Ανακοίνωση ΠΕΔΔΥ για στελέχωση Δασικών Υπηρεσιών, αναμόρφωση δασικών χαρτών και θεσμικά θέματα

Ενημερωτική ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΔΔΥ) που αφορά την συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 16-09-2020 και τα θέματα που συζητήθηκαν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στην συνεδρίαση του Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ.Δ.Υ στις 16/09/2020 το πρώτο θέμα της ημερήσια διάταξης ήταν ανασυγκρότηση του ΔΣ μετά την παραίτηση του συναδέλφου Βαγγέλη Γκουντούφα από την θέση Γενικού Γραμματέα και την συνταξιοδότηση του Ταμία, συναδέλφου Γιώργου Φούντα. Ακλουθώντας την καταστατική διαδικασία αναδείχτηκαν. Γενικός Γραμματέας ο Γεώρνιος Παπαρουσόπουλος, Ταμίας η Βερενίκη Λουκά και Οργανωτικός Γραμματέας ο Στέλιος Καραπουρναλίδης οπότε η διάθρωση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

  • Πρόεδρος: Νικήτας Φραγκισκάκης,
  • Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Μπόκαρης,
  • Γενικός Γραμματέας: Γεώργιος Παπαρουσόπουλος,
  • Ταμίας: Βερενίκη Λουκά,
  • Οργανωτικός Γραμματέας: Στέλιος Καραπουρναλίδης και
  • Μέλη: Ελένη Αγγελίδου, Ευάγγελος Γκουντούφας, Κώστας Μπέσης και Αντώνης Ραλλάτος.

Στην συνεχεία συζητήθηκαν τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήτοι:

α) Στελέχωση των Δασικών Υπηρεσιών

β) Αναμόρφωση των Δασικών Χαρτών, και

γ) θεσμικά θέματα του κλάδου.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο έγινε αποτίμηση της συνάντησης στις 30-07-2020 του Προεδρείου της ΠΕΔΔΥ με τον Υπουργό κ. Χατζηδάκη και την πορεία υλοποίησης των δεσμεύσεων που ανέλαβε ο κ. Χατζηδάκης απέναντι στην ΠΕΔΔΥ όπως αποτυπώθηκε στο δελτίο τύπου που εξέδωσε μετά την συνάντηση μας που ο ίδιος προκάλεσε.

Για το θέμα της στελέχωσης είχαμε κινητικότητα όπως προέκυψε από έγγραφα που απέστειλε ο Υφυπουργός κ. Ταγαράς, αρμόδιος για τον Τομέα Δάση,

α) Προς στον Υπουργό Εσωτερικών (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΓΔΔΔΠ/84620/2396/ 03-09-2020) ζητεί να δρομολογηθούν άμεσα όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την πρόσληψη 300 μονίμων υπαλλήλων Δασολόγων – Δασοπόνων (20 για την κεντρική υπηρεσία – 280 για τις Αποκεντρωμένες Δασικές Υπηρεσίες) προκειμένου να ανταποκριθεί στο έργο της η Δασική Υπηρεσία, και

β) Προς τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΠΕΝ/ΓΔΔΔΠ/84619/2395/03-09-2020) ΖΗΤΑΕΙ να υλοποιηθεί άμεσα ειδικό πρόγραμμα πρόσληψης εποχιακού προσωπικού από ανέργους, ενταγμένο στον ΟΑΕΔ, χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, που να αφορά σε πεντακόσιους (500) Δασολόγους ΠΕ, τριακόσιους (300) Δασοπόνους ΤΕ και διακόσιους (200) Διοικητικούς ΔΕ (συνολικά 1000).

Το ΔΣ δίνοντας μεγάλη βαρύτητα στην στελέχωση των Δασικών Υπηρεσιών εκτίμησε ότι τα τεκμηριωμένα επιχειρήματα της ΠΕΔΔΥ και οι παρεμβάσεις της για το θέμα της στελέχωσης, δείχνει να είχαν κατά αρχήν αποτελέσματα και δρομολογούνται διαδικασίες προς την θετική κατεύθυνση, ωστόσο το ΔΣ θα συνεχίσει φυσικά τις παρεμβάσεις του προς την Πολιτική Ηγεσία για την ολοκλήρωση των διαδικασιών στελέχωσης των Δασικών Υπηρεσιών.

Για το θέμα της Αναμόρφωσης των Δασικών Χαρτών η ΠΕΔΔΥ υλοποιώντας την απόφαση του ΔΣ κατέθεσε:

α) ενώπιον της Μείζονος Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικράτειας από 17-8-2020 και υπ’ αριθμ. καταθέσεως Ε1998/2020 Αίτηση Ακύρωσης, κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/3-7-2020 κανονιστικής αποφάσεως του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με «Θέμα: Καθορισμός των διοικητικών πράξεων, των λοιπών πρόσφορων στοιχείων, των τεχνικών προδιαγραφών και της διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών κατά το άρθρο 48 του ν. 4685/2020 (Α’ 92)» (ΦΕΚ 2773/τ.Β’/8-7-2020) με προσδιορισθείσα δικάσιμο της 4ης Δεκεμβρίου 2020, και

β) ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του ίδιου ως άνω Δικαστηρίου από 31-8-2020 και υπ’ αριθμ. καταθέσεως ΕΔ219/2020 Αίτηση Αναστολής Εκτέλεσης, κατά του αυτού ως άνω Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της ίδιας πιο πάνω με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/3-7-2020 κανονιστικής αποφάσεως του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και πάσας ετέρας συναφούς πράξεως ή παραλείψεως της Διοικήσεως. (δεν έχει προσδιορισθεί η δικάσιμος ακόμη)

Στα θεσμικά θέματα συζητήθηκαν κυρίως

α) Η σχεδιαζόμενη ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Περιφερειών και Δήμους όπου επιβεβαιώθηκε η πάγια θέση μας για την ανάγκη κάθετης διάρθρωσης των Δασικών Υπηρεσιών και της υπαγωγής τους στο ΥΠΕΝ καθώς επίσης το αδιαίρετο και ενιαίο της Δασικής Υπηρεσίας όσο αφορά τις αρμοδιότητες της. Για το θέμα αυτό το ΔΣ θα επιδιώξει σειρά επαφών με τα Υπουργεία Εσωτερικών και Περιβάλλοντος προκείμενου να αναλύσει και να τεκμηρίωση περαιτέρω τις θέσεις της ΠΕΔΔΥ.

β) Η αναγνώριση αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated masters), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 46 του Ν.4485/2017, για τους αποφοίτους από το Τμήμα Δασολογίας του ΑΠΘ. Η εξέλιξη για το θέμα είναι ότι μετά από παρεμβάσεις του Προεδρείου της ΠΕΔΔΥ και με την συνεργασία της Προέδρου του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, Καθηγήτριας κ. Θέκλα Τσιτσώνη επιλύθηκαν ορισμένα γραφειοκρατικού τύπου θέματα και τελικά προωθήθηκε το σχετικό αίτημα από την Σύγκλητο και την Πρυτανεία του ΑΠΘ προς το Υπουργείο Παιδείας και επιλήφθηκε η αρμόδια Δ/νση (10-09-2020).

Τα επόμενα βήματα για το θέμα είναι, το Υπουργείο Παιδείας ύστερα από γνώμη και της Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας (Α.Δ.Ι.Π.), εκδίδει σχετική διαπιστωτική απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το ζήτημα του αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated masters) κρίθηκε από το ΔΣ ότι είναι σημαντικό για την υπηρεσιακή εξέλιξη των συναδέλφων και ότι χρήζει ιδιαίτερης προσπάθειας και προσοχής από την ΠΕΔΔΥ προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις, παλινωδίες και στρεβλώσεις.

Συνάδελφοι, το ΔΣ της ΠΕΔΔΥ με συμμετοχική δράση προασπίζει και προωθεί τα δικαιώματα μας και συγχρόνως υπερασπίζεται τα Δασικά Οικοσυστήματα. 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣΚατηγορίεςΑπασχόληση, Δασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: