Ενημέρωση για την προκήρυξη των υποέργων 1 έως 8 του Συστήματος απογραφής και παρακολούθησης των δασών

 

Ενημέρωση για την προκήρυξη των υποέργων 1 έως 8 της πράξης «Σύστημα απογραφής και παρακολούθησης των δασών και δασικών εκτάσεων για την κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας και τη διαμόρφωση στρατηγικής για την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό αυτής», με κωδικό MIS5044981

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι πως έχουν αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ οι διαγωνισμοί για τα υποέργα 1 έως 8 της πράξης «Σύστημα απογραφής και παρακολούθησης των δασών και δασικών εκτάσεων για την κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας και τη διαμόρφωση στρατηγικής για την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό αυτής», με κωδικό MIS5044981. Αντικείμενο της παρούσας πράξης είναι η εγκατάσταση ενός Συστήματος Απογραφής και Παρακολούθησης (ΣΑΠ) των δασών και δασικών εκτάσεων της χώρας και η διαμόρφωση στρατηγικής για την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό αυτής, με την εγκατάσταση ενός μόνιμου δικτύου δειγματοληπτικών επιφανειών σε όλα τα δάση και τις δασικές εκτάσεις της χώρας με το οποίο θα μετρηθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον υπολογισμό εκπομπών/απορροφήσεων CO2 από την υπέργεια και την υπόγεια βιομάζα».

Αναλυτικότερα, με την ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/25372/725/17-03-2021 Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού ΣΑΠ για το υποέργο 1 (ΑΔΑ: ΩΘΚΝ4653Π8-ΨΜΡ) και την ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/25370/930/17-03-2021 Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού ΣΑΠ για τα υποέργα 2-8 (ΑΔΑ: 61ΜΒ4653Π8-040), αναρτήθηκαν οκτώ (8) συνολικά διαγωνισμοί, η περιγραφή και τα βασικά στοιχεία των οποίων αποτυπώνονται συνοπτικά ως εξής:

Για πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στις αντίστοιχες διακηρύξεις των εν λόγω διαγωνισμών και τυχόν ερωτήματα μπορούν να υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΔΑΤΩΝ
Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού ΠεριβάλλοντοςΚατηγορίεςΈργα - Προκηρύξεις, Δασικά Οικοσυστήματα, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: