Πράσινο Ταμείο: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου, η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού (Capacity Building) με πλήρη τίτλο: Ίδρυση και Λειτουργία για την Ελληνική Ομάδα Κρούσης για το Πρόγραμμα LIFE για την περίοδο 2014-2017 – Establishment and Οperation of the Greek LIFE Task Force for the period 2014-2017 (LIFE 14 CAP/GR/000003) – GR LTF για τη Θέση Εμπειρογνώμονα με ειδίκευση σε θέματα Περιβάλλοντος.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προτάσεων/αιτήσεων είναι η Τετάρτη 06.05.2020 και ώρα 15:00. Οι προτάσεις που παραλαμβάνονται μετά την λήξη της προθεσμίας της υποβολής δεν εξετάζονται.

Απαραίτητα Προσόντα:

– Πτυχίο Πολυτεχνικών Σχολών ή Περιβαλλοντικών Επιστημών (κατά προτεραιότητα), Τμημάτων Βιολογίας ή Δασολογίας, άλλων Θετικών Επιστημών, από ελληνικό ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από ίδρυμα του εξωτερικού. Επίσης, θα εξετάζονται οι αιτήσεις υποψηφίων με πτυχίο νομικών και πολιτικών επιστημών ή διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών υπό την προϋπόθεση της περαιτέρω εξειδίκευσης σε ζητήματα δικαίου περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής πολιτικής, όπως θα προκύπτει από την ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου στις περιβαλλοντικές πολιτικές ή στο δίκαιο περιβάλλοντος.

– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών από ελληνικό ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από ίδρυμα του εξωτερικού στα ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας, διαχείρισης ή σχεδιασμού ή σε κάποιο από τα ειδικά περιβαλλοντικά ζητήματα και ειδικότερα στη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, διαχείριση αποβλήτων, προστασία ατμόσφαιρας και εδάφους, προστασία και διαχείριση υδάτων, οικονομικά περιβάλλοντος ή και σε συναφή αντικείμενα.

– Εμπειρία συμμετοχής σε τουλάχιστον 2 ευρωπαϊκά έργα σε ζητήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και προστασίας, κατά προτεραιότητα έργα LIFE.
– Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

 

Ακολουθήστε το dasarxeio.com για άμεση ενημέρωση
ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , , , ,

Αρέσει σε %d bloggers: