να μην έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας όλων των υποψηφίων ως ημερομηνία γέννησης λαμβάνεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.

γ. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου.

δ. Να έχουν εκπληρώσει οι άνδρες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και Δημόσια Υπηρεσία για λόγους πειθαρχικούς ή υγείας.

ε. Να έχουν υπακοή στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία.

στ. Να έχουν σωματική και ψυχική υγεία, σύμφωνα με τα ισχύοντα για την κατάταξη των μονίμων πυροσβεστών.

Κατηγορίες υποψηφίων

Ο αριθμός αυτών που προσλαμβάνονται, ανά Υπηρεσία, καλύπτεται ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ́ – Ειδικότητα εργάτη πυρόσβεσης – διάσωσης.

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής επικουρούν τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους στα καθήκοντά τους και ιδίως στην αντιμετώπιση συμβάντων, στην πρόληψη- καταστολή πυρκαγιών, στις διασώσεις, στην επάνδρωση Πεζοπόρων και Αερομεταφερόμενων Τμημάτων και στη στελέχωση πυροφυλακίων.

β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ́ – Ειδικότητα οδηγού πυροσβεστικών οχημάτων.

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής πρέπει να έχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης τουλάχιστον Γ ́ κατηγο- ρίας. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής εκτελούν ανά- λογα καθήκοντα με αυτά των οδηγών πυροσβεστικών οχημάτων και όταν απαιτείται, επικουρούν και στα λοιπά πυροσβεστικά καθήκοντα της κατηγορίας Α.

Οι πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με ειδικότητα οδηγού πυροσβεστικού οχήματος, ασκούν τα καθήκο- ντά τους μόνο εφόσον κατέχουν υπηρεσιακή άδεια ικα- νότητας οδηγού πυροσβεστικού οχήματος.

Προκήρυξη διαγωνισμού πρόσληψης

Για την αντιμετώπιση των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών της αντιπυρικής περιόδου σε προσωπικό, εκδίδεται από τον Αρχηγό του Π.Σ. το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν υποψήφιοι από όλη τη χώρα.

Στην προκήρυξη αναφέρεται ο αριθμός των προσλαμβανόμενων από κάθε κατηγορία σε κάθε Πυροσβεστική Υπηρεσία ή Πυροσβεστικό Κλιμάκιο, τα απαιτούμενα προσόντα, ο τόπος και τα όργανα παραλαβής των δικαιολογητικών, η ημερομηνία και ο τρόπος διεξαγωγής της διαδικασίας πρόσληψης, η χρονική διάρκεια και το είδος της σύμβασής τους καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η προκήρυξη αναρτάται στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και δημοσιεύεται υποχρεωτικά σε μία τουλάχιστον το- πική εφημερίδα και σε μία εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Π.Σ.

Kάθε έτος και μετά την υπογραφή των συμβάσεων, εάν εξακολουθούν να υφίστανται κενά, με απόφαση Αρχηγού Π.Σ. δύναται να εκδίδεται συμπληρωματική πρόσκληση για την κάλυψη των συγκεκριμένων κενών.

Βαθμολόγηση αντικειμενικών κριτηρίων

Για την κατάταξη των υποψηφίων ανά σειρά επιτυχίας, λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή Πρόσληψης τα κάτωθι κριτήρια, τα οποία βαθμολογούνται ως ακολούθως:

α) 50 μόρια στον υποψήφιο οποιασδήποτε κατηγορίας που έχει υπηρετήσει ως Ε.Π.Υ. στις Ένοπλες Δυνάμεις, ως έφεδρος αξιωματικός, στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή στην Προεδρική Φρουρά.

β) 20 μόρια στον υποψήφιο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ́, εφόσον διαθέτει και επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Δ ́,

γ) 30 μόρια στον υποψήφιο οποιασδήποτε κατηγορίας που είναι τέκνο προσωπικού του Π.Σ. που τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση υπηρεσίας και ένεκα ταύτης ή εμπίπτει στο εδάφιο ε ́ της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 1481/1984,

δ) 25 μόρια στον υποψήφιο οποιασδήποτε κατηγορί- ας που είναι γονέας πολύτεκνης οικογένειας, 25 μόρια στον υποψήφιο που είναι γονέας τριών τέκνων, 25 μόρια στον υποψήφιο που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας και 25 μόρια στον υποψήφιο που είναι τέκνο τρίτεκνης οικογένειας,

ε) 10 μόρια στον υποψήφιο οποιασδήποτε κατηγορίας που είχε την ιδιότητα του εποχικού πυροσβέστη στο Π.Σ. για κάθε αντιπυρική περίοδο.

στ) 10 μόρια στον υποψήφιο οποιασδήποτε κατηγορίας που έχει την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη για κάθε ένα πλήρες έτος υπηρεσίας και μέχρι πέντε έτη συνολικά.

ζ) 20 μόρια στον υποψήφιο οποιασδήποτε κατηγο- ρίας που είναι μακροχρόνια άνεργος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Αν στο πρόσωπο του υποψηφίου συντρέχουν περισ- σότερα του ενός κριτήρια από τα αναφερόμενα στις πε- ριπτώσεις δ ́, ε ́ και στ ́, προστίθεται μόνο ο μεγαλύτερος αριθμός μορίων ανά περίπτωση.

Η συνολική βαθμολογία για κάθε υποψήφιο πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή εκατό (100). Σε περίπτωση ισοβαθμίας προτάσσεται εκείνος που έχει υπηρετήσει ως Ε.Π.Υ. στις Ένοπλες Δυνάμεις, ως έφεδρος αξιωματικός και στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή στην Προεδρική Φρουρά. Επί νέας ισοβαθμίας, ο έγγαμος με τα περισσότερα ανήλικα παιδιά και σε περίπτωση ιδίου αριθμού παιδιών ο νεώτερος ηλικιακά. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση από την οικεία Επιτροπή Πρόσληψης, παρουσία των ισοβαθμούντων υποψηφίων.

Διαβάστε ολόκληρο το π.δ. 36/2019 στο σχετικό αρχείο που ακολουθεί.

Σχετικό αρχείο:
Π.Δ. 36/2019 (Α’ 62) Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης.
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [151.41 KB]ΚατηγορίεςΑπασχόληση, Πυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: