Διεύθυνση Δασών Κορινθίας: Πρόσκληση προσκόμισης στοιχείων για ενσωμάτωση στο δασικό χάρτη


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη
………
8. Το νόμο 3889/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το άρθρο 48 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ Α’ 92) και την με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03-07-2020 απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 2773 & ΑΔΑ: ΩΛΒΜ4653Π8-ΖΚΧ).
………

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Κάθε ενδιαφερόμενο Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο να προσκομίσει στην έδρα της Υπηρεσίας μας εντός διαστήματος ενός μηνός από την έκδοση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή μέχρι την 17-08-2020 τα παρακάτω δικαιολογητικά κατά περίπτωση, προκειμένου να ενσωματωθούν στον καταρτισμένο και προς ανάρτηση Δασικό Χάρτη που καλύπτει ολόκληρη την Π.Ε. Κορινθίας εκτός των παραπάνω Τ/Δ Κοινοτήτων:

Α) Προκειμένου για την περίπτωση  ζ  της  παραγράφου  6  του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει:

 1. Ισχύουσες  άδειες  εγκατάστασης  και  λειτουργίας,  οικοδομικές  άδειες  ή  άλλες άδειες ή διοικητικές πράξεις που καλύπτονται από το τεκμήριο νομιμότητας για βιομηχανικές  ή  βιοτεχνικές  εγκαταστάσεις  που περιλαμβάνονται  σε  ζώνες οικιστικού ελέγχου του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α` 33), συνοδευόμενες από βεβαιώσεις ή άλλα έγγραφα πληροφοριακού χαρακτήρα του αρμοδίου Δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών, ότι τα ακίνητα των ως άνω εγκαταστάσεων δεν εμπίπτουν σε δάσος ή δασική έκταση.

Β) Προκειμένου για την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει:

 1. Αποφάσεις  των  Επιτροπών  Απαλλοτριώσεων  για  το  σύνολο  των  εκτάσεων  που επελήφθησαν (παραχωρηθέντα  κληροτεμάχια,  εξαιρεθείσες  υπέρ  ιδιοκτητών εκτάσεις, ιδιοκτησίες που εξαιρέθηκαν στο σύνολό τους υπέρ ιδιοκτητών, καθώς και διαθέσιμες  και  κοινόχρηστες  εκτάσεις),  οι  οποίες  απέδωσαν  αγροτική,  γεωργική, κτηνοτροφική ή μικτή (γεωργοκτηνοτροφική) χρήση.
 2. Παραχωρητήρια  αγροτικών  κλήρων  εκδοθέντα  κατ’  εφαρμογή  της  αγροτικής νομοθεσίας.
 3. Αποφάσεις κύρωσης διανομών και αναδασμών για το σύνολο των εκτάσεων που αναφέρονται  στα  σχετικά κτηματολογικά  διαγράμματα,  οι  οποίες  φέρουν  διακριτό αριθμό  τεμαχίου  και  τους  αποδόθηκε  χρήση γεωργική,  κτηνοτροφική  ή  μικτή (γεωργοκτηνοτροφική) χρήση.
 4. Αποφάσεις  του  Υπουργού  Γεωργίας  ή  Νομάρχη,  εκδοθείσες  κατ’  εφαρμογή  του άρθρου  2  του  από  3.9.1924  νομοθετικού  διατάγματος  που  κυρώθηκε  με  το  άρθρο μόνο του ν. 3250/1924 (Α 324), με τις οποίες χορηγήθηκαν άδειες για κατάτμηση – αγοραπωλησία αγροτικών εκτάσεων με αγροτική, γεωργική ή κτηνοτροφική ή μικτή (γεωργοκτηνοτροφική) χρήση.
 5. Αποφάσεις  του  Υπουργού  Γεωργίας  περί  παραχώρησης  γαιών  σύμφωνα  με  τις διατάξεις του Αγροτικού Κώδικα.
 6. Άδειες  του  Υπουργού  Γεωργίας  για  σύναψη  συμφωνιών  εκούσιας  μεταβίβασης καλλιεργήσιμων εκτάσεων  προς  ακτήμονες  καλλιεργητές  ή  κύρωσης  των  ήδη συναφθεισών σύμφωνα με τον Αγροτικό Κώδικα.
 7. Αποφάσεις διάθεσης εξαγορασθέντων από το Δημόσιο κτημάτων δυνάμει ειδικών νόμων.
 8. Ειδικά  Αγροτικά  Μητρώα  (Αμπελουργικό  και  Ελαιουργικό  μητρώο),  στα  οποία περιλαμβάνονται εκτάσεις,  οι  οποίες  καταλαμβάνονται  από  πράξεις  της  Διοίκησης, με παραπομπή σε αυτές.
 9. Διοικητικές πράξεις  που  αναφέρονται  σε  απαλλοτριώσεις  και  μεταβιβάσεις εκτάσεων με σκοπό την βιομηχανική ή τουριστική ανάπτυξη ή άδειες εγκατάστασης παραγωγικών  βιομηχανικών  μονάδων  ή  τουριστικών  μονάδων  και  σχετικές  άδειες λειτουργίας τους, ανεξαρτήτως του οργάνου από το οποίο εκδόθηκαν.

Γ) Προκειμένου για το πέμπτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου  3  του  ν.  998/1979, όπως  ισχύει  (οικοδομικές  άδειες  προ  του  1975)

 1. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας.
 2. Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού ότι το υπόψη κτίσμα ή τμήμα αυτού έχει κατασκευαστεί κατ’ εφαρμογή άδειας που δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί.
 3. Αποτύπωση της αναγκαίας επιφάνειας για την εφαρμογή της συγκεκριμένης οικοδομικής άδειας από ιδιώτη μηχανικό σε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87, μαζί με το αντίστοιχο ψηφιακό αρχείο της επιφάνειας σε μορφότυπο dxf, με επιπρόσθετη βεβαίωση για τα όρια αρτιότητας που ίσχυαν κατά  τον  χρόνο  έκδοσης  της  εν  λόγω  οικοδομικής  άδειας,  βάσει  του θεωρημένου τοπογραφικού διαγράμματος που τη συνοδεύει.

Δ) Προκειμένου για το πέμπτο εδαφίο της παρ 7. του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει (οικοδομικές άδειες εκδοθείσες πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4030/2011)

 1. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας.
 2. Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού ότι η υπόψη άδεια δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί ακόμα και αν δεν έχει υλοποιηθεί.
 3. Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού για τα όρια αρτιότητας που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της εν λόγω οικοδομικής άδειας, βάσει του θεωρημένου τοπογραφικού διαγράμματος που τη συνοδεύει.
 4. Αποτύπωση της αναγκαίας επιφάνειας για την εφαρμογή της συγκεκριμένης οικοδομικής άδειας από ιδιώτη μηχανικό σε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87, σύμφωνα με τα ανωτέρω, μαζί με το αντίστοιχο ψηφιακό αρχείο της επιφάνειας σε μορφότυπο dxf.

Η πρόσκληση αυτή αφορά ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας εκτός από τις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες Κορίνθου, Λεχαίου, Περιγιαλίου, Κάτω Άσσου, Βραχατίου, Κοκκωνίου και Νεράτζης των οποίων οι δασικοί χάρτες δεν περιλαμβάνουν εκτάσεις εμπίπτουσες στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και είναι ήδη κυρωμένοι (ΦΕΚ Δ’ 565/2013).

Με εντολή Συντονιστή Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι.
Ο Δ/ντής Δασών Κορινθίας

Παναγιώτης Καλλίρης
Δασολόγος με Α΄ βαθμό

 


ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: