Παραχώρηση εκμετάλλευσης δημοσίων δασών με το Π.Δ. 126/86

Με εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ δίνονται οδηγίες και διευκρινίσεις στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων σχετικά με την παραχώρηση της εκμετάλλευσης δημοσίων δασών με το π.δ. 126/86.

Αναλυτικά η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:


Α. Π.: ΥΠΕΝ/∆∆∆/29434/775
Ημ/νία: 19/03/2020
ΑΔΑ: ΩΨΕΖ4653Π8-Σ6Α

Θέμα: Παραχώρηση εκμετάλλευσης δημοσίων δασών με το Π.Δ. 126/86

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρ. 1 παρ. 7 του ν. 4423/16 (ΦΕΚ 182 Α’) « Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Το άρθρ. 136 Α’ του Ν.Δ. 86/69 (ΦΕΚ 7 Α’), όπως ισχύει.
3. Το Π.Δ. 126/86 ( ΦΕΚ 144 Α’), όπως ισχύει.
4. Την 107772/11-9-1986 εγκύκλιο διαταγή του Υφυπουργού Γεωργίας.
5. Την 80262/8-4-1987 εγκύκλιο διαταγή του Υφυπουργού Γεωργίας.
6. Την 224152/2834/25-11-2011 (ΑΔΑ: 457Ξ0-Ρ08) διαταγή του Ειδικού Γραμματέα Δασών.
7. Ερωτήματα δασικών υπηρεσιών σχετικά με την παραχώρηση της εκμετάλλευσης δασών σε συμπράξεις ΔΑΣΕ .

Για λόγους ενιαίας αντιμετώπισης και εφαρμογής από τις δασικές υπηρεσίες και μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου από το άρθρ. 136Α, παρ. 4, του ΝΔ 86/69, Προεδρικού Διατάγματος, πέραν των θεμάτων που θίγονται με τις παραπάνω διαταγές, παρέχουμε τις παρακάτω οδηγίες και διευκρινήσεις:

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 4423/2016 «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 182Α ́), «για την εκπλήρωση των σκοπών τους οι ΔΑ.Σ.Ο. μπορούν να συμπράττουν με άλλες ΔΑ.Σ.Ο., με καταναλωτικούς ή άλλους συνεταιρισμούς, νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, με κοινωφελείς οργανισμούς, συνεταιριστικές οργανώσεις άλλων χωρών και με επιχειρήσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης». Περαιτέρω, σύμφωνα με την ως άνω διάταξη, η σύμπραξη δεν πρέπει οπωσδήποτε να περιβληθεί νομική μορφή, αλλά μπορεί να είναι και άτυπη. Μέχρι σήμερα εξ άλλου αντίστοιχη διαδικασία είναι δυνατή, σύμφωνα με την 80262/8-4-1987 εγκύκλιο (5 σχετικό) «Συμπληρωματικές οδηγίες για τη εφαρμογή του Π.Δ. 126/86». Η δυνατότητα της από κοινού εκμετάλλευσης δεν περιορίζεται σε Δασικούς Συνεταιρισμούς της ίδιας Ε.ΔΑ.Σ.Ε., αφού αυτό δεν προκύπτει από τον ισχύοντα πλέον ν. 4423/2016. Για την σειρά επιλογής των ΔΑ.Σ.Ε., στους οποίους παραχωρείται η εκμετάλλευση δασών ή τους ανατίθεται και η εκτέλεση δασικών εργασιών βελτίωσης και συντήρησης, ακολουθούνται τα προβλεπόμενα από το άρθρ. 136 Α του Ν.Δ. 86/69, κριτήρια.

Η ανάγκη σύμπραξης ΔΑ.Σ.Ε. είναι σε πολλές περιπτώσεις αναπόφευκτη, δεδομένου ότι ενδέχεται να μην εκπληρώνονται τα κριτήρια (δυναμικότητα, μέσα παραγωγής, οικονομική επάρκεια) για να υλοτομηθεί από έναν μόνο ΔΑ.Σ.Ε. ή, η σύμπραξη να προκρίνεται για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης ώστε να αναλάβουν εργασίες κατά το δυνατόν περισσότεροι ΔΑ.Σ.Ε., στις περιπτώσεις κατά τις οποίες: οι συστάδες προς εκμετάλλευση είναι λίγες και οι αιτήσεις για παραχώρηση είναι αρκετές ή, το λήμμα είναι περιορισμένο και δεν επαρκεί για την ικανοποίηση όλων των αιτήσεων ή, δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις για ορισμένες συστάδες οπότε η εκμετάλλευση τους θα γίνει με ΚΕΔ (αυτεπιστασία) ή με μίσθωση λήμματος κατά τα οριζόμενα από την δασική νομοθεσία.

Επομένως, είναι δυνατή η παραχώρηση της εκμετάλλευσης σύμφωνα με το Π.Δ. 126/1986, όπως ισχύει, από κοινού και σε συμπράξεις αυτών, έστω και άτυπες, υπό τον όρο της εις ολόκληρο και αλληλέγγυας ευθύνης τους έναντι του Δημοσίου για τυχόν παράβαση των όρων της απόφασης παραχώρησης, του συμφωνητικού και του πρωτοκόλλου εγκατάστασης. Η εγκατάσταση στο δάσος γίνεται με κοινό πρωτόκολλο εγκατάστασης. Οι επιμέρους όροι της σύμπραξης, και ειδικότερα ο διαμοιρασμός του λήμματος μπορεί να αναφέρεται στην απόφαση παραχώρησης, ή / και στο συμφωνητικό – πρωτόκολλο εγκατάστασης, είτε σε, μεταξύ των ΔΑ.Σ.Ε., ιδιωτικό συμφωνητικό.

Ενόψει όμως των ανελαστικών προθεσμιών του ως άνω Π.Δ/τος (υποβολή αιτήσεως αποκλειστικά εντός του οριζόμενου χρονικού διαστήματος) και της καθιέρωσης συγκεκριμένης διαδικασίας για την παραχώρηση, η σχετική αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται εξ αρχής από τη σύμπραξη εντός της νομίμου προθεσμίας και όχι από μεμονωμένους συνεταιρισμούς, οι οποίοι συμπράττουν σε ύστερο χρόνο μετά την πάροδο αυτής. Προκειμένου να καταστεί κατά το δυνατόν δικαιότερη η κατανομή ή να μην παραμείνουν ανυλοτόμητες συστάδες, η παραχώρηση της εκμετάλλευσης μιας συστάδας σε περισσότερους του ενός ΔΑ.Σ.Ε., έστω κι αν αυτοί δεν έχουν κάνει κοινή αίτηση για την υλοτόμησή της, είναι δυνατή μόνον εφόσον οι συγκεκριμένοι ΔΑ.Σ.Ε. στους οποίους, με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, παραχωρείται από κοινού η εκμετάλλευση, υπογράψουν τη δήλωση αποδοχής της παρ. 2 του άρθρου 3 του ΠΔ. 126/86, οπότε και είναι υποχρεωμένοι να υλοτομήσουν από κοινού την συστάδα και έχει εφαρμογή η παρ. 3 του παραπάνω άρθρου. Στην παραπάνω περίπτωση η μη δήλωση αποδοχής εκ μέρους ΔΑ.Σ.Ε. δεν συνιστά παράβαση και δεν επιφέρει εις βάρος του ποινές, η δε συστάδα δύναται να υλοτομηθεί από τους υπολοίπους ΔΑ.Σ.Ε.

Ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων

Κωνσταντίνος Αραβώσης

Σχετικό αρχείο:
Εγκύκλιος: ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/29434/775/19.03.20 (ΑΔΑ: ΩΨΕΖ4653Π8-Σ6Α) Παραχώρηση εκμετάλλευσης δημοσίων δασών με το Π.Δ. 126/86.

[su_button url=”https://dasarxeio.com/dasergates_dase/” target=”blank” style=”3d” background=”#e9eef4″ color=”#3572b3″ size=”6″ icon=”icon: external-link” icon_color=”#3572b3″ text_shadow=”0px 0px 0px #000000″]Νόμοι – Υπουργικές Αποφάσεις – Εγκύκλιοι για τους
δασεργάτες και τους δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε.)[/su_button]


Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [546.32 KB]ΚατηγορίεςΔασικά Προϊόντα, Δασική Υπηρεσία, Υλοτομίες

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: