ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: Νέα παρέμβαση για την απαλοιφή των αντιγεωτεχνικών διατάξεων του π.δ. 99/2018

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με επιστολή του προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, επισημαίνει την ανάγκη άμεσης απαλοιφής των διατάξεων του Π.Δ. 99/2018 (ΦΕΚ 187/Α’) οι οποίες πλήττουν καίρια τα επιστημονικά και επαγγελματικά δικαιώματα των γεωτεχνικών, τονίζοντας παράλληλα τις δυσμενείς επιπτώσεις που θα έχει η εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων για το περιβάλλον και του Έλληνες πολίτες.

Στο πλαίσιο της  παρέμβασής του, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ζητά, μεταξύ άλλων, την άμεση ανάληψη σχετικής πρωτοβουλίας από τα συναρμόδια Υπουργεία για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου σοβαρού ζητήματος και τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθ. 99/2018 (ΦΕΚ 187/Α’) «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα», παρέχεται σε ορισμένες ειδικότητες Διπλωματούχων Μηχανικών, παρά το γεγονός ότι δεν διαθέτουν, ούτε στο ελάχιστο, το απαιτούμενο επιστημονικό υπόβαθρο και κατά παράβαση της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας, η δυνατότητα άσκησης δραστηριοτήτων που αποτελούν αμιγώς γεωτεχνικά επιστημονικά αντικείμενα και περιλαμβάνονται στα κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα των γεωτεχνικών, όπως αυτά ρητώς ορίζονται στο Π.Δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού» (ΦΕΚ 297/Α’).

Μεταξύ των ως άνω δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο επίμαχο Προεδρικό Διάταγμα, αναφέρουμε ενδεικτικά τις εξής:

  • Εκπόνηση Μελετών Υδρογεωλογίας και Υπογείων Υδάτων από Πολιτικούς Μηχανικούς ή Μηχανικούς Μεταλλείων και Μεταλλουργούς Μηχανικούς ή Μηχανικούς Περιβάλλοντος ή Μηχανικούς Ορυκτών Πόρων (Άρθρο 3 παρ. 2κη, Άρθρο 9 παρ. 2ε, Άρθρο 13 παρ. 2ε, Άρθρο 14 παρ. 2δ.)
  • Εκπόνηση Γεωλογικών και Γεωφυσικών Μελετών και Ερευνών από Μηχανικούς Μεταλλείων και Μεταλλουργούς Μηχανικούς ή Μηχανικούς Ορυκτών Πόρων (Άρθρο 9 παρ. 2λβ, Άρθρο 14 παρ 2κζ).
  • Εκπόνηση Μελετών και υλοποίηση Έργων πάσης φύσεως γεωτρήσεων από Πολιτικούς Μηχανικούς ή Μηχανικούς Μεταλλείων και Μεταλλουργούς Μηχανικούς ή Μηχανικούς Περιβάλλοντος ή Μηχανικούς Ορυκτών Πόρων (Άρθρο 3 παρ. 2νε, Άρθρο 9 παρ. 2μα, Άρθρο 14 παρ. 2λδ).
  • Εκπόνηση Μελετών και Ερευνών Γεωθερμικών Πεδίων από Πολιτικούς Μηχανικούς ή Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ή Μηχανικούς Μεταλλείων και Μεταλλουργούς Μηχανικούς ή Μηχανικούς Ορυκτών Πόρων (Άρθρο 3 παρ. 2μβ, Άρθρο 6 παρ. 2νγ, Άρθρο 9 παρ. 2κβ, Άρθρο 14 παρ. 2κα).
  • Εκπόνηση Δασικών Μελετών από Μηχανικούς Περιβάλλοντος (Άρθρο 13 παρ. 2κθ).
  • Εκπόνηση Μελετών Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Μελετών Έργων Πρασίνου από Αρχιτέκτονες Μηχανικούς ή Μηχανικούς Περιβάλλοντος (Άρθρο 4 παρ. 2λ, Άρθρο 13 παρ. 2κζ).
  • Διαχείριση περιβαλλοντικά ευαίσθητων ή ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος και αισθητικού κάλλους περιοχών από Πολιτικούς Μηχανικούς ή Μηχανικούς Περιβάλλοντος Άρθρο 3 παρ. 2νβ, Άρθρο 13 παρ. 2κδ)

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε. – Ν.Π.Δ.Δ.), ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας επί γεωτεχνικών θεμάτων, αλλά και ως κοινός φορέας έκφρασης και δράσης των πλέον από 38.000 μελών του (γεωπόνων, δασολόγων, κτηνιάτρων, γεωλόγων, ιχθυολόγων), με επιστολές που απέστειλε στους συναρμόδιους Υπουργούς αμέσως μετά την έκδοση του συγκεκριμένου Π.Δ., αλλά και με σχετικές παρεμβάσεις προς τον τέως Πρωθυπουργό, ζήτησε την άμεση απόσυρση όλων των διατάξεων που αφορούν γεωτεχνικά αντικείμενα και τόνισε πως η άσκηση των ως άνω δραστηριοτήτων σχετίζεται άμεσα και ουσιωδώς με την προστασία και αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, καθώς και την προστασία της ασφάλειας, της υγείας και της ποιότητας ζωής των πολιτών, και ως εκ τούτου είναι όχι απλά αναγκαία, αλλά και επιβεβλημένη, η πλήρης και σε βάθος γνώση των αντίστοιχων επιστημονικών αντικειμένων, γνώση την οποία παρέχουν αποκλειστικά τα καθ’ ύλην αρμόδια Γεωτεχνικά Πανεπιστημιακά Τμήματα. Για το λόγο αυτό άλλωστε και προκειμένου να διασφαλιστεί η απαιτούμενη πληρότητα και αρτιότητα των σχετικών μελετών και έργων, υπογραμμίζεται ότι ο νομοθέτης όρισε, με τις διατάξεις του Π.Δ. 344/2000, πως οι ως άνω δραστηριότητες συμπεριλαμβάνονται στις περιπτώσεις υποχρεωτικής απασχόλησης των, κατά περίπτωση, αρμόδιων γεωτεχνικών επιστημόνων.

Με πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση και μετά από τις έντονες διαμαρτυρίες και παρεμβάσεις πολλών επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων, όχι μόνο των γεωτεχνικών, αλλά και των μηχανικών, η προηγούμενη Κυβέρνηση πραγματοποίησε στις 9-5-2019 διυπουργική σύσκεψη με αντικείμενο τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2018. Σύμφωνα με το σχετικό Δελτίο Τύπου, στην εν λόγω σύσκεψη διαπιστώθηκαν αλληλοεπικαλύψεις ορισμένων επαγγελματικών δικαιωμάτων που προβλέπονται στο ως άνω Π.Δ. με αντίστοιχα άλλων επαγγελματικών κατηγοριών συναφούς αντικειμένου και αποφασίστηκε η συγκρότηση Ομάδας Εργασίας η οποία θα εισηγηθεί την άμεση διόρθωση των αστοχιών και αλληλοεπικαλύψεων. Επισημαίνουμε ωστόσο ότι η συγκεκριμένη Ο.Ε. ουδέποτε συγκροτήθηκε και λειτούργησε.

Κατόπιν των ανωτέρω και σημειώνοντας το γεγονός ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας, στο πλαίσιο πρόσφατων αποφάσεών του επί των αιτήσεων ακύρωσης που υποβλήθηκαν κατά του Π.Δ. 99/2018, έκανε δεκτό, μεταξύ άλλων, πως «η κρίση της Διοικήσεως περί της επάρκειας των γνώσεων των ειδικοτήτων διπλωματούχου Μηχανικού για την άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων, ως επιστημονική και τεχνική, είναι ανέλεγκτη από το ΣτΕ», θεωρούμε ότι καθίσταται ιδιαιτέρως επιτακτική η ανάγκη άμεσης ανάληψης σχετικής πρωτοβουλίας από τα συναρμόδια Υπουργεία για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου σοβαρού ζητήματος και, συνεπακόλουθα, για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, στο πλαίσιο της προάσπισης των επιστημονικών και επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών του, αλλά και με σκοπό την αποφυγή των δυσμενών επιπτώσεων από την εφαρμογή των επίμαχων διατάξεων του Π.Δ. 99/2018 για το περιβάλλον και τους Έλληνες πολίτες, θα χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο για την ακύρωση/αναστολή των διαδικασιών ανάθεσης εκπόνησης μελέτης ή εκτέλεσης έργου σε κάθε περίπτωση όπου δεν τηρούνται τα οριζόμενα στις διατάξεις του Π.Δ. 344/2000, σχετικά με την υποχρεωτική υπογραφή/συμμετοχή των γεωτεχνικών επιστημόνων.

Επαναλαμβάνοντας τέλος τη σοβαρότητα και την αναγκαιότητα ταχείας επίλυσης του συγκεκριμένου προβλήματος, θεωρούμε απαραίτητη την άμεση συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπής/Ομάδας Εργασίας που θα αναλάβει την διόρθωση των αστοχιών του Π.Δ. 99/2018 και ζητούμε τον άμεσο ορισμό συνάντησής σας με αντιπροσωπεία του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου, προκειμένου να σας παρουσιάσουμε αναλυτικά τις απόψεις και προτάσεις μας επί του θέματος.

Αναμένοντας τις δικές σας περαιτέρω άμεσες ενέργειες, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον σχετική διευκρίνιση, πληροφορία και συνεργασία.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Σπυρίδων Αν. ΜάμαληςΚατηγορίεςΔιάφορα

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: