ΚΥΑ για τη διαδικασία επιβολής προστίμων σε ιδιοκτήτη ζώου που προκάλεσε αγροτικές φθορές

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ΚΥΑ με την οποία καθορίζεται η διαδικασία επιβολής και είσπραξης των προστίμων που επιβάλλονται σε ιδιοκτήτη ζώου που προκάλεσε αγροτικές φθορές. Στην ίδια απόφαση καθορίζεται επίσης η διαδικασία υποβολής ένστασης καθώς και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 3585/2007 (Α’ 148).

Την επιβολή διοικητικού προστίμου στον ιδιοκτήτη ζώου που προκάλεσε αγροτικές φθορές, πέραν της τιμώρησης των ποινικών αδικημάτων, προβλέπει διάταξη του άρθρου 38 του ν. 4760/2020 (προστίθεται παρ. 5 στο άρθρο 39 του ν. 3585/2007), που δημοσιεύτηκε τον περασμένο Δεκέμβριο. Σκοπός της εν λόγω ρύθμισης, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, είναι η μείωση των περιστατικών αυθαιρεσίας εκ μέρους μερίδας κτηνοτρόφων οι οποίοι αφήνουν ανεξέλεγκτα τα ζώα τους, τα οποία εν συνεχεία τρέφονται με καρπούς άλλων αγροκτημάτων στα οποία προκαλούν φθορές και κατά συνέπεια οικονομική ζημία για τους ιδιοκτήτες. Ο άμεσος χαρακτήρας της επιβολής προστίμων σε βάρος των παραβατών θα συμβάλλει στην αποτελεσματική προστασία των ιδιοκτητών των κτημάτων που υφίστανται φθορές και στη μείωση της σχετικής παραβατικής συμπεριφοράς, υποστηρίζει η αιτιολογική έκθεση.

Αρμόδιες αρχές

Αρμόδιες αρχές για τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων είναι οι κατά τόπο αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) των κατά τόπους Περιφερειών.

Πιστοποίηση παραβάσεων – Επιβολή προστίμων

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται με οποιοδήποτε τρόπο η διάπραξη του αδικήματος της αγροτικής φθοράς με ζώα, πτηνά ή μέλισσες, επιβάλλεται με αιτιολογημένη
πράξη της αρμόδιας αρχής στον ιδιοκτήτη των ζώων διοικητικό πρόστιμο ως εξής:

 1. Πενήντα (50) ευρώ στην περίπτωση κατά την οποία ο ιδιοκτήτης των ζώων διαπράττει το αδίκημα για πρώτη φορά.
 2. Διακοσίων (200) ευρώ όταν ο ιδιοκτήτης των ζώων διαπράττει το αδίκημα για δεύτερη φορά.
 3. Χιλίων (1.000) ευρώ όταν ο ιδιοκτήτης των ζώων διαπράττει το αδίκημα για τρίτη φορά.
 4. Για κάθε επόμενη περίπτωση πλέον της τρίτης φοράς το διοικητικό πρόστιμο διπλασιάζεται.

Στην περίπτωση που το ζώο φέρει σήμανση, ζητείται η συνδρομή της αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας, προκειμένου το ζώο να ιχνηλατηθεί όσον αφορά στον ιδιοκτήτη του,Η υπηρεσία που διαπιστώνει την παράβαση οφείλει να υποβάλει αίτημα στις έτερες κατά τόπον αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και των Δ.Α.Ο.Κ., για να διαπιστωθεί αν ο ιδιοκτήτης των ζώων έχει διαπράξει στο παρελθόν το ίδιο αδίκημα. Οι αποδέκτες του αιτήματος για παροχή των ανωτέρω πληροφοριών οφείλουν να απαντούν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, διαφορετικά τεκμαίρεται ότι δεν προκύπτουν στοιχεία για τη διάπραξη του εν λόγω αδικήματος σε προγενέστερο χρόνο.

Η Πράξη Επιβολής Προστίμου συντάσσεται εις τριπλούν, σύμφωνα με το Παράρτημα της ΚΥΑ και περιέχει υποχρεωτικά τα στοιχεία του παραβάτη, τον Α.Φ.Μ. και τον Αριθμό Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου, περιγραφή της διαπιστωθείσας παράβασης και το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1. Ένα (1) αντίτυπο αποστέλλεται στον παραβάτη με συστημένη επιστολή, ένα (1) αποστέλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του ελεγχόμενου μετά την πάροδο της προθεσμίας για την καταβολή του προστίμου και ένα (1) παραμένει ως στέλεχος στην αρμόδια Αρχή.

Δικαίωμα υποβολής ένστασης

Ο ελεγχόμενος δύναται να υποβάλει ένσταση στον προϊστάμενο της υπηρεσίας όπου υπηρετεί το όργανο που επέβαλε το πρόστιμο εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της παραλαβής της συστημένης επιστολής της Πράξης Επιβολής Προστίμου.

Η ημερομηνία παραλαβής της συστημένης επιστολής διαπιστώνεται από την ηλεκτρονική εφαρμογή παρακολούθησης της ταχυδρομικής υπηρεσίας.

Η απόφαση επί της ένστασης εκδίδεται, εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της.

Οι ημέρες από την εμπρόθεσμη υποβολή της ένστασης μέχρι και την παραλαβή, με συστημένη επιστολή, της απόφασης επί αυτής, δεν υπολογίζονται στην προθεσμία εντός της οποίας υποχρεούται ο παραβάτης να εξοφλήσει το πρόστιμο.

Είσπραξη και βεβαίωση προστίμων

Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα εξοφλούνται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής με συστημένη επιστολή της Πράξης Επιβολής Προστίμου, μέσω ηλεκτρονικού παράβολου (e-παράβολο) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, που εκδίδεται είτε απευθείας από την ιστοσελίδα https://www.gsis.gr/e-paravolo (Φορέας Ελληνικό Δημόσιο ή αρμόδιος φορέας επιβολής προστίμου), είτε από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), είτε από τις Τράπεζες, είτε από τις κατά τόπους Δ.Ο.Υ. Τα πρόστιμα εντάσσονται ως δημόσια έσοδα.

Μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής της συστημένης επιστολής της Πράξης Επιβολής Προστίμου, υπό την επιφύλαξη της απόφασης επί της τυχόν ένστασης,  κι εφόσον δεν έχει εξοφληθεί εμπροθέσμως το επιβληθέν πρόστιμο, αποστέλλεται από τις αρμόδιες Αρχές ο νόμιμος τίτλος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του ελεγχόμενου, προκειμένου να βεβαιωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974.

Σχετική απόφαση:
ΚΥΑ 7017/7/87-ζ’/20.04.2021 (Β΄ 1679) Καθορισμός της διαδικασίας επιβολής και είσπραξης των προστίμων, της διαδικασίας υποβολής ένστασης και αναγκαίων λεπτομερειών για την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 3585/2007 (Α’ 148).
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [195.24 KB]

 

 ΚατηγορίεςΚτηνοτροφία - Βοσκότοποι, Νομοθεσία

Tags: , , , , , ,

3 replies

 1. Προκαλεί πράγματι σύγχυση, μετά την έκδοση της Υ.Α., για το ποια υπηρεσία διαπιστώνει τις παραβάσεις του άρθρου 39 του Ν. 3585/07.

 2. Διόρθωση σχολίου : Σχετικά με τη ρύθμιση αυτή μήπως θα μπορούσε να με διαφωτίσει κάποιος γνώστης του θέματος? Αφού τρεις μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου 3938/11 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργήθηκε ο ν. 3585/ 2007 (Σ.Σ και εγώ ήμουν εκ των συντακτών του ν.3585/20110 ) ΚΑΙ ΠΑΡΈΜΕΙΝΑΝ ισχύουσες ΜΌΝΟ οι παράγραφοι 1 και 2γ του άρθρου 3 και τα άρθρα 29, 37-45, 47, 49-51, 52 παράγραφος 1, 55 και 56 ενώ και τα καθήκοντα του άρθρου 46 του ν. 3585/2007 συνέχισαν να ασκούνται για τυχόν εκκρεμείς υποθέσεις και ουσιαστικά οι νέες και ισχύουσες ρυθμίσεις και η αρμοδιότητα για τα αγροτικά αδικήματα αφορούν πλέον μόνο τους δασικούς υπαλλήλους και τις δασικές υπηρεσίες μιας και είναι ρητή η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 3938/11, (ΦΕΚ-61 Α/31-3-11) με την οποία ορίζεται ότι : “Οι αρμοδιότητες των παραγράφων 1 και 2γ του άρθρου 3 του ν. 3585/2007 μεταφέρονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και ασκούνται από τις δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται ο τρόπος και τα επί μέρους θέματα μεταφοράς των αρμοδιοτήτων στις δασικές υπηρεσίες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα αντικείμενα αυτά”.

  Διαβάζοντας τους σχετικούς νόμους και τις τροποποιήσεις που ακολούθησαν στα άρθρα του ν. 3585/2007 που παρέμειναν σε ισχύ, συμπεραίνω ότι υπάρχει ένα κενό στην ισχύουσα νομοθεσία και μια σύγχυση για το ποιος νομοθετεί και ποιους αφορά η νομοθέτηση …Εκτιμώ ότι χρειάζεται η διοίκηση και τα αρμόδια Υπουργεία να διορθώσουν το θέμα αυτό ώστε να εφαρμόζονται χωρίς πρόβλημα οι διατάξεις αυτές και να επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται και από τους υπαλλήλους που έχουν την αρμοδιότητα της αγροτικής ασφάλειας (δηλ. να εφαρμόζεται) από τους δασικούς υπαλλήλους !! Έλαβε γνώση το ΥΠΕΝ για τη ρύθμιση αυτή ή προωθήθηκε χωρίς να το γνωρίζει ?

 3. Σχετικά με τη ρύθμιση αυτή μήπως θα μπορούσε να με διαφωτίσει κάποιος γνώστης του θέματος? Αφού τρεις μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου 3938/11 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργήθηκε ο ν. 3585/ 2007 (Σ.Σ και εγώ ήμουν εκ των συντακτών του ν.3585/20110 ) ΚΑΙ ΠΑΡΈΜΕΙΝΑΝ ισχύουσες ΜΌΝΟ οι παράγραφοι 1 και 2γ του άρθρου 3 και τα άρθρα 29, 37-45, 47, 49-51, 52 παράγραφος 1, 55 και 56 ενώ και τα καθήκοντα του άρθρου 46 του ν. 3585/2007 συνέχισαν να ασκούνται για τυχόν εκκρεμείς υποθέσεις και ουσιαστικά οι νέες και ισχύουσες ρυθμίσεις και η αρμοδιότητα για τα αγροτικά αδικήματα αφορούν πλέον μόνο τους δασικούς υπαλλήλους και τις δασικές υπηρεσίες μιας και είναι ρητή η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 3938/11, (ΦΕΚ-61 Α/31-3-11) με την οποία ορίζεται ότι : “Οι αρμοδιότητες των παραγράφων 1 και 2γ του άρθρου 3 του ν. 3585/2007 μεταφέρονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και ασκούνται από τις δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται ο τρόπος και τα επί μέρους θέματα μεταφοράς των αρμοδιοτήτων στις δασικές υπηρεσίες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα αντικείμενα αυτά”.

  Διαβάζοντας τους σχετικούς νόμους και τις τροποποιήσεις που ακολούθησαν στα άρθρα του ν. 3585/2007 που παρέμειναν σε ισχύ, συμπεραίνω ότι υπάρχει ένα κενό στην ισχύουσα νομοθεσία και μια σύγχυση για το ποιος νομοθετεί και ποιους αφορά η νομοθέτηση …Εκτιμώ ότι χρειάζεται νέα νομοθετική ρύθμιση για το θέμα αυτό που θα ξεδιαλύνει τα πράγματα και τουλάχιστον οι ποινές που προβλέπονται να εφαρμόζονται από τους υπαλλήλους που έχουν την αρμοδιότητα της αγροτικής ασφάλειας (δηλ. να εφαρμόζεται) από τους δασικούς υπαλλήλους ??? Έλαβε γνώση το ΥΠΕΝ για τη ρύθμιση αυτή ή προωθήθηκε χωρίς να το γνωρίζει ?

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: