Πανελλήνια Κίνηση Δασολόγων: «Μη σύννομες αναθέσεις υπηρεσιών Δασολόγου»

Επιστολή διαμαρτυρίας απέστειλε η Πανελλήνια Κίνηση Δασολόγων (ΠΚΔ) στον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας (ΑΔΗΔΜ), σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την απευθείας ανάθεση συμβάσεων διαχειριστικών μελετών.

Σε δυο περιπτώσεις, όπως υποστηρίζει η ΠΚΔ, δασικές υπηρεσίες της ΑΔΗΔΜ προχώρησαν, αντίθετα με τα όσα ορίζονται στο ισχύον νομικό πλαίσιο, σε εκτός των προβλεπόμενων διαδικασιών, απευθείας αναθέσεις συμβάσεων χωρίς μάλιστα να τηρηθούν ούτε οι υποχρεώσεις δημοσίευσης εγείροντας θέματα ανταγωνισμού και ζητάει από τον Συντονιστή να προχωρήσει στην άμεση λήψη μέτρων για την ανάκληση των αποφάσεων για απευθείας ανάθεσης των δυο συμβάσεων, τη συμμόρφωση στα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016 και την λήψη των κατάλληλων μέτρων για να μην ξαναγίνουν στο μέλλον ανάλογες ενέργειες (δηλαδή, απευθείας αναθέσεις υπηρεσιών /μελετών χωρίς την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών).

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής:

Θέμα : Μη σύννομες αναθέσεις υπηρεσιών Δασολόγου.

Κύριε Συντονιστή,

Τις τελευταίες ημέρες η Πανελλήνια Κίνηση Δασολόγων έχει γίνει αποδέκτης πολλών διαμαρτυριών των μελών της σχετικά με την κατά παρέκκλιση του ισχύοντος νομικού πλαισίου, απευθείας ανάθεση των παρακάτω υπηρεσιών:

α) Υπηρεσίες διαχείρισης δασών για την υποστήριξη της: ¨Διαχειριστική μελέτη του Δασικού Συμπλέγματος Δημοσίων Δασών Βεντζίων (Κνίδης – Παλαιοχωρίου – Σαρακίνας κλπ Ν. Γρεβενών) Δ/νσης Δασών Γρεβενών, που είχε αναρτηθεί στην διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΦ3ΔΟΡ1Γ-Δ42, και

β) «Παροχή βοηθητικών εργασιών στη σύνταξη Διαχειριστικών Μελετών των Δασικών Συμπλεγμάτων Δημοσίων Δασών «Τριβούνου-Κορυφής» και «Σκοπιάς – Άνω Υδρούσας – Υδρούσας – Κολχικής. Υπολογισμός ογκομετρικών και προσαυξητικών στοιχείων» της Δ/νσης Δασών Φλώρινας. (Δημοσιεύτηκε στο Διαύγεια μόνο η ανάθεση της Σύμβασης ΑΔΑ: Ρ65ΘΟΡ1Γ-ΙΩΖ)

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την ανάθεση των ανωτέρω συμβάσεων αποτελεί ουσιαστική παρέκκλιση από τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016 και τη σχετική νομολογία, αναφορικά με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Πράγματι, ο Ν.4412/2016 προβλέπει την απευθείας ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών με την ίδια διαδικασία που ακολουθήσατε, αλλά αφορά τους Αναθέτοντες Φορείς των άρθρων 228 έως 234[1] και όχι τις Αναθέτουσες Αρχές της παρ 1α[2] του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στις οποίες υπάγονται οι υπηρεσίες του κράτους.

Σύμφωνα με την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ)[3], «Η διαδικασία για την απευθείας ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 είναι υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές. Δεν υφίσταται αντίστοιχη υποχρέωση για τους αναθέτοντες φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016.

Συνεπώς, η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από αναθέτοντες φορείς διενεργείται βάσει των οριζομένων στο άρθρο 328 του ν. 4412/2016, όπου δεν τίθεται θέμα χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής κλήρωσης.».

Επιπρόσθετα προκύπτει και από το άρθρο 328 ότι σε αυτό εμπίπτουν μόνο οι Αναθέτοντες Φορείς των άρθρων 228-234 «…..2. Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία του αναθέτοντος φορέα, χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση γνωμοδοτικού συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτό.»

Επομένως, η διαδικασία που όφειλε να ακολουθήσει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας, είναι αυτή του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, στο οποίο προβλέπεται για εκτιμώμενη αξία σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, να ακολουθείται η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης η διαδικασία της οποίας περιγράφεται στην παρ. 5 του ίδιου άρθρου: «5. Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, η κάθε αναθέτουσα αρχή προκειμένου να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της παραγράφου 1 δημοσιεύει, μία φορά κατ΄ έτος και για διάστημα είκοσι ημερών, πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων/μελετών. ….. Για την επιλογή του αναδόχου διενεργείται δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση από επιτροπή που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή, μεταξύ αυτών που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω κατάλογο.»

Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται η εξαίρεση από την εν λόγω διαδικασία «…στην περίπτωση ορεινών ή νησιωτικών δήμων, και όταν έπειτα από τη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής δεν είναι δυνατή η κατάρτιση καταλόγου με τουλάχιστον τρεις (3) οικονομικούς φορείς, τότε η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμβασης έργου, μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών χωρίς κλήρωση.».

Στην συγκεκριμένη περίπτωση η Διεύθυνση Δασών Γρεβενών είχε ακολουθήσει τη διαδικασία πρόσκλησης για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων/μελετών για το έτος 2019 και είχε πάνω από τρεις (3) οικονομικούς φορείς που εγγράφηκαν στον κατάλογο.

Στη Διεύθυνση Δασών Φλώρινας δεν υπήρξε σχετική πρόσκληση.

Επιπλέον σύμφωνα με την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.[4], όσον αφορά την διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων, στις 17.03.2017 εξεδόθη Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ B 900/2017) με την οποία ρυθμίζονται τα ζητήματα σχετικά με τη διεξαγωγή των εν λόγω ηλεκτρονικών κληρώσεων. Συνεπώς, είναι πλέον νοητή η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, εφόσον οι αναθέτουσες αρχές έχουν καταρτίσει τους καταλόγους που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 118.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προκύπτει ότι οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και συγκεκριμένα οι Διευθύνσεις Δασών, αποτελούν Αναθέτουσες Αρχές της παρ 1α του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 και δεσμεύονται από την διαδικασία του άρθρου 118 και όχι του άρθρου 328, το οποίο αφορά Αναθέτοντες Φορείς.

Ως τέτοιες, οι Αναθέτουσες Αρχές (εν προκειμένω οι ως άνω δύο Διευθύνσεις Δασών), όφειλαν να προχωρήσουν σε:

Α) κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων/μελετών, και

Β) διεξαγωγή ηλεκτρονικής κλήρωσης

Αντίθετα με τα όσα ορίζονται στο ισχύον νομικό πλαίσιο προχώρησαν σε, εκτός των προβλεπόμενων διαδικασιών, απευθείας αναθέσεις συμβάσεων χωρίς μάλιστα να τηρηθούν ούτε οι υποχρεώσεις δημοσίευσης εγείροντας θέματα ανταγωνισμού.

Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε:

1. Την άμεση λήψη μέτρων για την ανάκληση της απόφασης για απευθείας ανάθεσης με ΑΔΑ: Ρ65ΘΟΡ1Γ-ΙΩΖ καθώς και της ΑΔΑ: ΩΦ3ΔΟΡ1Γ-Δ42

2. Τη συμμόρφωση της Υπηρεσίας σας στα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016

3. Την λήψη των κατάλληλων μέτρων για να μην ξαναγίνουν στο μέλλον ανάλογες ενέργειες (δηλαδή, απευθείας αναθέσεις υπηρεσιών /μελετών χωρίς την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών).

Επιφυλασσόμενοι για την αναζήτηση των πιθανών ευθυνών που προκύπτουν από ανάλογες ενέργειες στο μέλλον,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Θανάσης Μπουζινέκης

Ο Γενικός Γραμματέας
Τάσος Κουρής

____________

[1] Άρθρο 224 Αναθέτοντες φορείς (άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Για τους σκοπούς του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338) αναθέτοντες φορείς είναι εκείνοι οι οποίοι: α) είναι αναθέτουσες αρχές ή δημόσιες επιχειρήσεις, οι οποίες ασκούν μία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 228 έως 234·
Άρθρο 228 Φυσικό αέριο και θερμότητα (άρθρο 8 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Άρθρο 229 Ηλεκτρισμός (άρθρο 9 της Οδηγίας 2014/25)
Άρθρο 230 Ύδωρ (άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Άρθρο 231 Υπηρεσίες μεταφορών (άρθρο 11 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Άρθρο 232 Λιμένες και αερολιμένες (άρθρο 12 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Άρθρο 233 Ταχυδρομικές υπηρεσίες (άρθρο 13 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Άρθρο 234 Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου και αναζήτηση ή εξόρυξη άνθρακα και άλλων στερεών καυσίμων (άρθρο 14 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

[2] Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:1) α) ως «αναθέτουσες αρχές» νοούνται το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου ή οι ενώσεις μιας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσότερων από αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου και οι αναθέτουσες αρχές κατά την έννοια του άρθρου 223 και β) ως «αναθέτοντες φορείς» νοούνται οι αναθέτοντες φορείς κατά την έννοια του άρθρου 224,

[3] https://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-syxnes-ervthseis-apanthseis-faq-gia-to-n-4412-2016/details/29/49

[4] https://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-syxnes-ervthseis-apanthseis-faq-gia-to-n-4412-2016/details/29/17ΚατηγορίεςΔασικές Μελέτες, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: