ΣτΕ 1359/2020 – Οριοθέτηση ρέματος ιδιαιτέρου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος

Περίληψη της απόφασης ΣτΕ 1359/2020

– Η οριοθέτηση υδατορεµάτων, τα οποία ευρίσκονται σε οικισμούς ή περιοχές εντός ή εκτός σχεδίου, που λόγω του χαρακτήρα τους χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας, όπως είναι οι αρχαιολογικοί χώροι, τα αρχιτεκτονικά ή παραδοσιακά σύνολα, οι παραδοσιακοί οικισμοί, οι παραλιακές περιοχές ή οικισμοί, οι τουριστικοί τόποι, τα δάση, οι δασικές εκτάσεις, τα τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, τα ευαίσθητα οικοσυστήματα, οι περιοχές ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και οι υπαγόμενες σε ειδικό καθεστώς προστασίας περιοχές, δεν µπορεί να θεωρηθεί, κατά την έννοια του άρθρου 43 παρ. 2 του Συντάγματος, σε συνδυασμό µε τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1,2 και 101 του Συντάγματος, ως “ειδικότερο” θέµα, ούτε ως θέµα “τοπικού” µόνον ενδιαφέροντος, ή “τεχνικού” ή “λεπτομερειακού” χαρακτήρα, διότι αναφέρεται σε οικισμούς και περιοχές που έχουν γενικότερη σηµασία για τη χώρα. Ως εκ τούτου, η επικύρωση της οριοθέτησης ρεμάτων, τα οποία ευρίσκονται σε τέτοιες περιοχές και οικισμούς δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε άλλο, πλην του Προέδρου της Δημοκρατίας, όργανο της εκτελεστικής εξουσίας.

Εκ των στοιχείων του φακέλου, προκύπτει ότι το επίµαχο ρέμα έχει χαρακτηριστεί, στο µεγαλύτερο τµήµα του, ως ιδιαιτέρου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος εκβάλλει δε στη θάλασσα. Περαιτέρω, κατά τη Διοίκηση, στην επίµαχη συνολική οριοθέτηση περιλαμβάνεται το τµήµα του ρέματος Ραφήνας στην περιοχή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Βορείων Μεσογείων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, το οποίο είχε οριοθετηθεί µε το π.δ. της 27.8.2014. Για τους λόγους αυτούς, η επικύρωση του καθορισμού των οριογραμµών του ρέματος έπρεπε να γίνει µε π.δ. και όχι, όπως εν προκειμένω, µε την προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, η οποία θα έπρεπε να ακυρωθεί, κατά τα βασίµως προβαλλόμενα από τους αιτούντες.

Το Δικαστήριο κρίνει, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 50 παρ. 2α του π.δ. 18/1989, ότι δεν είναι αναγκαία στην προκειμένη περίπτωση η ακύρωση της πράξης για την αποκατάσταση της νομιμότητας και τη διασφάλιση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας των αιτούντων, πριν παρασχεθεί στη Διοίκηση προθεσµία για την οριοθέτηση του ρέματος µε προεδρικό διάταγμα. Η προθεσµία δε αυτή ορίζεται, κατά την κρίση του Δικαστηρίου σε έξι µήνες από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στη Διοίκηση, στην οποία πρέπει να επιστραφεί και ο διοικητικός φάκελος της υπόθεσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, πρέπει να αναβληθεί η οριστική κρίση επί του ζητήματος.

Πρόεδρος: Π. Ευστράτιου
Εισηγητής: Χρ. Παπανικολάου

Πηγή: https://nomosphysis.org.grΚατηγορίεςΥδατικοί πόροι

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: