Ο ρόλος των χώρων αστικού πρασίνου κατά την περίοδο της πανδημίας Covid-19

Το έργο LIFE GrIn (Προώθηση της Ενσωμάτωσης Πρασίνων Υποδομών στον Αστικό Ιστό για τη Βελτίωση της Διακυβέρνησης σε Σχέση με την Κλιματική Αλλαγή στις Πόλεις (LIFE17GIC_GR_000029)) υποστηρίζει την ενσωμάτωση των αστικών χώρων πρασίνου στον αστικό σχεδιασμό για τη λήψη μέτρων σε σχέση με την κλιματική αλλαγή στις πόλεις. Το έργο εστιάζει πιλοτικά σε δύο Δήμους (Αμαρουσίου και Ηρακλείου Κρήτης) και στοχεύει στην περαιτέρω εφαρμογή των αποτελεσμάτων του έργου σε μία ευρύτερη εθνική και ΕΕ κλίμακα ώστε να προωθήσει την έννοια των χώρων αστικού πρασίνου. Αυτό σημαίνει την θεώρηση αυτών των χώρων όχι ως απομονωμένες μονάδες, αλλά ως ζωτικά στοιχεία του αστικού τοπίου, με τη δική τους συνεισφορά στους στόχους της βιωσιμότητας, της προσαρμογής και μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Αναγνωρίζοντας τις αναδυόμενες προκλήσεις της πανδημίας Covid-19, η ομάδα του έργου LIFE Grin επιχείρησε να αξιολογήσει τις εντυπώσεις των πολιτών στο ρόλο των χώρων αστικού πρασίνου την εποχή της πανδημίας Covid-19 στην Ελλάδα. Η αξιολόγηση βασίστηκε στην εφαρμογή μίας ηλεκτρονικής έρευνας ερωτηματολογίου μέσω της πλατφόρμας «Google forms», η οποία διεξήχθη σε εθνική κλίμακα. Το ερωτηματολόγιο αναρτήθηκε στην πολυσύχναστη ηλεκτρονική μετεωρολογική σελίδα «www.meteo.gr» την οποία διαχειρίζεται το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Η έρευνα διεξήχθη από τις 25 Νοεμβρίου 2020 έως τις 15 Δεκεμβρίου 2020 και συλλέχθηκαν 731 απαντήσεις. Η έρευνα βασίστηκε σε 14 δομημένες ερωτήσεις και παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά κάποια από τα βασικά ευρήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.lifegrin.gr

Στοιχεία επικοινωνίας:
Δρ. Κωνσταντινιά Τσαγκάρη (Συντονίστρια)
Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ “ΔΗΜΗΤΡΑ”
Τηλ.: 210 778 4850

Ένα από τα βασικά ευρήματα της έρευνας είναι ότι οι πολίτες θεωρούν τους χώρους αστικού πρασίνου ως σημαντικά μέσα για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας

Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου

Ερώτηση 1. Κατά πόσο θεωρείτε σημαντικούς τους χώρους αστικού πρασίνου ως μέσο βελτίωσης της ανθρώπινης υγείας; (1=Λιγότερο σημαντικοί -5=Περισσότερο σημαντικοί)

Ερώτηση 2. Κατά πόσο έχει επηρεαστεί η αντίληψη σας για τους χώρους αστικού πρασίνου ως μέσο βελτίωσης της ανθρώπινης υγείας έπειτα (Μάρτιος 2020) από την επιβολή μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας (καραντίνα) για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας κατά της Covid-19; (1=Καθόλου-5=Πάρα πολύ)

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απαντήσεις των πολιτών σχετικά με τη μεγάλη σημασία που δίνουν στον ρόλο των χώρων αστικού πρασίνου ως μέσο βελτίωσης της ανθρώπινης υγείας, έπειτα και από την επιβολή των μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας κατά της πανδημίας Covid-19.

Ερώτηση 3. Ποια από τις 2 επιλογές θα διαλέγατε σε περίπτωση επιβολής μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας (καραντίνα) για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας κατά της Covid-19;

Σε μία ερώτηση «διλλήματος» μεταξύ δύο επιλογών οι οποίες υποθετικά θα προσφέρονταν δωρεάν στους πολίτες για κάθε μήνα διάρκειας της εφαρμογής περιοριστικών μέτρων, οι πολίτες κατά μεγάλη πλειοψηφία επέλεξαν την «πρόσβαση τους στους χώρους αστικού πρασίνου» έναντι της «δωρεάν χρήσης Internet κατ’ οίκον». Το εύρημα αυτό αναδεικνύει μεταξύ άλλων την «αξία χρήσης» των χώρων αστικού πρασίνου ως δημόσιο αγαθό καθώς και την μεγάλη αξία ευημερίας που απολαμβάνουν οι πολίτες από την ύπαρξη τους.

Ερώτηση 4. Σε περίπτωση επιβολής μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας (καραντίνα) για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας ποια από τις παρακάτω υπηρεσίες θα επιλέγατε να παραμείνει διαθέσιμη προς το ευρύ κοινό;

Σε μία άλλη ερώτηση κατά την οποία τους ζητήθηκε να δηλώσουν ποια υπηρεσία θα προτιμούσαν διαθέσιμη σε περίπτωση επιβολής μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας οι πολίτες επέλεξαν κατά μεγάλη πλειοψηφία την επίσκεψη τους σε «πάρκα και χώρους αστικού πρασίνου» καθώς και «περιαστικά δάση (δάση που γειτνιάζουν σε πόλεις)» ως τις δύο επικρατέστερες επιλογές τους.

Ερώτηση 5. Πόσο ασφαλή θεωρείτε την επίσκεψη/ παραμονή στους χώρους αστικού πρασίνου ως προς την μετάδοση νοσημάτων; (1=Καθόλου Ασφαλή – 5=Πολύ Ασφαλή)

Τέλος, οι πολίτες εμφανίζονται να νοιώθουν αρκετά ασφαλείς σε σχέση με την παραμονή τους στους χώρους αστικού πρασίνου ως προς τον κίνδυνο μετάδοσης νοσημάτων.

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας αναδεικνύουν τη μέγιστη σημασία των χώρων αστικού πρασίνου στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals) και συγκεκριμένα στον “Στόχο 3: Καλή Υγεία και Ευημερία” και τον “Στόχο 11: Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες”. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι σε μία περίοδο κλιματικών κρίσεων και κρίσεων της δημόσιας υγείας, ένα υγιές και πράσινο αστικό περιβάλλον μπορεί να διαδραματίσει έναν πολύ σημαντικό ρόλο για την αποφυγή και μετριασμό διαφορετικών προκλήσεων και επιπτώσεων, καθώς και να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των αστικών οικοσυστημάτων. Το πρόγραμμα LIFE GrIn θα συνεχίσει να ερευνά και αποτιμά την κοινωνικό-οικονομική σημασία των χώρων αστικού πρασίνου, από την οπτική τόσο των οικοσυστημικών υπηρεσιών όσο και της δημόσιας υγείας, λαμβάνοντας υπόψιν τις προκλήσεις που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. Καθόλη τη διάρκεια του έργου τα αποτελέσματα θα επικοινωνούνται σε ειδικούς και εμπειρογνώμονες, ώστε να συνεισφέρουν στον σχεδιασμό υγιών και ασφαλών πόλεων. Τα εκτεταμένα αποτελέσματα αυτής της έρευνας καθώς και τα υπόλοιπα παραδοτέα του έργου θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έργου (www.lifegrin.gr).

 ΚατηγορίεςΔασική Έρευνα

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: