Διεύθυνση Δασών Κορινθίας: Παράταση της Πρόσκλησης προσκόμισης στοιχείων για ενσωμάτωση στο δασικό χάρτη


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη

  1. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 113099/17-7-2020 «Πρόσκληση προσκόμισης στοιχείων για ενσωμάτωση στο δασικό χάρτη» με την οποία προσκαλείται κάθε ενδιαφερόμενο Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο να προσκομίσει τα αναφερόμενα σε αυτήν στοιχεία μέχρι και την 17η Αυγούστου 2020.
  2. Την ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/78681/2221/12-8-2020 απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03.07.2020 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 2773)» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 3462/20 Αυγούστου 2020, με την οποία παρατείνονται οι σχετικές προσκλήσεις των Διευθύνσεων Δασών κατά είκοσι πέντε ημέρες

ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΥΜΕ

Την ανωτέρω σχετική (1) πρόσκληση μας για προσκόμιση στοιχείων για ενσωμάτωση στο δασικό χάρτη κατά είκοσι πέντε (25) ημέρες, ήτοι μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020.

Με εντολή Συντονιστή Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι.
Ο Δ/ντής Δασών Κορινθίας

Παναγιώτης Καλλίρης
Δασολόγος με Α΄ βαθμό

 


ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
Ανακοινώσεις-Προσκλήσεις Διευθύνσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για προσκόμιση ατομικών διοικητικών πράξεων για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών του άρθρου 48 του ν. 4685/2020ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: