ΣτΕ 1520/2020 – Ακυρωτέα ΑΕΠΟ για ΑΣΠΗΕ σε προστατευόμενη περιοχή χωρίς προηγούμενη γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης

Περίληψη της απόφασης 1520/2020 του Συμβουλίου της Επικρατείας

– Κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 4014/2011, της Κ.Υ.Α. 1649/45/2014 και του ν. 4519/2018, οι οποίες ίσχυαν κατά τον χρόνο της επίµαχης περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σε συνδυασμό µε τις προγενέστερες διατάξεις της Κ.Υ.Α. 104241/2006 και του άρθρου 15 του ν. 2742/1999, εάν έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας πρόκειται να εγκατασταθεί στο σύνολό του ή εν µέρει εντός προστατευόµενης περιοχής ή περιοχών ή εκτός αυτών αλλά είναι δυνατόν να τις επηρεάσει σηµαντικά, οι περιοχές δε αυτές ανήκουν στη χωρική αρμοδιότητα Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του ν. 4519/2018, ο οποίος έχει ήδη συσταθεί και λειτουργεί, δηλαδή, έχει τουλάχιστον συγκροτηθεί το Δ.Σ. του Φορέα το οποίο έχει, κατά τον ν. 4519/2018, το τεκμήριο αρμοδιότητας, η αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή οφείλει, πριν από την έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου, να ζητήσει και να λάβει την αιτιολογηµένη γνώµη του εν λόγω Φορέα για την άµεση ή έμμεση επιρροή του έργου στις εν λόγω προστατευόμενες περιοχές. Τούτο δε ανεξάρτητα εάν η σύσταση του Φορέα και η συγκρότηση του Διοικητικού του Συµβουλίου έγιναν µετά το πέρας της διαβούλευσης.

Η αδειοδοτούσα Αρχή (Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ) όφειλε πριν από την έκδοση της απόφασης των περιβαλλοντικών όρων του έργου να ζητήσει και να λάβει την κατά τα ανωτέρω αιτιολογηµένη γνώµη του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής και Ανατολικής Κρήτης, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου ανήκουν οι προστατευόμενες περιοχές εντός ή πλησίον των οποίων πρόκειται να εγκατασταθεί το επίµαχο έργο.

Συνεπώς, η προσβαλλόμενη Α.Ε.Π.Ο., εκδοθείσα χωρίς να γνωμοδοτήσει προηγουμένως ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής και Ανατολικής Κρήτης για την άμεση ή έμμεση επιρροή του έργου στις προστατευόμενες περιοχές της χωρικής του αρμοδιότητας, θα έπρεπε να ακυρωθεί, κατά τα βασίµως προβαλλόμενα µε την αίτηση ακυρώσεως. Το Δικαστήριο, όµως, εκτιμώντας τις συνθήκες της υπόθεσης και τα έννοµα συμφέροντα των λοιπών πλην της Διοικήσεως διαδίκων κρίνει ότι πρέπει να παρασχεθεί στη Διοίκηση προθεσµία προκειµένου να ζητήσει, να λάβει και να αξιολογήσει την αιτιολογηµένη γνώμη του εν λόγω Φορέα. 

Πρόεδρος: Π. Ευστρατίου
Εισηγητής: Χρ. Παπανικολάου

Πηγή: https://nomosphysis.org.grΚατηγορίεςΑ.Π.Ε., Προστατευόμενες περιοχές

Tags: , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: