Δ/νση Δασών Ν. Ευβοίας: Ανακοίνωση – Πρόσκληση για την προσκόμιση διοικητικών πράξεων

Η Δ/νση Δασών Ν. Ευβοίας

σε εφαρμογή του άρθρου 6 της Υ.Α. 64663/2956/03-07-2020 (Β΄ 2773) και της παρ. 10 του άρθρου 48 του Ν. 4685/2020 (Α΄ 92) και προκειμένου για την συλλογή  των ατομικών διοικητικών Πράξεων της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 6 και της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α΄ 289)  για την Αναμόρφωση του Δασικού Χάρτη Ν. Ευβοίας που αναρτήθηκε και  κυρώθηκε Μερικώς με την   αρ. 4429/229114/21-12-2017  (ΦΕΚ  Δ. 30/8-2-2018) Απόφαση Μερικής Κύρωσης του  Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας

Καλεί

τους ενδιαφερόμενους, που αφορούν  οι ατομικές  διοικητικές  πράξεις  της περίπτωσης ζ΄ της παρ.6 και της παρ. 7 του άρθρου 3 Ν. 998/1979, στα γραφεία της (Λεωφόρος  Γεωργίου Παπανδρέου 5ο χιλ. Χαλκίδας-Ν. Αρτάκης τ.κ. 34100) για την προσκόμιση των ανωτέρω.

Ειδικά, για ατομικές διοικητικές πράξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 με τα ακόλουθα στοιχεία και έγγραφα:

  1. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας.
  2. Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύ­θυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού ότι το υπόψη κτίσμα ή τμήμα αυτού έχει κατασκευαστεί κατ’ εφαρμογή άδειας που δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί.
  3. Αποτύπωση της αναγκαίας επιφάνειας για την εφαρ­μογή της συγκεκριμένης οικοδομικής άδειας από ιδιώτη μηχανικό σε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα σε αναλογική και ψηφιακή διανυσματική μορφή, στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87, με επιπρόσθετη βεβαίωση για τα όρια αρτιότητας που ίσχυαν κατά τον χρόνο έκδο­σης της εν λόγω οικοδομικής άδειας, βάσει του θεωρη­μένου τοπογραφικού διαγράμματος που τη συνοδεύει.

Η προσκόμιση των ανωτέρω στοιχείων δεν απαιτείται, εφόσον έχουν ήδη υποβληθεί στο σύνολό τους, από τον ενδιαφερόμενο με αντιρρήσεις  κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη, ή με αίτημα προδήλου σφάλματος, δια των οποίων σκοπείτε η εξαίρεση από το δασικό χάρτη της υπόψη έκτασης για τον ανωτέρω λόγο (ήτοι ως απο­λύτως αναγκαίας για την εφαρμογή οικοδομικής άδειας προ του 1975, η οποία  δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί). Στην περίπτωση αυτή προσκομίζεται το αποδεικτικό κατάθεσης αντίρρησης ή προδήλου σφάλματος με τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου.

Για τις οικοδομικές άδειες εκ­δοθείσες πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4030/2011(πέμπτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979), οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν τα ακόλουθα:

  1. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας.
  2. Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύ­θυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού ότι η υπόψη άδεια δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί ακόμα και αν δεν έχει υλοποιηθεί.
  3. Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύ­θυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού για τα όρια αρτιό­τητας που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της εν λόγω οικοδομικής άδειας, βάσει του θεωρημένου τοπογραφι­κού διαγράμματος που τη συνοδεύει.
  4. Αποτύπωση της αναγκαίας επιφάνειας για την εφαρ­μογή της συγκεκριμένης οικοδομικής άδειας από ιδιώτη μηχανικό σε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα σε αναλογική και ψηφιακή διανυσματική μορφή στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87, σύμφωνα μετά ανωτέρω.

Ομοίως ως ανωτέρω η  προσκόμιση των αναφερόμενων παραπάνω στοιχείων δεν απαιτείται, εφόσον συνοδεύουν αντιρρήσεις ή αιτήματα προδήλου σφάλματος, για την εφαρμογή οικοδομικής άδειας εκδοθείσας προ της έναρξης ισχύος του Ν. 4030/2011, ακόμα και αν δεν έχει υλοποιηθεί. Στην περίπτωση αυτή προσκομίζεται το αποδεικτικό κατάθεσης αντίρρησης ή αίτησης προδήλου σφάλματος με τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου.

Η κατάθεση των στοιχείων και εγγράφων θα γίνει εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, η οποία αρχίζει την 22/7/2020 ημέρα Τετάρτη τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας είναι η 20/8/ 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Λ. Γ. Παπανδρέου 5ο χιλ. Χαλκίδας-Ν. Αρτάκης, Τ.Κ. 34100, στο αρμόδιο Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
Τηλ.: 2221084221 (εσωτ. 0 & 8)
ΦΑΞ: 22210 62510
Email: ddasonevias@apdthest.gov.gr

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ευβοίας

Ξηρογιάννης Αθανάσιος
Δασολόγος


ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: