Αλλαγές σε διατάξεις της δασικής νομοθεσίας με το ν. 4759/2020

Αλλαγές σε διατάξεις της δασικής νομοθεσίας επέρχονται με το ν. 4759/2020 «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 245).

Παραθέτουμε ορισμένες διατάξεις του νέου νόμου που περιλαμβάνουν τροποποιήσεις ή προσθήκες δασικού ενδιαφέροντος.

Ν. 4759/2020

Άρθρο 84
Ακίνητα Δημοσίου – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 114 του ν. 4495/2017

Η παρ. 1 του άρθρου 114 του ν. 4495/2017 (Α ́ 167) τροποποιείται και το άρθρο 114 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 114
Αυθαίρετες κατασκευές ακινήτων δημόσιου ενδιαφέροντος

ε) κατασκευές και εγκαταστάσεις καθ’ υπέρβαση νόμιμης άδειας σε εγκεκριμένους χώρους οργανωμένης υπαίθριας δασικής αναψυχής, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί από Ο.Τ.Α. ή άλλη δημόσια αρχή, χωρίς την έγκριση της αρμόδιας για την έκταση δασικής υπηρεσίας. Για την υπαγωγή, πέραν των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, απαιτείται και η θετική γνωμοδότηση της δασικής υπηρεσίας στην οποία υπάγεται η έκταση.

Η υπαγωγή στον παρόντα των ανωτέρω κατασκευών, δεν απαλλάσσει την υποχρέωση των αιτούντων για την έκδοση πιστοποιητικού ταυτότητας κτιρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Η μελέτη στατικής επάρκειας, όπου απαιτείται, εκπονείται υποχρεωτικώς πριν από την έκδοση πιστοποιητικού ταυτότητας κτιρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.»

Άρθρο 111
Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4067/2012

Η παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4067/2012 (Α ́ 79) τροποποιείται και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 20
Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους

3. Οι διατάξεις των περ. β ́ και γ ́ της παρ. 1 και των περ. α ́ και β ́ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τις εκτάσεις κοινόχρηστων χώρων, όπως ορίζονται στον ν. 998/1979 (Α ́ 289), μετά από έγκριση δασικής υπηρεσίας.

Άρθρο 126
Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 3889/2010 και της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 998/1979

1. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010 (Α ́ 182) προστίθεται παρ. 2Α, ως εξής:«2Α. Το Ελληνικό Δημόσιο δεν προβάλλει και δεν διεκδικεί δικαιώματα κυριότητας σε εκτάσεις, που, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη, διέπονται από τις διατάξεις τής δασικής νομοθεσίας και αφορούν σε πολύγωνα ή λωρίδες, που δημιουργούνται από την εφαρμογή των Κτηματολογικών διαγραμμάτων επί των δασικών χαρτών, των οποίων αντιστοίχως το εμβαδόν δεν υπερβαίνει τα 100 τ.μ. ή βρίσκονται εντός της ζώνης συμβατότητας σχήματος των γεωτεμαχίων, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές κατάρτισης του Εθνικού Κτηματολογίου. Για τα ανωτέρω πολύγωνα ή λωρίδες δεν απαιτείται η έκδοση του πιστοποιητικού της παρ. 4.»

2. Η παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 998/1979 (Α ́ 289) τροποποιείται ως εξής:

«1. Επιτρέπεται η επέμβαση σε δημόσια δάση, δημόσιες δασικές εκτάσεις και δημόσιες εκτάσεις των περ. α ́ και β ́ της παρ. 5 του άρθρου 3 για τη δημιουργία χιονοδρομικών κέντρων, εγκαταστάσεων αξιοποίησης ιαματικών πηγών – υδροθεραπευτηρίων, κέντρων θαλασσοθεραπείας, εγκαταστάσεων ιατρικού τουρισμού και ξενοδοχειακών καταλυμάτων κατηγορίας 4 ή 5 αστέρων, καθώς και η διάνοιξη και δημιουργία διόδων διαδρομών τρυπιδοσφαίρισης (γκολφ). Στις ανωτέρω εκτάσεις επιτρέπεται η εγκατάσταση μηχανισμών με συρματόσχοινα (σχοινοσιδηρόδρομοι, καλωδιοκίνητοι εναέριοι θάλαμοι και τηλεσκί) που έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων της παρούσας, ή λειτουργούν αυτοτελώς, ως ανεξάρτητες εγκαταστάσεις, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται αισθητική αλλοίωση του τοπίου.»

Άρθρο 136
Μεταβατικές ρυθμίσεις του ν. 4280/2014 – Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014

1. Η παρ. 8 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 (Α ́ 159) τροποποιείται ως εξής:

«8. Χιονοδρομικά κέντρα, υφιστάμενες εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τη λειτουργία χιονοδρομικών κέντρων, καθώς και ανεξάρτητες μηχανικές εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα, όπως κρεμαστοί ή σχοινοκίνητοι σχοινοσιδηρόδρομοι και παρεμφερή μέσα, που βρίσκονται σε εκτάσεις που διαχειρίζεται η δασική υπηρεσία και δεν έχουν την προβλεπόμενη από την δασική νομοθεσία έγκριση, ακόμη και εάν δεν λειτουργούν, λαμβάνουν εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος την έγκριση της παρ. 2 ή την πράξη της παρ. 6 του άρθρου 45 του ν. 998/1979. Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται και για τις εκτάσεις της κατηγορίας α ́ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 998/1979, με την επιφύλαξη της παρ. 15 του άρθρου 45 του ν. 998/1979. Κατά την διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίμων, κατεδάφισης και κήρυξης των εκτάσεων ως αναδασωτέων, που έχουν εκδοθεί πριν την προβλεπόμενη από την δασική νομοθεσία έγκριση. Εφόσον εκδοθεί η προβλεπόμενη από την δασική υπηρεσία έγκριση, ή πράξη της παρ. 6 του άρθρου 45 του ν. 998/1979, οι πράξεις παύουν να ισχύουν.».

2. Η προθεσμία που προβλέπεται στην παρ. 8 του άρ- θρου 52 του ν. 4280/2014 (Α ́ 159) και παρατάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 145 του ν. 4483/2017 (Α ́ 107) παρατείνεται για ένα (1) έτος από τη λήξη της ανωτέρω παράτασης.

Άρθρο 145
Διατάξεις για το Κτηματολόγιο – Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 40 του ν. 4409/2016

Προστίθεται παρ. 7 στο άρθρο 40 του ν. 4409/2016 (Α ́ 136) ως εξής:

«7. Ειδικώς σε σχέση με τις αγωγές του Δημοσίου με αντικείμενο την αναγνώριση δασικής ιδιοκτησίας κατά την έννοια του άρθρου 28 του ν. 2664/1998 (Α ́ 275) επί ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές, για τις οποίες έχουν αναρτηθεί δασικοί χάρτες, αντί των τοπογραφικών διαγραμμάτων των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α ́ 275), αποστέλλονται ηλεκτρονικά:

α) αντίγραφο του διαγράμματος που έχει παραχθεί από τον δασικό χάρτη και προσαρτάται στην εγγραπτέα πράξη και

β) διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών, που εκδίδεται από τη βάση δεδομένων του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», για την αποτύπωση της μεταβολής που επέρχεται με την πράξη αυτή.»

Άρθρο 146
Χωροθέτηση δομών υπηρεσιών υποδοχής και ταυτοποίησης και περίφραξη αυτών – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 998/1979 και προσθήκη περ. κγ ́ στην παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4495/2017

1. Η παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 998/1979 (Α ́ 289) τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Στις δημόσιες εκτάσεις των περ. α ́ και β ́ της παρ. 5 του άρθρου 3 και ελλείψει αυτών στις δασικές εκτάσεις των περ. γ ́ και ε ́ της παρ. 1 και των περ. β ́, γ ́, στ ́ και ζ ́ της παρ. 2 του άρθρου 4, επιτρέπεται η επέμβαση για την κατασκευή:

α) αθλητικών εγκαταστάσεων,

β) εκπαιδευτικών κτιρίων με τις συνοδές τους εγκαταστάσεις,

γ) νοσοκομείων, θεραπευτηρίων και εγκαταστάσεων των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας (Πε.Σ.Υ.Π.),

δ) ιερών ναών και παντός είδους μονών, μετοχίων αυτών ή ησυχαστηρίων,

ε) σωφρονιστικών καταστημάτων,

στ) εγκαταστάσεων των Σωμάτων Ασφαλείας,

ζ) χώρου αποθήκευσης και επεξεργασίας στερεών και υγρών αποβλήτων,

η) υδροτριβείων παραδοσιακού τύπου,

θ) βοτανικών κήπων,

ι) δομών της παρ. 4 του άρθρου 8 και του άρθρου 10 του ν. 4375/2016 (Α ́ 51), μετά των απαιτουμένων συνοδών έργων.

Ειδικότερα, επιτρέπεται ελλείψει των ως άνω εκτάσεων η επέμβαση και σε δάση για την κατασκευή σωφρονιστικών καταστημάτων.

Επίσης, επιτρέπεται η επέμβαση και σε δάση και σε εκτάσεις των περ. δ ́ και ε ́ της παρ. 2 του άρθρου 4, με την επιφύλαξη του ν. 3028/2002 (Α ́ 153), για την κατασκευή δομών της παρ. 4 του άρθρου 8 και του άρθρου 10 του ν. 4375/2016 (Α ́ 51) μετά των απαιτουμένων συνοδών έργων, καθώς και σε αναδασωτέες εκτάσεις εφόσον πρόκειται για προσωρινές δομές. Στις περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, η έγκριση επέμβασης της παρ. 3 του άρθρου 45 του παρόντος νόμου και του άρθρου 10 του ν. 3028/2002 χορηγείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της.

Δικαιούχος των ανωτέρω επεμβάσεων είναι ο αρ- μόδιος φορέας ή το αρμόδιο όργανο της κεντρικής ή αποκεντρωμένης διοίκησης ή ο οικείος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ). Κατ’ εξαίρεση, στα υδρο- τριβεία παραδοσιακού τύπου, δικαιούχος είναι και φυσικό πρόσωπο. Εφόσον πρόκειται για ιδιωτικές δασικές εκτάσεις, δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στις εκτάσεις της παρούσας επιτρέπονται επεμβάσεις από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς και από νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στον δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α ́ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α ́ 143).

Αν στην περιοχή ενδιαφέροντος για την υλοποίηση των χερσαίων εγκαταστάσεων για τουριστικούς λιμένες ή για τουριστικά καταφύγια δεν υφίστανται ιδιωτικές χορτολιβαδικές εκτάσεις, όπως προκύπτει κατόπιν σχετικής βεβαίωσης της οικείας δασικής υπηρεσίας, δύναται για τον σκοπό αυτόν να επιτρέπεται η επέμβαση σε δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις των περ. α ́ και β ́ της παρ. 5 του άρθρου 3, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 45.»

2. Δομές της παρ. 4 του άρθρου 8 και του άρθρου 10 του ν. 4375/2016, που βρίσκονται σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, συνεχίζουν για λόγους δημοσίου συμφέροντος τη λειτουργία τους για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, εντός του οποίου οφείλουν να λάβουν την έγκριση επέμβασης της παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 998/1979. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής και επιβολής προστίμων κατεδάφισης που έχουν εκδοθεί και, εφόσον εκδοθεί η προβλεπόμενη από τη δασική νομοθεσία έγκριση ή πράξη της παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 998/1979, οι πράξεις αυτές παύουν να ισχύουν.

3. Στην παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4495/2017 (Α ́ 167) προστίθεται περ. κγ ́ ως εξής:

«κγ) Περιτοίχιση με χρήση οποιουδήποτε υλικού μέχρι ύψους τριάμισι (3,5) μέτρων, γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς που στερούνται σχέδιο πόλης, εντός των οποίων προβλέπεται η λειτουργία κέντρων κράτησης μεταναστών, κλειστών ελεγχόμενων δομών νήσων, κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης και δομών φιλοξενίας.» 

Άρθρο 156
Υλοποίηση έργων Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.)

8. Σε δάση και δασικές εκτάσεις εντός των εξαντλημένων ή υπό εκμετάλλευση ορυχείων λιγνίτη της Δ.Ε.Η. Α.Ε. είναι επιτρεπτή η επέμβαση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών, μετά από έγκριση της Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν εισήγησης της κατά τόπον αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, εφόσον δεν είναι εφικτή η αναδάσωση των εκτάσεων αυτών.

Στην προγραμματική σύμβαση του παρόντος μεταξύ του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Δ.Ε.Η. Α.Ε. προβλέπεται ως υποχρέωση η δημιουργία νέων δασών συνολικής έκτασης μεγαλύτερης κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από τις εκτάσεις του προηγούμενου εδαφίου κατά προτεραιότητα εντός των περιοχών των εξαντλημένων ή υπό εκμετάλλευση ορυχείων, καθώς και οι σχετικές προδιαγραφές και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της δάσωσης. Το σύνολο των σχετικών φυτεύσεων ολοκληρώνεται εντός τριών (3) ετών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 169
Μεταβίβαση ακινήτου από τον e-ΕΦΚΑ στον Δήμο Μαραθώνα

 

Ν. 4759/2020 Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξειςΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags: , , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: