Καθορισμός ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης

Με απόφαση των υφυπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη (ΚΥΑ) καθορίζεται ο αριθμός των επιτρεπομένων ημερών εκτός έδρας κατά ανώτατο όριο σε δέκα πέντε (15) κατ’ έτος για κάθε έναν από τους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 24688 Φ. 504.22/09.06.2020 (Β΄ 2487), οι ημέρες εκτός έδρας που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με αυτή την απόφαση συμψηφίζονται με τις ημέρες που θα καθοριστούν μετά την έκδοση του π.δ., που προβλέπεται στο άρθρο 15 της υποπαρ. Δ9 του ν. 4336/2015 (Α’ 94).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύει να ισχύει η υπ’ αρ. 2/54501/ΔΕΠ/07-07-2016 κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών (Β ́ 2174), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί.ΚατηγορίεςΕπικαιρότητα

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: